MISTRZOWIE SMAKU 2018 | Regulamin plebiscytu.

  MISTRZOWIE SMAKU 2018 | Regulamin plebiscytu.

  AG

  Dziennik Zachodni

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  Regulamin plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Smaku 2018” zwanego dalej „Plebiscytem”
  Art.1 Informacje ogólne

  1.Formalnym Organizatorem Plebiscytu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
  2.Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział Śląsk pod egidą wydawnictwa „Dziennika Zachodniego”
  3.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Smaku 2018”.
  4.Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategoriach: Kebab Roku, Sushi Roku, Bar/Jadłodajnia/Bistro Roku, Burger Roku, Piekarnia Roku, Lody Roku, Kuchnia Regionalna Roku, Pizza Roku, Wegetariańska Restauracja Roku, Barman Roku, Cukiernia/Kawiarnia Roku, Restauracja Roku, Kelner Roku, Kucharz Roku.
  5.W przypadku kategorii Restauracja Roku, Kucharz Roku, Kelner Roku, Bar/Jadłodajnia/Bistro Roku, Cukiernia/Kawiarnia Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach. Pierwszy, powiatowy etap plebiscytu będzie trwać od dnia 15.06.2018 r. do dnia 19.07.2018 r. do godz. 21:59:59. Drugi etap – wojewódzki finał plebiscytu będzie trwać od dnia 23.07.2018 r. do dnia 3.08.2018 r. do godz. 21:59:59.
  6.W przypadku pozostałych kategorii plebiscyt będzie prowadzony w jednym, wojewódzkim etapie i trwać będzie od dnia 15.06.2018 r. do dnia 3.08.2018 r. do godz. 21:59:59.
  7.Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Krzysztof Gronowicz, Katarzyna Beberok-Sito, Klaudia Łuniewska.
  8.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  9.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  10.Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Dziennika Zachodniego” oraz na łamach tygodników Tygodnik Będziński, Tygodnik Bielsko-Biała, Tygodnik Bytom, Tygodnik Chorzów, Tygodnik Cieszyn, Tygodnik Częstochowa, Tygodnik Dąbrowa Górnicza, Tygodnik Gliwice, Tygodnik Jastrzębie-Zdrój, Tygodnik Jaworzno, Tygodnik Kłobucki, Tygodnik Kocham Katowice, Tygodnik Kocham Rybnik, Tygodnik Lubliniec, Tygodnik Mikołów, Tygodnik Mysłowice, Tygodnik Myszków, Tygodnik Piekary Śląskie, Tygodnik Pszczyna, Tygodnik Racibórz, Tygodnik Ruda Śląska, Tygodnik Siemianowice Śląskie, Tygodnik Sosnowiec, Tygodnik Świętochłowice, Tygodnik Tarnowskie Góry, Tygodnik Tychy, Tygodnik Wodzisław, Tygodnik Zabrze, Tygodnik Zawierciański, Tygodnik Żory, Tygodnik Żywiecki nazywanych dalej „Tygodnikiem” dołączanych do „Dziennika Zachodniego” Plebiscyt prowadzony będzie również na stronie serwisu www.dziennikzachodni.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
  11.Plebiscyt prowadzony będzie w poszczególnych miastach: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory powiatach: powiat będziński, powiat bielski, powiat bieruńsko-lędziński, powiat cieszyński, powiat częstochowski, powiat gliwicki, powiat kłobucki, powiat lubliniecki, powiat mikołowski, powiat myszkowski, powiat pszczyński, powiat raciborski, powiat rybnicki, powiat tarnogórski, powiat wodzisławski, powiat zawierciański, powiat żywiecki i kategoriach Kebab Roku, Sushi Roku, Bar/Jadłodajnia/Bistro Roku, Burger Roku, Piekarnia Roku, Lody Roku, Kuchnia Regionalna Roku, Pizza Roku, Wegetariańska Restauracja Roku, Barman Roku, Cukiernia/Kawiarnia Roku, Restauracja Roku, Kelner Roku, Kucharz Roku.
  12.Warunkiem przeprowadzenia Plebiscytu w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie, jest zgłoszenie co najmniej trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach i powiatach.
  13.Do materiałów plebiscytowych przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów lub osoby zgłaszające Kandydatów zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępny na www.dziennikzachodni.pl/regulamin w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.

  Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie

  1.Plebiscyt ma charakter otwarty.
  2. W plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  3.Kandydatami w Plebiscycie mogą być osoby i podmioty świadczące usługi w kategoriach plebiscytowych wymienionych w Art.1 ust.4 niniejszego Regulaminu w województwie śląskim zgłoszeni do udziału
  w Plebiscycie. Kandydat może brać udział w wielu kategoriach Plebiscytu jeśli w ramach tych kategorii wykonuje stosowne czynności.
  4. Kandydatami w Plebiscycie mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Kandydatami nie mogą być osoby wobec których toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne.
  5.W przypadku gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli Kandydat, Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: klaudia.luniewska@polskapress.pl . W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za sms-y wysłane na wycofaną kandydaturę.
  6.W plebiscycie nie mogą brać udziału (nie mogą być zgłoszonymi kandydatami) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  7.Głosować w plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  8.Głosować można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  9.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu


  Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu

  I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu
  1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać na stronie internetowej w Serwisie.
  2.Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać do dnia 30.06.2018 r.
  3.Zgłoszenie powinno zawierać:
  a.imię i nazwisko i miejsce pracy kandydata lub nazwę i adres, zgłaszanego kandydata;
  b.wskazanie kategorii plebiscytu;
  c.wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie;
  d.kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe);
  e.imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe)
  4.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem,
  w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt.3 oraz prawem.
  5.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację
  o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 poniżej.
  6.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W dniu 15.06.2018 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
  7.Dla zweryfikowanych pozytywnie kandydatów zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla kandydatów biorących udział w plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.
  8.Do dnia zakończenia głosownia w plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu plebiscytu i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.

  II. Głosowanie – Etap I Plebiscytu – etap powiatowy
  (dotyczy kategorii Restauracja Roku, Kucharz Roku, Kelner Roku, Cukiernia/Kawiarnia Roku, Bar/Jadłodajnia/Bistro Roku )
  1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od dnia 15.06.2018 r. od godziny 00:00 do dnia 19.07.2018 do godziny 21:59:59 na następujących warunkach:
  a.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie Dziennika Zachodniego (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
  b.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
  SKC.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Restauracja Roku
  SKA.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Kucharz Roku
  SKB.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Kelner Roku
  SKD.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Cukiernia/Kawiarnia Roku
  SKO.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Bar/Jadłodajnia/Bistro Roku
  c.w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do
  e-wydania;
  d.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
  e.jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego kandydata;
  f.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
  g.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
  h.w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer,
  z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
  2.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
  3.Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
  4.W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w miastach oraz powiatach województwa śląskiego i w każdej kategorii plebiscytu kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów, uzyska awans do drugiego etapu – wojewódzkiego finału Plebiscytu. Kandydaci zachowają głosy zdobyte
  w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.
  5.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, wszyscy uzyskają awans do drugiego etapu - wojewódzkiego finału Plebiscytu.

  III. Głosowanie – Etap II Plebiscytu – finał wojewódzki
  (dotyczy kategorii Restauracja Roku, Kucharz Roku, Kelner Roku, Cukiernia/Kawiarnia Roku, Bar/Jadłodajnia/Bistro Roku)
  W drugim etapie – wojewódzkim finale Plebiscytu wezmą udział kandydaci, którzy w każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w miastach oraz powiatach województwa śląskiego
  i w każdej kategorii plebiscytu, zdobędą największą liczbę głosów. W drugim etapie Plebiscytu kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.
  1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od dnia 23.07.2018 r. od godz. 15:00 do dnia 3.08.2018 r. do godz. 21:59:59 na następujących warunkach.:
  i.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Dziennika Zachodniego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
  j.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
  SKC.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Restauracja Roku
  SKA.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Kucharz Roku
  SKB.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Kelner Roku
  SKD.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Cukiernia/Kawiarnia Roku
  SKO.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Bar/Jadłodajnia/Bistro Roku
  k.w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
  l.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
  m.jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego kandydata;
  n.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
  o.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
  p.w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer,
  z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
  6.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
  7.Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
  8.O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
  9.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

  IV. Głosowanie w kategoriach wojewódzkich
  (dotyczy kategorii Kebab Roku, Sushi Roku, Burger Roku, Piekarnia Roku, Lody Roku, Kuchnia Regionalna Roku, Pizza Roku, Wegetariańska Restauracja Roku, Barman Roku)
  1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od dnia 15.06.2018 r. od godz. 00:00 do dnia 3.08.2018 r. do godz. 21:59 na następujących warunkach:
  a.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Dziennika Zachodniego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
  q.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując: SKR.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Kebab Roku
  SKP.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Sushi Roku
  SKN.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Burger Roku
  SKM.XXX: Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Piekarnia Roku
  SKI.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Lody Roku
  SKH.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Kuchnia Regionalna Roku
  SKG.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Pizza Roku
  SKF.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Wegetariańska Restauracja Roku
  SKE.XXX; Gdzie XXX oznacza numer kandydata, aby zagłosować w kategorii: Barman Roku
  b.w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
  c.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
  d.jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego kandydata;
  e.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
  f.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
  g.w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer,
  z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
  2.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
  3.Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
  4.O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
  5.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

  Art. 4 Ogłoszenie wyników Plebiscytu

  1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 7.08.2018 r. na stronie internetowej w Serwisie.

  Art. 5 Nagrody w Plebiscycie

  1.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
  2.Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie, w kategoriach Kucharz Roku, Kelner Roku uzyskają najwięcej głosów zdobędą:
  - awans do etapu wojewódzkiego
  - dyplom
  - bilety na koncert Bonnie Tyler w Katowickim Spodku
  - prezentację w specjalnym dodatku Dziennika Zachodniego- Przewodniku Gastronomicznym
  3.Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie, w kategoriach Restauracja Roku, Cukiernia/Kawiarnia Roku, Bar/Jadłodajnia/Bistro Roku uzyskają najwięcej głosów zdobędą:
  - awans do etapu wojewódzkiego
  - dyplom
  - voucher na reklamę w Dzienniku Zachodnim o wartości 3000 zł (do wykorzystania do 30.11.2018 r. - format reklamy i data emisji, po sprawdzeniu zajętości do ustalenia z Wydawcą.)
  - prezentację w specjalnym dodatku Dziennika Zachodniego- Przewodniku Gastronomicznym
  4.Kandydaci, którzy w drugim etapie – wojewódzkim finale Plebiscytu, w kategoriach Kelner Roku i Kucharz Roku zajmą miejsca od 1 do 5, otrzymają:
  - vouchery na wyjazd weekendowy dla 2 osób do Mazowsze MediSpa,
  - dyplom
  - prezentację w specjalnym dodatku Dziennika Zachodniego- Przewodniku Gastronomicznym
  5.Kandydaci, którzy w drugim etapie – wojewódzkim finale Plebiscytu, w kategoriach Restauracja Roku, Cukiernia/Kawiarnia Roku, Bar/Jadłodajnia/Bistro Roku zajmą miejsca od pierwszego do trzeciego, otrzymają:
  - dyplom,
  - vouchery na reklamę w Dzienniku Zachodnim (1 miejsce: 5 000 zł, 2 miejsce – 3 000 zł, 3 miejsce- 2000 zł)(do wykorzystania do 30.11.2018 r. - format reklamy i data emisji, po sprawdzeniu zajętości do ustalenia z Wydawcą.)
  - prezentację w specjalnym dodatku Dziennika Zachodniego- Przewodniku Gastronomicznym
  6.Kandydaci, którzy w wojewódzkiej kategorii Plebiscytu Barman Roku zajmą miejsca od pierwszego do trzeciego, otrzymają:
  - vouchery na wyjazd weekendowy dla 2 osób do Mazowsze MediSpa,
  - dyplom
  - prezentację w specjalnym dodatku Dziennika Zachodniego-Przewodniku Gastronomicznym
  - bilety na koncert Bonnie Tyler w Katowickim Spodku
  7.Kandydaci, którzy w wojewódzkich kategoriach Plebiscytu Kebab Roku, Sushi Roku, Burger Roku, Piekarnia Roku, Lody Roku, Kuchnia Regionalna Roku, Pizza Roku, Wegetariańska Restauracja Roku, Barman Roku zajmą miejsca od pierwszego do trzeciego, otrzymają:
  - dyplom,
  - vouchery na reklamę w Dzienniku Zachodnim (1 miejsce: 5 000 zł, 2 miejsce – 3 000 zł, 3 miejsce- 2000 zł)(do wykorzystania do 30.11.2018 r. - format reklamy i data emisji, po sprawdzeniu zajętości do ustalenia z Wydawcą.)
  - prezentację w specjalnym dodatku Dziennika Zachodniego - Przewodniku Gastronomicznym
  8.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
  9.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas Gali plebiscytu „Mistrzowie Smaku 2018” lub mogą zostać odebrana osobiście w siedzibie „Dziennika Zachodniego” mieszczącej się pod adresem ul. Baczyńskiego 25a, 41-203 Sosnowiec lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
  10.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego
  w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  11.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata

  Art. 6 Reklamacje
  1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail klaudia.luniewska@polskapress.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora lokalnego (ul. Baczyńskiego 25A Media Centrum, 41-203 Sosnowiec) z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
  2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 7 Ochrona danych osobowych
  W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących) w załączniku do niniejszego Regulaminu.


  Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Smaku 2018”
  NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

  1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
  Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie(02-672),
  ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres
  e-mail rodo.zgloszenia@polskapress.pl

  2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą Mistrzowie Smaku 2018 (dalej jako plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

  Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie, o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo przez głosowanie gdy głosujesz. Jeżeli Twoją osobę zgłosiła do udziału w plebiscycie osoba trzecia, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym plebiscycie będzie odrębnie uzyskana Twoja zgoda, a jeśli przekazałeś nam swoje zdjęcie - umowa (o treści regulaminu plebiscytu).

  Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

  Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

  Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

  Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
  Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

  3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
  W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
  Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

  4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
  Odbiorcami Twoich danych będą:
  a.nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
  b.podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
  z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna;
  c.inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
  d.organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

  5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
  Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
  Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż
  3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
  Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
  Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
  Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

  6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
  Twoje prawa to:
  a.prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
  b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
  c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
  d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
  e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
  a.droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
  b.zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

  Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

  7.PRAWO DO SKARGI
  Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  << Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>

  8.SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w plebiscycie.

  9.JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
  Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
  a.imię i nazwisko;
  b.powiat
  c.kategoria plebiscytu, w której bierzesz udział;
  d.kontaktowy numer telefonu;
  e.miejsce pracy
  f.Numer telefonu jeśli głosujesz z użyciem telefonu


  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  DZ poleca

  Wideo