Maria z Kujaw pyta: Chciałabym otrzymać pomoc na produkcję przetworów domowych z warzyw i owoców. Czy jest taka możliwość? Jeśli tak, to czy muszę mieć wkład własny? Jestem żoną rolnika, współwłaścicielką gospodarstwa.

Na pytania dotyczące dopłat dla gospodarzy odpowiadają pracownicy toruńskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Osoba ubezpieczona w KRUS jako małżonek rolnika może ubiegać się o pomoc z działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania i wypłaty pomocy zawiera rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 5 października 2015 r. (Dz. U.2015 poz. 1581 z późn. zm).

Zgodnie z paragrafem 2 ust. 1 pkt 2 Pomoc przyznaje się (…) małżonkowi rolnika (…) jeżeli:

  • Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,
  • Spełnia warunki określone w pkt 1 lit c i e (c: jest zdolna do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania jej celu; e: ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie identyfikacji producentów…)
  • Podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, o których mowa w pkt 1 lit b (b: wykonuje działalność w zakresie przetwarzania (…) produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym produktów będących wynikiem tego przetwarzania, w zakresie: co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne).

Warunek podejmowania działalności (określony w par. 2 ust. 1 pkt 2 lit c. jest spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie wykonywał działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 lit b, co potwierdzają dane zawarte w Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z paragrafem 5 rozporządzenia pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych (…). Oznacza to, że wnioskodawca zobowiązany jest do zrealizowana operacji, poniesienia kosztów (opłacenia wszystkich faktur wynikających z realizowanej operacji wraz z podatkiem VAT) ze środków własnych (posiadane środki, kredyt, pożyczka, itp.) w terminie zawartym w umowie.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie pod warunkiem zrealizowania operacji i poniesienia kosztów z tym związanych, zrealizowania zobowiązań określonych w umowie, udokumentowania zrealizowania operacji, w tym poniesienia kosztów. Pomoc przyznaje się w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych oraz wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 300 000,00 zł. Katalog kosztów kwalifikowalnych zawiera paragraf 6 rozporządzenia.

Wszystkie najnowsze informacje na temat dopłat rolniczych znajdziesz w zakładce DOPŁATY <<<