Łódzki samorząd wspiera przedsiębiorców

Partnerem cyklu jest Miasto Łódź
Łódzki samorząd, jako jeden z pierwszych w kraju, zaczął wspierać lokalnych przedsiębiorców dotkniętych przez kryzys wywołany epidemią koronawirusa. Na co może liczyć łódzki przedsiębiorca ze strony instytucji podległych samorządowi?

Złotówka miesięcznie za lokal użytkowy

Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi, wydała 31 marca br. zarządzenie w sprawie pobierania czynszów za lokale użytkowe w związku z ograniczeniem prowadzonej przez ich najemców działalności. Pani Prezydent zdecydowała się na radykalną obniżkę czynszu - do symbolicznej złotówki za miesiąc, za cały lokal. Obniżka dotyczy dwóch miesięcy: kwietnia i maja. Warunkiem uzyskania obniżki jest brak zaległości w czynszu i opłatach za świadczenia z tytułu najmu oraz w podatku od nieruchomości.

Wnioski - wyłącznie w formie elektronicznej - można było składać do 20 kwietnia. Wystarczyło wypełnić prosty wniosek, który można było pobrać zarówno ze strony Urzędu Miasta Łodzi (w zakładce „Pomoc dla przedsiębiorcy"), jak i ze strony Zarządu Lokali Miejskich. Wypełnione wnioski należało przesłać na adres e-mail: przedsiebiorcy@zlm.lodz.pl. Z dwumiesięcznej obniżki czynszu do złotówki skorzystało ponad 2 tysiące łódzkich przedsiębiorców.

Ulgi w lokalnych podatkach

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą ubiegać się także o ulgi w spłacie zaległości podatkowych w zakresie następujących podatków i opłat:

  • podatku od nieruchomości,
  • podatku od środków transportowych,
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • mię i nazwisko/nazwa podatnika,

Można wnioskować o odroczenie płatności, rozłożenie jej na raty lub w umorzenie odsetek, przy czym okres ulgi nie nie powinien przekraczać 12 miesięcy. We wniosku skierowanym do Wydziału Finansowego w Departamencie Finansów Publicznych UMŁ należy uzasadnić, w jaki sposób skutki epidemii wpłynęły na sytuację finansową firmy oraz związany z tym brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulga w dzierżawie

Najnowsza oferta skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na dzierżawionych od Miasta terenach. Wprowadzono mianowicie możliwość skorzystania z ulg w spłacie należności z tytułu dzierżawy nieruchomości. Może to być umorzenie należności w całości bądź w części, obejmujące okres dwóch miesięcy (kwietnia i maja). Dzierżawca musi jednak spełnić m.in. następujące warunki:

  • na dzień 14 marca br. nie mieć zaległości z tytułu dzierżawy gruntu oraz z tytułu podatku od nieruchomości,
  • na dzierżawionej od Miasta nieruchomości prowadzić działalność gospodarczą, co do której - z powodu epidemii - wprowadzono całkowity lub częściowy zakaz jej prowadzenia,
  • złożyć wniosek o udzielenie ulgi oraz oświadczenia i deklaracje co do okoliczności stanowiących podstawy zastosowania ulgi, związanych z epidemią.

Powyższa ulga stanowi pomoc publiczną i uwzględnia przepisy dotyczące pomocy publicznej.

30 mln zł z tarczy antykryzysowej na ratowanie miejsce pracy

Ustawa, wchodząca w skład tzw. tarczy antykryzysowej, przewiduje pomoc dla przedsiębiorców, którzy odnotowali wysoki spadek obrotów. Poszkodowany przedsiębiorca może złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

– Byliśmy jednym z pierwszych samorządów, który w ramach tarczy antykryzysowej zaczął wypłacać środki finansowe dla przedsiębiorców. Do tej pory Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi przelał na konta łódzkich przedsiębiorców dotkniętych kryzysem ponad 3 miliony zł. Do PUP wpłynęło już pond 5 tysięcy wniosków od przedsiębiorców; dziennie napływa ich od 500 do nawet 1000 – informuje Piotr Bors, Dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

Na ratowanie łódzkich firm i miejsc pracy mieszkańców miasta przeznaczona została kwota ok. 30 mln zł. Z tej pomocy mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą, jak i ci, którzy zatrudniają pracowników. Podstawą do uzyskania pomocy jest spadek dochodów – wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. Można je przesłać drogą elektroniczną (https://www.praca.gov.pl/) lub wydrukowane i wypełnione wrzucić do urny stojącej na parterze w siedzibie urzędu.

- Z racji bardzo dużego zainteresowania uzyskaniem pomocy, staramy się maksymalnie skrócić czas rozpatrywania wniosków oraz jak najszybciej transferować przyznane środki. Podstawą uzyskania pomocy jest spadek obrotów w dwóch ostatnich miesiącach o minimum 30 procent, liczone rok do roku. Kwota pomocy uzależniona jest od wielkości tego spadku – precyzuje Krzysztof Barański, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy apeluje do przedsiębiorców składających wnioski o wybranie tylko jednej formy składania wniosku. Złożenie wniosku zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej sprawi, że wydłuży się czas jego rozpatrywania i pomoc finansowa dotrze później. Należy również zadbać o dokładne wypełnienie wszystkich wymaganych we wniosku pól.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw
Do Powiatowego Urzędu Pracy można też występować z wnioskiem o jednorazowe pożyczki w wysokości do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców zatrudniającym do 10 pracowników, którzy osiągnęli roczny obrót netto nie przekraczający 2 mln euro. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Czas spłaty wynosi 12 miesięcy, przy czym wprowadzono karencję spłaty kapitału z odsetkami na trzy miesiące, licząc od daty udzielenia wsparcia. Pożyczka może być umorzona - na wniosek mikroprzedsiębiorcy - pod warunkiem, że w ciągu 3 miesięcy od jej udzielenia stan zatrudnienia nie zmniejszy się w stosunku do stanu na 29 lutego 2020. Szczegółowe informacje oraz druki do wypełnienia na: https://lodz.praca.gov.pl/-/11919209-nowe-instrumenty-rynku-pracy

Gdzie znaleźć szczegóły
Szczegółowy opis poszczególnych form pomocy dla przedsiębiorców można znaleźć na stronie internetowej https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/pomoc-dla-przedsiebiorcow/

Materiał oryginalny: Łódzki samorząd wspiera przedsiębiorców - Dziennik Łódzki

Dodaj ogłoszenie