Abonamentu RTV nie trzeba płacić? Jest na to sposób [DOKUMENTY] Abonament RTV

Sławomir Cichy
Pismo z Poczty Polskiej
Pismo z Poczty Polskiej
Udostępnij:
Zaległego abonamentu nie trzeba płacić? Oto sposób na skuteczną odmowę w majestacie prawa zapłaty zaległego abonamentu RTV, kar i odsetek z tym związanych, wysyłanych przez Pocztę Polską. Poczta przegapiła rozporządzenie nakazujące nadanie abonentom numery identyfikacyjne. ZOBACZ DOKUMENTY

abonament rtv nowa opłata audiowizualna

Czesław Starosta, radny Orzesza twierdzi, że w raz z gronem przyjaciół z ogólnopolskiego Polskiego Towarzystwa Kierowców znalazł sposób w majestacie prawa na skuteczną odmowę zapłaty zaległego abonamentu RTV, kar i odsetek z tym związanych, wysyłanych przez Pocztę Polską.

CZYTAJ KONIECZNIE:
ABONAMENT RTV 2018 OPŁATY, ZWOLNIENIA, UPRAWNIENIA

Co ciekawe, z pomocą prawnika przetestowała go już jedna z mieszkanek Orzesza i ów sposób okazał się skuteczny. Teraz kolejni mieszkańcy tego miasta powielają pisma odwoławcze. Czy rzeczywiście mają szansę uniknąć kar i zaległych opłat?
Czyżby Poczta nie dopełniła formalności?

CZYTAJ KONIECZNIE I NIE DAJ SIĘ OSZUSTOM:
ABONAMENT RTV 2014: WIELKI PRZEKRĘT NA ABONAMENCIE

TO MUSISZ WIEDZIEĆ O ABONAMANCIE RTV 2014: KONTROLA + KARY:
ABONAMENT RTV 20154: KONTROLERA NIE MUSISZ WPUSZCZAĆ DO DOMU

POZNAJ ABONAMENT RTV 2014 - STAWKI SĄ WYŻSZE
ABONAMENT RTV W GÓRĘ! WYŻSZE OPŁATY ZA RADIO I TELEWIZJĘ 2014

Na początku rozmowy radny Starosta zaznacza, że nie nawołuje do odstąpienia od płacenia podatków, mandatów, kar i grzywien o ile są one zgodne z obowiązującym prawem.

- Nie mogę jednak zgadzać się na sytuację w której Poczta nie ustaje w próbach wyłudzeń rzekomo zaległego abonamentu RTV - przekonuje w dość radykalny sposób i dodaje, że mieszkańcy jego miasta są zasypywani wezwaniami do zapłaty zaległego od 2009 r. abonamentu.

- Takie upomnienie-wezwanie opiewa na kwotę prawie 1400 złotych z odsetkami. Jedna z mieszkanek naszego miasta poprosiła Pocztę zgodnie z art. 73 kpa o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów na podstawie których wysunięto wobec niej roszczenia. W odpowiedzi otrzymała informację, że po ponownej analizie sprawy upomnienie o zaległościach w opłatach abonamentowych nie ma uzasadnienia - kontynuuje radny.

Jego zdaniem powodem tak radykalnej zmiany w ocenie zaległości ze strony poczty może być niedopełnienie przez tę instytucję oowiązku wnikającego z rozprządzenia Ministra Transportu z 25 września 2007r. Zgodnie z nim, wszystkie dowody zarejestrowania odbiorników RTV straciły ważność w listopadzie 2008r., a operator publiczny do tego momentu miał obowiązek nadać posiadaczom odbiorników nowe numery identyfikacyjne i … powiadomić ich o tym.

- Dowody wskazują, że nie wywiązała się z powierzonego jej przez ówczesnego ministra zadania - kończy radny.

Dziennik Zachodni pyta, Poczta Polska odpowiada

Stara zasada dziennikarskiego fachu mówi, że należy ufać rozmówcy ale jeszcze lepiej potem sprawdzić całą rzecz u źródła. Biuro rzecznika Poczty Polskiej otrzymało zatem od nas kopie pism mieszkanki Orzesza wysłanej do Poczty i odpowiedź stosownej komórki. Zapytaliśmy o realizację rozporządzenia ministra z 2007 r. załączając, a jakże, jego kopię oraz poprosiliśmy o komentarz. W odpowiedzi rzecznik Zbigniew Baranowski przesłał nam informator jak należy płacić abonament oraz na jakiej podstawie Poczta zajmuje się ściąganiem opłat.

Na koniec dowiedzieliśmy się, że przyspieszyli i unowocześnili proces rejestracji i płacenia abonamentu a dla klientów wprowadzili szereg ułatwień. Ani słowa na temat interesującej nas procedury z Orzesza. Przypadek?

ZOBACZ KONIECZNIE NOWE OPŁATY ZA ABONAMENT RTV 2014:
ABONAMENT RTV 2014 OPŁATY, TERMINY, ULGI

CZYTAJ KONIECZNIE I NIE DAJ SIĘ OSZUSTOM:
ABONAMENT RTV 2014: WIELKI PRZEKRĘT NA ABONAMENCIE

TO MUSISZ WIEDZIEĆ O ABONAMANCIE RTV 2014: KONTROLA + KARY:
ABONAMENT RTV 20154: KONTROLERA NIE MUSISZ WPUSZCZAĆ DO DOMU

POZNAJ ABONAMENT RTV 2014 - STAWKI SĄ WYŻSZE
ABONAMENT RTV W GÓRĘ! WYŻSZE OPŁATY ZA RADIO I TELEWIZJĘ 2014

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma narzędzi

Sprawę mieszkanki Orzesza, która uniknęła płacenia zaległego abonamentu i kar przedstawiliśmy także Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która dba nie tylko o ład w eterze, przyznaje koncesje ale także ustala wysokość abonamentu oraz ma wgląd w wielkość wpłat.

Katarzyna Twardowska, rzecznik prasowy KRRiT po konsultacjach z prawnikami w odpowiedzi przedstawiła nam szereg przepisów prawa by na koniec napisać: Reasumując, zarówno ustawa Prawo pocztowe, jak i żaden inny akt prawny nie upoważnia KRRiT do sprawowania kontroli nad Pocztą Polską S.A. w zakresie obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej.

Stanowisko Poczty Polskiej.
Zbigniew Baranowski
Rzecznik prasowy Poczty Polskiej S.A.:

Chciałbym podkreślić, że Poczta Polska realizuje zadania związane z usługą
rtv zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach
abonamentowych (Dz.U. Nr 85, poz.728 wraz z późn. zm) w zakresie
przyjmowania, ewidencjonowania oraz egzekwowania opłat z tytułu abonamentu
RTV.

Zgodnie z przywołaną ustawą za używanie odbiorników radiofonicznych i
telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Obowiązek uiszczenia opłaty
abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub
telewizyjnego i trwa do dnia poprzedzającego formalność wyrejestrowania..

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013
roku w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i
telewizyjnych ( Dz. U. 2013 r. Poz. 1676) reguluje szczegółowo postępowane
w tym zakresie.

W przypadku gdy abonent nie korzysta z odbiorników rtv (zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r.), jest
zobowiązany do powiadomienia właściwej placówki Poczty Polskiej o fakcie
zaprzestania używania odbiorników rtv. Formalności wyrejestrowania należy
dokonać w dowolnej placówce pocztowej wypełniając „Formularz zgłoszenia
zmiany danych” (druk dostępny w placówce) lub za pomocą strony internetowej
www.poczta-polska.pl. w zakładce Abonament RTV poprzez Folder "Zmiana
Danych" należy wybrać "Wyrejestrowanie odbiorników".
Art. 7 ust 3 ustawy o opłatach abonamentowych stanowi, że do opłat
abonamentowych oraz do opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika
(art. 5 ust. 3), stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o opłatach abonamentowych w przypadku
stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika rtv w wydanej decyzji
nakazuje się rejestrację odbiornika oraz ustała opłatę za używanie
niezarejestrowanego odbiornika stanowiącą trzydziestokrotność miesięcznej
opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania
niezarejestrowanego odbiornika ( art. 5 ust.3 cyt. ustawy).

Kwota egzekwowanego zadłużenia uzależniona jest od okresu, za jaki abonent
zalega z opłatami za abonament rtv. Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji
podatkowej, zaległości z tego tytułu przedawniają się po 5 latach, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności.

Poczta Polska nie ma obowiązku dodatkowego informowania abonentów o ich
saldzie, jednak czyni to by dać pełną wiedzę zainteresowanym na ten temat i
umożliwić realizację zapisów ustawy o opłatach abonamentowych. Dlatego
sukcesywnie wysyłane są informacje do abonentów. W przypadku braku opłat,
abonent otrzymuje zawiadomienie o saldzie, w celu zmobilizowania do
uiszczania opłat, kolejnym krokiem może być upomnienie. W ostateczności
sprawa może trafić do Urzędu Skarbowego, który zajmuje się egzekucją
zobowiązania.
Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o opłatach abonamentowych "w przypadku
opóźnienia opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla
zaległości podatkowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 i Nr 65 poz. 727. W
związku z powyższym, zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zaległości
z tego tytułu przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności.

W Poczcie Polskiej przyspieszyliśmy i unowocześniliśmy proces rejestracji i
opłacania abonamentu. Dla naszych klientów wprowadziliśmy szereg ułatwień
przy rejestracji odbiorników i opłacaniu abonamentu na naszej stronie
internetowej https://rtv.poczta-polska.pl/. Abonenci mają możliwość
uzyskania kompleksowej informacji na temat abonamentu rtv: stawek opłat,
możliwość wydruku formularzy, uzyskanie numeru bankowego. Na podstawie
indywidualnego numeru rachunku bankowego każdy abonent może regulować
opłaty w urzędach pocztowych lub drogą internetową.

Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Katarzyna Twardowska – rzecznik prasowy KRRiT:

Szanowny Panie Redaktorze

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85, poz. 728 ze zm.) „Obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych został w ustawie z 2005 r. o opłatach abonamentowych powiązany z obowiązkiem rejestracji odbiorników. Powyższa ustawa jest adresowana do wszystkich podmiotów, które posiadają i używają odbiorniki telewizyjne lub radiofoniczne, a obowiązek rejestracji odbiorników, który ma umożliwić zidentyfikowanie zobowiązanych do wnoszenia opłaty abonamentowej, tak samo jak sama opłata, ma charakter powszechny i dotyczy wszystkich obywateli”.

Należy zaznaczyć, że opłata abonamentowa stanowi opłatę, o której mowa w art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Oznacza to, że ma do niej zastosowanie art. 70 § 1 tej ustawy, a więc że opłata ta przedawnia się po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej płatności (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30 lipca 2012 r., sygn. akt ISA/G1210/12).

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2005 r. nr 85, poz. 728 z późn. zm.) kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Nadzór nad wykonywaniem kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku pobierania opłaty abonamentowej sprawuje zaś minister właściwy do spraw łączności. Do wykonywania ww. czynności, na podstawie art. 178 ustawy Prawo pocztowe (dz. U. z 2012 r. poz. 1529) w związku z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1676), uprawniona jest Poczta Polska S.A.

Reasumując, zarówno ustawa Prawo pocztowe, jak i żaden inny akt prawny nie upoważnia KRRiT do sprawowania kontroli nad Pocztą Polską S.A. w zakresie obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej.


*Próbny sprawdzian szóstoklasistów 2014 ARKUSZE + KLUCZ ODPOWIEDZI
*Horoskop 2014: Karty tarota ostrzegają [PRZEPOWIEDNIE NA 2014]
*Tabliczka mnożenia do wydrukowania [WZORY TABLICZEK MNOŻENIA]
*Urlop macierzyński 2014 [ZASADY I TERMINY: URLOP RODZICIELSKI]

Wideo

Komentarze 120

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

p
pekinczyk
niestety będą nękać emerytów i to tych którzy z uczciwości zarejestrowali odbiorniki, bo bardzo wielu jest takich, którzy mieszkali z siedemdziesiąlatkami i tych odbiorników nie rejestrowali. Młodzi mają rejestrację gdzieś głęboko i abonamentu nie płacą.
t
tomcio
ssać i srać
N
NieNawidzęUE
Gowno mi zrobią
Nie używam TV ani radia
A Poczta Polska i ich komorniki mogą mi jedynie possać nic więcej
Człowiek zapierdala i każą płacić haracz za jakies gowno propagandowe. Żegnam k****!
w
wiesława
A w Niemczech znawco to podpisujesz umowę zTelekomem na korzystanie i z tego tytułu płacisz.
m
marat
to wina Tuska namawial aby nie placic niech zaplaci adres znasz
a
agis
niestety urzad skarbowy sciagnal oplate za abonament z mojej emerytury nawet nic nie mialem do powiedzenia
M
Michał Pierzchlewski
Niestety Urząd skarbowy wysyła komornika, który zajmuje konto i np. uniemożliwia w ten sposób działalność gospodarczą. Poczta Polska powinna nadać nr ewidencyjny i zawiadomić mnie o nim. Nie otrzymałem takiego zawiadomienia, a na moje pytanie dlaczego ? otrzymałem odpowiedź, że PP miała obowiązek wysłać zawiadomienie (tak podobno jest w rozporządzeniu Ministra), a nie zawiadomić . Kwestia interpretacji. Nawet nie dostałem potwierdzenia, że wysłali. Od razu, bez sądu (skandal) wszedł komornik na konto.
J
Ja
Za NIEPŁACENIE abonamentu odPOwiada Donald Tusk!
T
Też ja
Przecinek, przed "śmieciu" obowiązuje.
o
obatel
Od niedawna wszystkie opłaty robię w żabce a pocztę omijam szerokim łukiem
a
anty rtv
po pierwsze - TP SA , Poczta Polska SA to podmioty prawa handlowego, a więc musi być zawarta umowa ?

po drugie - brak umowy - nie płacę

po trzecie - nie został przeprowadzony proces kontroli używania odbiornika RTV ?

po czwarte - naruszone zostały przepisy prawa, w tym prawa europejskiego ?

po piąte - proszę poczytać przegrane sprawy przez Pocztę Polską ?

po szóste - PP nie ma prawa wydawać nakazu, Poczta Polska nie jest organem administracji publicznej ?
j
ja
Nie oglądam rządowej tuby propagandy i nie będę za to płacił haraczu!
j
ja
spierdalaj śmieciu
u
us
Nie wierzcie w te ww. "sztuczki" z internetu odnośnie zarzutów - brak wymagalności, brak nr abonenta. Pracuję w U.Sk. i z przykrością muszę wam oświadczyć, że Poczta Polska S.A. uznaje ww. zarzut za bezzasadny. Podobnie z faktem, że abonent wyprowadził się, sprzedał mieszkanie itp. To na abonencie ciążył obowiązek podania aktualnego adresu. Warto jednak składać zarzut (w nieprzekraczalnym terminie), gdy dane na tyt. wyk. się nie zgadzają - np. nr pesel z adresem. Poczta ma problem z bazą pesel i chyba na chybił-trafił czasem dopasowują pesele do popularnych nazwisk. Warto również pisać, jeśli ktoś z naszej rodziny pod tym samym adresem ma zarejestrowany inny odbiornik TV i płacimy za niego abonament. Osobiście uważam ab. RTV za krzywdzący, ale jak widać KRRiTV nic z tym nie robi zarówno za rządów PO, jak i PiS, który tyle w tej kwestii obiecywał.
S
SHARON
WOW Dr Madani zrobił to jeszcze raz !! ,, Nigdy nie myślałem, że będę znowu uśmiechać, mój mąż zostawił mnie z dwójką dzieci do 3 lat, wszelkich starań, aby sprowadzić go z powrotem zawiodły i byłem zdesperowany, by sprowadzić go z powrotem do domu, myślałem " m ot żeby zobaczyć go ponownie dopiero poznałem niejaki dr Madani na Facebooku, który powiedział mi o rzucającego czar o nazwie Dr Madani, dał mi swój adres e-mail i numer telefonu komórkowego i skontaktował się z nim, a on assurd mi, że w przestrzeni 4-5 dni mój mąż wróci do mnie, czuję się szczęśliwy, gdy już miałem, że od niego, w mniej niż 3 dni mój mąż wrócił z powrotem zaczął błagać o przebaczenie mówiąc, że to diabły pracować, byłem tak niespodzianka tego cudu , bo to po prostu zbyt realne, aby być prawdziwe wiem tyle lady są tam z tego samego problemu z moich, ale mówię ci dzisiaj, że nie ma problemu bez rozwiązania, czy potrzebują pomocy w swojej akademickiej, promocji w pracy miejsce mają żadnego kontaktu chorobowy dr Madani dziś poprzez [email protected] lub jego telefonu poprzez +2348138624813. Rzeczywiście jest on wielkim człowiekiem ... dzięki raz jeszcze ...
Dodaj ogłoszenie