Abonamentu RTV nie trzeba płacić? Jest na to sposób [DOKUMENTY] Abonament RTV

Sławomir Cichy
Zaległego abonamentu nie trzeba płacić? Oto sposób na skuteczną odmowę w majestacie prawa zapłaty zaległego abonamentu RTV, kar i odsetek z tym związanych, wysyłanych przez Pocztę Polską. Poczta przegapiła rozporządzenie nakazujące nadanie abonentom numery identyfikacyjne. ZOBACZ DOKUMENTY

abonament rtv nowa opłata audiowizualna

Czesław Starosta, radny Orzesza twierdzi, że w raz z gronem przyjaciół z ogólnopolskiego Polskiego Towarzystwa Kierowców znalazł sposób w majestacie prawa na skuteczną odmowę zapłaty zaległego abonamentu RTV, kar i odsetek z tym związanych, wysyłanych przez Pocztę Polską.

CZYTAJ KONIECZNIE:
ABONAMENT RTV 2018 OPŁATY, ZWOLNIENIA, UPRAWNIENIA

Co ciekawe, z pomocą prawnika przetestowała go już jedna z mieszkanek Orzesza i ów sposób okazał się skuteczny. Teraz kolejni mieszkańcy tego miasta powielają pisma odwoławcze. Czy rzeczywiście mają szansę uniknąć kar i zaległych opłat?
Czyżby Poczta nie dopełniła formalności?

CZYTAJ KONIECZNIE I NIE DAJ SIĘ OSZUSTOM:
ABONAMENT RTV 2014: WIELKI PRZEKRĘT NA ABONAMENCIE

TO MUSISZ WIEDZIEĆ O ABONAMANCIE RTV 2014: KONTROLA + KARY:
ABONAMENT RTV 20154: KONTROLERA NIE MUSISZ WPUSZCZAĆ DO DOMU

POZNAJ ABONAMENT RTV 2014 - STAWKI SĄ WYŻSZE
ABONAMENT RTV W GÓRĘ! WYŻSZE OPŁATY ZA RADIO I TELEWIZJĘ 2014

Na początku rozmowy radny Starosta zaznacza, że nie nawołuje do odstąpienia od płacenia podatków, mandatów, kar i grzywien o ile są one zgodne z obowiązującym prawem.

- Nie mogę jednak zgadzać się na sytuację w której Poczta nie ustaje w próbach wyłudzeń rzekomo zaległego abonamentu RTV - przekonuje w dość radykalny sposób i dodaje, że mieszkańcy jego miasta są zasypywani wezwaniami do zapłaty zaległego od 2009 r. abonamentu.

- Takie upomnienie-wezwanie opiewa na kwotę prawie 1400 złotych z odsetkami. Jedna z mieszkanek naszego miasta poprosiła Pocztę zgodnie z art. 73 kpa o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów na podstawie których wysunięto wobec niej roszczenia. W odpowiedzi otrzymała informację, że po ponownej analizie sprawy upomnienie o zaległościach w opłatach abonamentowych nie ma uzasadnienia - kontynuuje radny.

Jego zdaniem powodem tak radykalnej zmiany w ocenie zaległości ze strony poczty może być niedopełnienie przez tę instytucję oowiązku wnikającego z rozprządzenia Ministra Transportu z 25 września 2007r. Zgodnie z nim, wszystkie dowody zarejestrowania odbiorników RTV straciły ważność w listopadzie 2008r., a operator publiczny do tego momentu miał obowiązek nadać posiadaczom odbiorników nowe numery identyfikacyjne i … powiadomić ich o tym.

- Dowody wskazują, że nie wywiązała się z powierzonego jej przez ówczesnego ministra zadania - kończy radny.

Dziennik Zachodni pyta, Poczta Polska odpowiada

Stara zasada dziennikarskiego fachu mówi, że należy ufać rozmówcy ale jeszcze lepiej potem sprawdzić całą rzecz u źródła. Biuro rzecznika Poczty Polskiej otrzymało zatem od nas kopie pism mieszkanki Orzesza wysłanej do Poczty i odpowiedź stosownej komórki. Zapytaliśmy o realizację rozporządzenia ministra z 2007 r. załączając, a jakże, jego kopię oraz poprosiliśmy o komentarz. W odpowiedzi rzecznik Zbigniew Baranowski przesłał nam informator jak należy płacić abonament oraz na jakiej podstawie Poczta zajmuje się ściąganiem opłat.

Na koniec dowiedzieliśmy się, że przyspieszyli i unowocześnili proces rejestracji i płacenia abonamentu a dla klientów wprowadzili szereg ułatwień. Ani słowa na temat interesującej nas procedury z Orzesza. Przypadek?

ZOBACZ KONIECZNIE NOWE OPŁATY ZA ABONAMENT RTV 2014:
ABONAMENT RTV 2014 OPŁATY, TERMINY, ULGI

CZYTAJ KONIECZNIE I NIE DAJ SIĘ OSZUSTOM:
ABONAMENT RTV 2014: WIELKI PRZEKRĘT NA ABONAMENCIE

TO MUSISZ WIEDZIEĆ O ABONAMANCIE RTV 2014: KONTROLA + KARY:
ABONAMENT RTV 20154: KONTROLERA NIE MUSISZ WPUSZCZAĆ DO DOMU

POZNAJ ABONAMENT RTV 2014 - STAWKI SĄ WYŻSZE
ABONAMENT RTV W GÓRĘ! WYŻSZE OPŁATY ZA RADIO I TELEWIZJĘ 2014

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma narzędzi

Sprawę mieszkanki Orzesza, która uniknęła płacenia zaległego abonamentu i kar przedstawiliśmy także Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która dba nie tylko o ład w eterze, przyznaje koncesje ale także ustala wysokość abonamentu oraz ma wgląd w wielkość wpłat.

Katarzyna Twardowska, rzecznik prasowy KRRiT po konsultacjach z prawnikami w odpowiedzi przedstawiła nam szereg przepisów prawa by na koniec napisać: Reasumując, zarówno ustawa Prawo pocztowe, jak i żaden inny akt prawny nie upoważnia KRRiT do sprawowania kontroli nad Pocztą Polską S.A. w zakresie obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej.

Stanowisko Poczty Polskiej.
Zbigniew Baranowski
Rzecznik prasowy Poczty Polskiej S.A.:

Chciałbym podkreślić, że Poczta Polska realizuje zadania związane z usługą
rtv zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach
abonamentowych (Dz.U. Nr 85, poz.728 wraz z późn. zm) w zakresie
przyjmowania, ewidencjonowania oraz egzekwowania opłat z tytułu abonamentu
RTV.

Zgodnie z przywołaną ustawą za używanie odbiorników radiofonicznych i
telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Obowiązek uiszczenia opłaty
abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub
telewizyjnego i trwa do dnia poprzedzającego formalność wyrejestrowania..

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013
roku w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i
telewizyjnych ( Dz. U. 2013 r. Poz. 1676) reguluje szczegółowo postępowane
w tym zakresie.

W przypadku gdy abonent nie korzysta z odbiorników rtv (zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r.), jest
zobowiązany do powiadomienia właściwej placówki Poczty Polskiej o fakcie
zaprzestania używania odbiorników rtv. Formalności wyrejestrowania należy
dokonać w dowolnej placówce pocztowej wypełniając „Formularz zgłoszenia
zmiany danych” (druk dostępny w placówce) lub za pomocą strony internetowej
www.poczta-polska.pl. w zakładce Abonament RTV poprzez Folder "Zmiana
Danych" należy wybrać "Wyrejestrowanie odbiorników".
Art. 7 ust 3 ustawy o opłatach abonamentowych stanowi, że do opłat
abonamentowych oraz do opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika
(art. 5 ust. 3), stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o opłatach abonamentowych w przypadku
stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika rtv w wydanej decyzji
nakazuje się rejestrację odbiornika oraz ustała opłatę za używanie
niezarejestrowanego odbiornika stanowiącą trzydziestokrotność miesięcznej
opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania
niezarejestrowanego odbiornika ( art. 5 ust.3 cyt. ustawy).

Kwota egzekwowanego zadłużenia uzależniona jest od okresu, za jaki abonent
zalega z opłatami za abonament rtv. Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji
podatkowej, zaległości z tego tytułu przedawniają się po 5 latach, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności.

Poczta Polska nie ma obowiązku dodatkowego informowania abonentów o ich
saldzie, jednak czyni to by dać pełną wiedzę zainteresowanym na ten temat i
umożliwić realizację zapisów ustawy o opłatach abonamentowych. Dlatego
sukcesywnie wysyłane są informacje do abonentów. W przypadku braku opłat,
abonent otrzymuje zawiadomienie o saldzie, w celu zmobilizowania do
uiszczania opłat, kolejnym krokiem może być upomnienie. W ostateczności
sprawa może trafić do Urzędu Skarbowego, który zajmuje się egzekucją
zobowiązania.
Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o opłatach abonamentowych "w przypadku
opóźnienia opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla
zaległości podatkowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 i Nr 65 poz. 727. W
związku z powyższym, zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zaległości
z tego tytułu przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności.

W Poczcie Polskiej przyspieszyliśmy i unowocześniliśmy proces rejestracji i
opłacania abonamentu. Dla naszych klientów wprowadziliśmy szereg ułatwień
przy rejestracji odbiorników i opłacaniu abonamentu na naszej stronie
internetowej https://rtv.poczta-polska.pl/. Abonenci mają możliwość
uzyskania kompleksowej informacji na temat abonamentu rtv: stawek opłat,
możliwość wydruku formularzy, uzyskanie numeru bankowego. Na podstawie
indywidualnego numeru rachunku bankowego każdy abonent może regulować
opłaty w urzędach pocztowych lub drogą internetową.

Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Katarzyna Twardowska – rzecznik prasowy KRRiT:

Szanowny Panie Redaktorze

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85, poz. 728 ze zm.) „Obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych został w ustawie z 2005 r. o opłatach abonamentowych powiązany z obowiązkiem rejestracji odbiorników. Powyższa ustawa jest adresowana do wszystkich podmiotów, które posiadają i używają odbiorniki telewizyjne lub radiofoniczne, a obowiązek rejestracji odbiorników, który ma umożliwić zidentyfikowanie zobowiązanych do wnoszenia opłaty abonamentowej, tak samo jak sama opłata, ma charakter powszechny i dotyczy wszystkich obywateli”.

Należy zaznaczyć, że opłata abonamentowa stanowi opłatę, o której mowa w art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Oznacza to, że ma do niej zastosowanie art. 70 § 1 tej ustawy, a więc że opłata ta przedawnia się po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej płatności (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30 lipca 2012 r., sygn. akt ISA/G1210/12).

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2005 r. nr 85, poz. 728 z późn. zm.) kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Nadzór nad wykonywaniem kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku pobierania opłaty abonamentowej sprawuje zaś minister właściwy do spraw łączności. Do wykonywania ww. czynności, na podstawie art. 178 ustawy Prawo pocztowe (dz. U. z 2012 r. poz. 1529) w związku z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1676), uprawniona jest Poczta Polska S.A.

Reasumując, zarówno ustawa Prawo pocztowe, jak i żaden inny akt prawny nie upoważnia KRRiT do sprawowania kontroli nad Pocztą Polską S.A. w zakresie obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej.


*Próbny sprawdzian szóstoklasistów 2014 ARKUSZE + KLUCZ ODPOWIEDZI
*Horoskop 2014: Karty tarota ostrzegają [PRZEPOWIEDNIE NA 2014]
*Tabliczka mnożenia do wydrukowania [WZORY TABLICZEK MNOŻENIA]
*Urlop macierzyński 2014 [ZASADY I TERMINY: URLOP RODZICIELSKI]

Flesz: Wegańskie ubrania. Made in Poland

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 122

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

L
LegalMDP

Prowadzenie spraw z zakresu abonamentu RTV, wygrane. Kontakt elektroniczny kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

p
pekinczyk

niestety będą nękać emerytów i to tych którzy z uczciwości zarejestrowali odbiorniki, bo bardzo wielu jest takich, którzy mieszkali z siedemdziesiąlatkami i tych odbiorników nie rejestrowali. Młodzi mają rejestrację gdzieś głęboko i abonamentu nie płacą.

t
tomcio

ssać i srać

N
NieNawidzęUE

Gowno mi zrobią
Nie używam TV ani radia
A Poczta Polska i ich komorniki mogą mi jedynie possać nic więcej
Człowiek zapierdala i każą płacić haracz za jakies gowno propagandowe. Żegnam k****!

w
wiesława

A w Niemczech znawco to podpisujesz umowę zTelekomem na korzystanie i z tego tytułu płacisz.

m
marat

to wina Tuska namawial aby nie placic niech zaplaci adres znasz

a
agis

niestety urzad skarbowy sciagnal oplate za abonament z mojej emerytury nawet nic nie mialem do powiedzenia

M
Michał Pierzchlewski

Niestety Urząd skarbowy wysyła komornika, który zajmuje konto i np. uniemożliwia w ten sposób działalność gospodarczą. Poczta Polska powinna nadać nr ewidencyjny i zawiadomić mnie o nim. Nie otrzymałem takiego zawiadomienia, a na moje pytanie dlaczego ? otrzymałem odpowiedź, że PP miała obowiązek wysłać zawiadomienie (tak podobno jest w rozporządzeniu Ministra), a nie zawiadomić . Kwestia interpretacji. Nawet nie dostałem potwierdzenia, że wysłali. Od razu, bez sądu (skandal) wszedł komornik na konto.

J
Ja

Za NIEPŁACENIE abonamentu odPOwiada Donald Tusk!

T
Też ja

Przecinek, przed "śmieciu" obowiązuje.

o
obatel

Od niedawna wszystkie opłaty robię w żabce a pocztę omijam szerokim łukiem

a
anty rtv

po pierwsze - TP SA , Poczta Polska SA to podmioty prawa handlowego, a więc musi być zawarta umowa ?

po drugie - brak umowy - nie płacę

po trzecie - nie został przeprowadzony proces kontroli używania odbiornika RTV ?

po czwarte - naruszone zostały przepisy prawa, w tym prawa europejskiego ?

po piąte - proszę poczytać przegrane sprawy przez Pocztę Polską ?

po szóste - PP nie ma prawa wydawać nakazu, Poczta Polska nie jest organem administracji publicznej ?

j
ja

Nie oglądam rządowej tuby propagandy i nie będę za to płacił haraczu!

j
ja

spierdalaj śmieciu

u
us

Nie wierzcie w te ww. "sztuczki" z internetu odnośnie zarzutów - brak wymagalności, brak nr abonenta. Pracuję w U.Sk. i z przykrością muszę wam oświadczyć, że Poczta Polska S.A. uznaje ww. zarzut za bezzasadny. Podobnie z faktem, że abonent wyprowadził się, sprzedał mieszkanie itp. To na abonencie ciążył obowiązek podania aktualnego adresu. Warto jednak składać zarzut (w nieprzekraczalnym terminie), gdy dane na tyt. wyk. się nie zgadzają - np. nr pesel z adresem. Poczta ma problem z bazą pesel i chyba na chybił-trafił czasem dopasowują pesele do popularnych nazwisk. Warto również pisać, jeśli ktoś z naszej rodziny pod tym samym adresem ma zarejestrowany inny odbiornik TV i płacimy za niego abonament. Osobiście uważam ab. RTV za krzywdzący, ale jak widać KRRiTV nic z tym nie robi zarówno za rządów PO, jak i PiS, który tyle w tej kwestii obiecywał.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3