Cyfrowa Akademia WSB

Materiał informacyjny Akademii WSB
Akademia WSB jest uczelnią, która w trybie przyśpieszonym przechodzi cyfrową transformację. Jak „od środka” wygląda ten proces?

Transformacja cyfrowa jest dla Akademii WSB jednym z kierunków strategicznych. To konieczność i jednocześnie szansa na tworzenie nowych wartości, zdobycie przewagi konkurencyjnej, podniesienie jakości. Nie oznacza jedynie wzrostu sprawności działania, ale wymaga zmiany modelu biznesowego, przeobrażenia sposobów działania organizacji, nie tylko infrastruktury informatycznej. To zmiana systemowa, uwzględniająca m.in. zmianę kultury organizacyjnej, wdrożenie nowych sposobów podejmowania decyzji na podstawie analizy dużych zbiorów danych, rozwijanie kompetencji cyfrowych studentów i pracowników Uczelni, wdrażanie nowych kanałów komunikacji.

Pandemia wpłynęła na cyfryzację procesu dydaktycznego i procesów administracyjnych w Akademii WSB. Jak studenci, słuchacze i pracownicy poradzili sobie z nowymi wyzwaniami?

W bardzo krótkim czasie przenieśliśmy kształcenie ponad 11 tysięcy studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i szkoły doktorskiej w sferę online. Wybraliśmy system opierający się na łączeniu kształcenia synchronicznego w postaci transmisji zajęć w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji do webinarów oraz wirtualnych laboratoriów, z kształceniem asynchronicznym - w postaci prowadzenia zajęć na platformie e-learningowej. Obrony prac doktorskich i dyplomowych organizowane były w formie zdalnej, podobnie konferencje, seminaria naukowe. Pracownicy administracyjni przeszli w tryb pracy zdalnej. Równocześnie inwestowaliśmy w rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli i studentów oraz rozwój infrastruktury - zakupiliśmy kamery śledzące, uruchomiliśmy wirtualne studio i pierwsze kursy w formule MOOCs, dostępne na platformie Navoica. Do zdalnego egzaminowania zaczęliśmy wykorzystywać jedno z najnowocześniejszych na świecie narzędzi - Insperę, która pozwala zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i uczciwości w trakcie egzaminów elektronicznych. Wdrożyliśmy elektroniczny obieg dokumentów, przenieśliśmy wewnętrzne systemy zarządzania uczelnią „do chmury”. Obecnie trwają procesy wdrożenia narzędzi typu Business Intelligence oraz automation marketing.

Jaki jest efekt podjętych przez Uczelnię działań?

Przyjęliśmy model zwinnego podejścia - eksperymentowaliśmy, prowadziliśmy ewaluację i na bieżąco doskonaliliśmy proces. Przeprowadziliśmy badanie wśród 1500 studentów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników administracyjnych. Ponad 70% nauczycieli zadeklarowało chęć poprowadzenia zajęć zdalnych w przyszłości, prawie 63% studentów chciałoby wziąć udział w przyszłości w zajęciach online, w tym prawie połowa z nich w proporcji 50/50.

W uczelni pojawiły się również nowe produkty, np. studia podyplomowe prowadzone w formule online.

Te projekty zostały przygotowane w odpowiedzi na potrzeby słuchaczy z całej Polski, szukających dobrych jakościowo studiów, ale bez konieczności odbywania zajęć w formie stacjonarnej. W taki sposób prowadzimy m.in. studia MBA: Master of Business Administration w partnerstwie z EY Academy of Business, Executive MBA dla branży wodociągowej, Zarządzanie cyberbezpieczeństwem, Data Scientist - Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych, HR Business Partner, Menedżer Jakości, Menedżer logistyki czy Prawo w zarządzaniu. Słuchacze studiujący online mogą liczyć na dodatkowe korzyści, jak dodatkowe seminaria problemowe z praktykami prowadzącymi zajęcia, indywidualny bądź grupowy tutoring w przypadku opracowywania projektów wdrożeniowych, dodatkowe szkolenia e-learningowe, webinaria.

www.wsb.edu.pl

Tu podaj tekst alternatywny

Dodaj ogłoszenie