Metropolia na miarę XXI wieku

mat. promocyjne
25 lat samorządności to czas ogromnych przemian. Zarządzający miastem mogli spojrzeć na nie już nie przez pryzmat gospodarki centralnego planowania, ale – potrzeb i dobra mieszkańców. Dzięki reformie samorządowej nastąpiło ogromne ożywienie życia społecznego i gospodarczego, co sprowokowało mieszkańców do niespotykanej wcześniej aktywności obywatelskiej na rzecz swoich małych ojczyzn.

Ćwierć wieku temu Katowice stanęły więc nie tylko przed szeregiem wyzwań rozwojowych, lecz musiały też zmagać się z trudnymi dla miasta skutkami restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. Wśród nowych zadań, które ten czas – pierwszej kadencji samorządu – przyniósł dla miasta, to przede wszystkim tworzenie struktur, przejmowanie kompetencji i próby przezwyciężenia negatywnych konsekwencji procesu restrukturyzacji kopalń i hut.

W drugiej – wyzwaniem było głównie przygotowywanie inwestycji infrastrukturalnych i drogowych oraz uporządkowanie gospodarki komunalnej w zakresie odpadów i stworzenie nowego systemu gospodarowania nimi. Istotnym elementem zachodzących przemian było też przygotowywanie projektów unijnych i podjęcie starań o środki przedakcesyjne. W ten sposób pozyskano fundusze w ramach programów ISPA na nowe wysypisko odpadów komunalnych.

W pierwszych dwóch kadencjach samorząd zmagał się również z przejęciem kompetencji oświatowych i prowadzeniem systemu szkolnictwa, które w latach 80. było bardzo niedoinwestowane. Równocześnie pojawiły się wyzwania związane z rozwojem sieci szkolnej, budową sal gimnastycznych i obiektów sportowych przy szkołach, a także realizacja inwestycji związanych z termomodernizacją budynków szkolnych. Dużego zaangażowania samorządu wymagały też procesy zachodzące w placówkach służby zdrowia.

Od trzeciej kadencji samorządu rozpoczyna się już okres dynamicznego rozwoju Katowic. W tym czasie zrealizowano wiele inwestycji drogowych, między innymi Drogową Trasę Średnicową (DTŚ), Miasto udzieliło też wsparcia dla budowy katowickiego odcinka autostrady A4, dokonało modernizacji istniejącego układu drogowego, a także wykonało szereg niezbędnych prac związanych z infrastrukturą podziemną. Trzecia kadencja to również pierwsze wyzwania przygotowujące do podjęcia działań przy przebudowie strefy śródmiejskiej.

Wciąż żywo mamy w pamięci, jak wielką próbą była realizacja wiaduktu pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Armii Krajowej czy budowa nowej ulicy Bocheńskiego łączącej budowaną autostradę A4 z DTŚ; wspomnijmy też modernizację dróg krajowych przebiegających przez miasto. Dzięki tym inwestycjom miasto zyskało nowoczesne arterie komunikacyjne, które w kolejnych latach okazały się drogą do rozwoju i sukcesu miasta.

Katowice zaczynają w tym czasie zauważalnie zmieniać swoje oblicze. Samorząd skoncentrował wówczas swoją uwagę na rozmowach z potencjalnymi inwestorami, zachęcając ich do lokowania tu swojego kapitału. Zaprocentowało to nowymi zakładami produkcyjnymi, pierwszymi filiami firm nowoczesnych technologii, budową nowych biurowców, które zdecydowanie odmieniły pejzaż miasta, a tym samym wizerunek Katowic – z miasta węgla i stali w nowoczesną metropolię, gdzie zatrudnienie znajduje się już nie tylko w kopalniach, ale w szeroko pojętych usługach – BPO, wysokich technologiach.

Kolejne lata w historii Katowic to następne inwestycje drogowe, którym po latach zastoju towarzyszył intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu Miasta w działalność Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w pozyskanie deweloperów czy dzięki udostępnieniu powierzchni pod budownictwo mieszkaniowe. Zwiększyło to wyraźnie potencjał mieszkaniowy miasta. Katowice stały się miejscem, w którym warto nie tylko pracować, ale i żyć. Stały się miastem dla odmiany.

Ostatnie lata tylko potwierdzają właściwy kierunek transformacji rozpoczętej 25 lat temu. Dziś jesteśmy świadkami przede wszystkim modernizacji strefy śródmiejskiej, budowy zupełnie nowych obiektów, realizowanych według światowych standardów. Przechadzamy się po zrewitalizowanych ścieżkach Strefy Kultury, gdzie niegdyś tętniła życiem kopalnia węgla, a teraz możemy posłuchać koncertu w jednej z najlepszych sal koncertowych Europy w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia czy dyskutować podczas kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego z przedstawicielami biznesu, nauki i struktur państwowych o przyszłości europejskiej gospodarki, a już wkrótce będziemy mogli oddać się sztuce w surowych, acz przyjaznych, wnętrzach Muzeum Śląskiego.

Również sąsiadujący ze Strefą Spodek, legendarna ikona miasta, licząca już ponad 40 lat, zyskała nowe oblicze. Ten kwartał potwierdza zupełnie nowe spojrzenie samorządu na Katowice, które zyskały miejsce w nowej lidze europejskich miast i mogą poszczycić się nie tylko udanym procesem restrukturyzacji i przemiany, ale równocześnie zupełnie nową jakością. Jakością na miarę metropolii XXI wieku.

Jakie są możliwości spłaty mikropożyczki? Ekspert radzi

Wideo

Materiał oryginalny: Metropolia na miarę XXI wieku - Polska Times

Dodaj ogłoszenie