18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Konkurs Fotolato 2012 [ZOBACZ WSZYSTKIE NADESŁANE ZDJĘCIA]

Katarzyna Pachelska
1. Emanuel czyta wiadomości z Euro 2012, oczekując na pierwszy blask letniego słońca na Babiej Górze - tak nazwał zdjęcie nadesłane na nasz konkurs Fotolato Dariusz Zemła z Zabrza, tata Emanuela. Fotka została wykonana 24 czerwca o godz. 3:12 na Babiej Górze, podczas nocnego wejścia celem zaobserwowania wschodu słońca.Jeśli chcesz zagłosować na to zdjęcie, wyślij SMS o treści DZF.1 na numer 72355
1. Emanuel czyta wiadomości z Euro 2012, oczekując na pierwszy blask letniego słońca na Babiej Górze - tak nazwał zdjęcie nadesłane na nasz konkurs Fotolato Dariusz Zemła z Zabrza, tata Emanuela. Fotka została wykonana 24 czerwca o godz. 3:12 na Babiej Górze, podczas nocnego wejścia celem zaobserwowania wschodu słońca.Jeśli chcesz zagłosować na to zdjęcie, wyślij SMS o treści DZF.1 na numer 72355 arc.
Weź udział w konkursie Fotolato. Przyślij do nas mailem ([email protected]) zdjęcie. Pamiętaj, że musi się na nim znaleźć egzemplarz Dziennika Zachodniego. Atrakcyjne nagrody czekają! Aby zagłosować na dane zdjęcie, wyślij SMS o treści DZF.numer zdjęcia lub DZF numer zdjęcia na numer 72355 (np. DZF.55 lub DZF 55)

AKTUALIZACJA:

Plebiscyt zakończony. Zwycięzcy wyłonieni

ZOBACZ NAGRODZONE ZDJĘCIA W PLEBISCYCIE FOTOLATO 2012

Przypominamy, że czekamy na oryginalne fotki, na których uwiecznione są: uczestnik konkursu lub jego rodzina, lato i "Dziennik Zachodni". Zdjęcia można nadsyłać do 1 września 2012 r. tylko mailem, na adres [email protected].

Każde zgłoszenie, oprócz zdjęcia w dobrej rozdzielczości, musi zawierać dane kontaktowe osoby je nadsyłającej (imię i nazwisko, adres i numer telefonu), krótki opis zdjęcia (gdzie zostało wykonane i kogo przedstawia). Nagrodami w konkursie są trzy tygodniowe pobyty dla dwóch osób z wyżywieniem i zabiegami SPA w Health Resort & Medical SPA Panorama Morska w Jarosławcu. Otrzymają je te osoby, których zdjęcia dostaną najwięcej głosów - SMS-ów.

Aktualne wyniki głosowania SMS-owego

Regulamin Konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Fotolato 2012 zwany dalej "Konkursem".

§ 2
Organizatorem Konkursu jest:
"Polskapresse"  sp. z  o.o. z siedzibą w  Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41,  Oddział Prasa Śląska w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25a, 41-203 Sosnowiec, wydawca Dziennika Zachodniego zwanym dalej "Organizatorem".

§ 3
Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem zostanie umieszczona na stronie internetowej pod adresem www.dziennikzachodni.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§ 4
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz posiadająca wszelkie prawa autorskie do przesłanego zdjęcia (zwana dalej "Uczestnikiem").

Z Konkursu wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz spółek należących do Polskapresse Sp. z o.o., a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

§ 5
Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 22 czerwca 2012 roku do 1 września 2012 roku wysłać zgłoszenie konkursowe zawierające:
dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email (adres poczty elektronicznej) oraz numer telefonu,
zdjęcie, które będzie przedstawiało: uczestnika konkursu (z/ bez członkami jego rodziny) lub członka jego rodziny podczas pobytu w dowolnym miejscu wraz z egzemplarzem Dziennika Zachodniego. Do nadesłanego zdjęcia należy dołączyć opis miejsca w jakim zostało wykonane.
Zgłaszanie zdjęć do Konkursu odbywa się drogą elektroniczną, na adres e-mail: [email protected]

Parametry fotografii:
Dla fotografii cyfrowej:
max. objętość pliku: 5 MB
format pliku: .jpg

Jeden Uczestnik może dokonać do 3 Zgłoszeń.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zgłoszeń, jeżeli było to skutkiem przyczyn technicznych, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet i/lub serwisu www.dziennikzachodni.pl i portalu internetowego www.naszemiasto.pl, błędów systemu komputerowego serwisu www.dziennikzachodni.pl i portalu internetowego www.naszemiasto.pl będących następstwem okoliczności od niego niezależnych.

Uczestnik wysyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w gazecie Dziennik Zachodni, na stronie www.dziennikzachodni.pl 
i portalu internetowym www.naszemiasto.pl.

Organizator Konkursu ma prawo dokonać cenzury wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych oraz usunięcia ich z systemu bez podawania przyczyn, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione w szczególności w przypadkach naruszenia przez Uczestnika uzasadnionych interesów Organizatora lub łamania regulaminu Konkursu, czy też naruszenia zasad współżycia społecznego.

§ 6
Uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesyłanych zdjęć. W chwili dokonania Zgłoszenia zgodnie z par. 5 ust 1 Uczestnik przenosi na Organizatora na zasadzie wyłączności wszelkie majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania nadesłanymi zdjęciami w dowolny sposób, wraz ze wszystkimi jego elementami, w całości lub w części w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:
utrwalanie na dowolnych nośnikach techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową;
zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami;
zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami;
publiczne wykonanie;
publiczne wystawianie;
publiczne wyświetlanie;
publiczne odtwarzanie;
wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranicą;
wprowadzanie do pamięci komputera;
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i
miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieciach Internet, extranet oraz intranet);
najem oryginału lub egzemplarzy;
użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, przewodowej lub
bezprzewodowej, w tym naziemnej lub satelitarnej;
reemisja;
wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy.

Przesłane zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik będzie zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują ww. prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem wykonanego Zadania Konkursowego i poniesie wszelkie konsekwencje wykorzystania Zadania Konkursowego przez Organizatora w związku z organizacją Konkursu.

Poprzez fakt wykonania Zadania Konkursowego Uczestnik gwarantuje, że do Zadania Konkursowego przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające jego reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Zadania konkursowego dla własnych celów reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za powyższe wykorzystanie.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem Zadania Konkursowego, zawierającego wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i/lub osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przesłane przez Uczestnika zdjęcia zostaną zamieszone na stronie www.dziennikzachodni.pl w ciągu 7 dni roboczych od ich otrzymania pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków zamieszczonych w regulaminie, a następnie poddane ocenie poprzez organizację sms-owego głosowania.
Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji na łamach gazety jedynie wybranych przez siebie zdjęć.

NAGRODY W KONKURSIE
§ 7
Organizator przewidział w Konkursie za zajęcie I, II i III miejsca - 3 nagrody w postaci tygodniowych pobytów dla dwóch osób z wyżywieniem i zabiegami SPA w Health Resort & Medical SPA Panorama Morska w Jarosławcu oraz publikację nagrodzonej pracy w wydaniu magazynowym Dziennika Zachodniego oraz na stronie portalu internetowego www.dziennikzachodni.pl
Tygodniowy pobyt w Health Resort & Medical SPA Panorama Morska w Jarosławcu może być wykorzystany od 15 września br. do 30 listopada br. po uzgodnieniu terminu z Hotelem.

Uczestnik, który dokonał poprawnego Zgłoszenia, może wygrać tylko jedną Nagrodę.

Informacje o przyznaniu nagrody w Konkursie zostaną opublikowane w wydaniu magazynowym Dziennika Zachodniego 14 września 2012 r. oraz na stronie www.dziennikzachodni.pl

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Laureata Organizator może nie wydać lub zażądać zwrotu nagrody rzeczowej.

Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia i zostali Laureatami nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w czasie trwania Konkursu na inne, bez podawania przyczyn dokonanych zmian jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Uczestnik Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:
nie dopełni w terminie któregoś z warunków niniejszego Regulaminu; lub
z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub
odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania Nagrody; lub
uprzednio nie uiści w razie takiej konieczności podatku dochodowego od nagrody.

Uczestnik, który został pozytywnie zweryfikowany i uzyskał prawo do nagrody, zwany jest Laureatem.

Organizator nie jest odpowiedzialny za wadliwość lub usterki nagrody otrzymanej w Konkursie.

TERMINARZ KONKURSU
§ 8
Publikacja nadesłanych zdjęć na łamach serwisu HYPERLINK "http://www.dziennikzachodni.pl"www.dziennikzachodni.pl od momentu nadesłania min. 10 zdjęć w Konkursie do 8 września 2012 roku
Głosowanie za pomocą smsów od momentu nadesłania min. 10 zdjęć w Konkursie do 8 września 2012 roku
Pytanie dodatkowe dla Czytelników biorących udział w Konkursie: 8 września 2012 roku

GŁOSOWANIE W KONKURSIE
§ 9
Głosującymi w Konkursie mogą być wszyscy pełnoletni Czytelnicy "Dziennika Zachodniego" z wyjątkiem pracowników Organizatora.
Każdemu zgłoszeniu zostanie przydzielony numer porządkowy. Kandydaci wraz z przyporządkowanym numerem będą przedstawieni na stronie "dziennikzachodni.pl" w okresie trwania Konkursu.
Głosować można zakupując e-wydanie dziennika "Dziennik Zachodni" poprzez wysłanie wiadomości SMS na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
Jedna osoba może zakupić SMSem dowolną ilość e-wydań w Konkursie. Jedno e-wydanie zakupione w Konkursie stanowi także jeden głos w Konkursie.
Zakupione e-wydanie "Dziennika Zachodniego" będzie dostępne na stronie www.edziennikzachodni.pl po aktywacji otrzymanego zwrotnie kodu.
Zakup przez głosujących e-wydań w Konkursie odbywać się będzie przez wysłanie wiadomości SMS na nr 72355, w treści należy wpisać DZF (kropka lub spacja) oraz numer przypisany wybranemu kandydatowi (np. DZF.55 lub DZF 55). Koszt zakupionego e-wydania wynosi 2,46 zł z VAT . Zakupu e-wydań w ten sposób należy dokonywać od momentu zamieszczenia zdjęć wraz z przydzielonymi numerami porządkowymi do dnia 08.09.2012 r. do godz.11.59
Każdy biorący udział w Konkursie, kupując SMSem e-wydanie gazety "Dziennik Zachodni" zamawia jednocześnie wiadomości informacyjno-reklamowe organizatora Konkursu.
Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybrane zgłoszenie, zamawia wiadomość informacyjno-reklamową sponsora Konkursu i/lub partnerów reklamowych organizatora. Wysyłanie wiadomości może być zablokowane po wysłaniu SMS-a zawierającego słowo "STOP" zamiast opcji głosowania.
W trakcie trwania Konkursu każda osoba może przesłać dowolną ilość wiadomości smsowych.
Do wszystkich głosujących za pomocą SMSów w dniu zakończenia głosowania w Konkursie zostanie wysłane pytanie konkursowe. Trzy osoby, które prawidłowo i najszybciej odpowiedzą na pytanie konkursowe smsem zwrotnym, otrzymają upominki: zestawy gadżetów.
Nagrodami dla trzech osób, na których zdjęcia oddano największą ilość głosów w Konkursie są trzy tygodniowe pobyty dla dwóch osób z wyżywieniem i zabiegami SPA w Health Resort & Medical SPA Panorama Morska w Jarosławcu.

WYŁONIENIE LAUREATÓW
§ 10
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 14.09.2012 roku na łamach gazety Dziennik Zachodni oraz serwisu www.dziennikzachodni.pl
Zwycięzcy Konkursu, którzy najszybciej odpowiedzieli na pytanie konkursowe zostaną poinformowani za pomocą SMS’a wysłanego z dedykowanego systemu do obsługi konkursów "Hermes".
Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagród.
Organizator ustanawia adresy korespondencyjne związane z zapytaniami dotyczącymi Konkursu: Dziennik Zachodni, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec, e-mail: HYPERLINK "mailto:[email protected]"[email protected]
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmiany specyfikacji nagród.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeszkody i utrudnienia techniczne w wysyłaniu i odbieraniu SMS-ów w Konkursie.
Organizator nie weryfikuje danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska w Sosnowcu. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska w Sosnowcu na piśmie. 

3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża nadto zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail lub numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach. 

4. Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. 

5. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane wraz z uzasadnieniem na adres Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. 

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej, operatorów serwisów internetowych, firm kurierskich oraz innych podmiotów trzecich, na których działania lub zaniechania Organizator nie ma wpływu. Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestników.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

10. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a Konkurs był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). 

11. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

12. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

13. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym Dziennika Zachodniego oraz w siedzibie organizatora konkursu, w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 25A. 

14. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Konkursu oraz zmiany regulaminu, bez powiadamiania Uczestnika ale poprzez zamieszczenie na łamach gazety Dziennik Zachodni lub strony HYPERLINK "http://www.dziennikzachodni.pl"www.dziennikzachodni.pl stosownej informacji. 

15. Osobą nadzorującą Konkurs ze strony Organizatora jest: 
- Katarzyna Beberok 

16. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać z powyższą osobą wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres organizatora, bądź e-mail: [email protected].

WYDAWANIE NAGRÓD
§ 12
Podmiotem wydającym nagrodę jest Organizator.
Wszystkie nagrody wyda - "Polskapresse"  Sp. z  o. o. Oddział Prasa Śląska w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25a, 41-203 Sosnowiec.
Nieodebranie Nagród z siedziby Organizatora do dnia 30.09.2012 roku jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni