MISTRZOWIE URODY - Regulamin konkursu

DMZaktualizowano 
Regulamin plebiscytu „Mistrzowie Urody 2017” zwanego dalej „Plebiscytem” 

Art. 1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. Organizatorem jest Oddział Śląsk z siedzibą w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Urody 2017”. 
3.Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategoriach: Fryzjer Roku, Kosmetolog Roku, Wizażysta Roku, Barber Roku, Masażysta Roku, Salon Fryzjerski Roku, Salon Kosmetyczny Roku oraz Salon Stylizacji Paznokci Roku. 
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 14.09.2017 r. do dnia 10.11.2017 r. 
5.Organizator powołuje dwuosobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą: Krzysztof Gronowicz i Klaudia Łuniewska.
6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. 
7.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt. 
8. Regulamin dostępny jest na stronie www.dzienikzachodni.pl. 

Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie 

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatami mogą być fryzjerzy, kosmetolodzy, wizażyści, barberzy, masażyści, salony fryzjerskie, salony kosmetyczne oraz salony stylizacji paznokci z województwa śląskiego. Kandydatem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wymagania określone niniejszym Regulaminem. 
2. Dla kategorii: Fryzjer Roku, Kosmetolog Roku, Salon Fryzjerski Roku, Salon Kosmetyczny Roku oraz Salon Stylizacji Paznokci Roku plebiscyt zostanie przeprowadzony osobno w: Bielsku-Białej i powiecie bielskim, Bytomiu, Chorzowie, Częstochowie i powiecie częstochowskim, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach i powiecie gliwickim, Jastrzębie-Zdroju, Jaworznie, Katowicach, Mysłowicach, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Rybniku i powiecie rybnickim, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Świętochłowicach, Tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim, Zabrzu, Żorach, powiecie będzińskim, powiecie cieszyńskim, powiecie kłobuckim, powiecie lublinieckim, powiecie mikołowski, powiecie myszkowskim, powiecie pszczyńskim, powiecie raciborskim, powiecie tarnogórskim, powiecie wodzisławskim, powiecie zawierciańskim, powiecie żywieckim.
3. Do etapu wojewódzkiego w kategoriach Fryzjer Roku, Kosmetolog Roku, Salon Fryzjerski Roku, Salon Kosmetyczny Roku oraz Salon Stylizacji Paznokci Roku awansują kandydaci, którzy uzyskają najwięcej głosów w swoim mieście lub powiecie.
4. Plebiscyt dla kategorii: Barber Roku, Wizażysta Roku, Masażysta Roku zostanie przeprowadzony dla całego województwa śląskiego. 
5. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach dziennika „Dziennik Zachodni” oraz tygodników a także na stronach serwisów dziennikzachodni.pl oraz naszemiasto.pl zwanych dalej osobno Serwisem. 
6. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
8.W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 7. 
8.Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie zgłoszenia wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
9.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a.Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b.Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu 

I. Zgłaszanie kandydatur:

1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 14.09.2017 r. do 10.11.2017 r. do godz. 21:59:59 .
2. Zgłoszenie powinno zawierać: 
a. imię i nazwisko lub nazwę kandydata oraz miejscowość 
b. wskazanie kategorii plebiscytu 
c. adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego (do wiadomości redakcji) 
3. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie można dokonać drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej w Serwisie oraz telefonicznie pod numerem telefonu 502 499 556.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 i 3 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6. 
5. Najpóźniej do dnia 17.10.2017 r. na stronie internetowej dziennikzachodni.pl zostanie opublikowana pełna lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. 

II. Głosowanie 

1. Głosowanie w kategoriach: Fryzjer Roku, Kosmetolog Roku, Salon Fryzjerski Roku, Salon Kosmetyczny Roku oraz Salon Stylizacji Paznokci Roku odbywać się będzie osobno w każdym z miast i powiatów wymienionych w art. 2 pkt 3 i 4 za pomocą SMS Premium i będzie trwało w etapie miejsko-powiatowym od dnia 29.09.2017 r. do dnia 25.10.2017 r. do godziny 21:59:59, a w finale wojewódzkim od dnia 28.10.2017 r. do dnia 10.11.2017 r. do godziny 21:59:59, na następujących warunkach: 
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Dziennika Zachodniego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść; 
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując odpowiedni prefiks; 
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania; 
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT); 
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę; 
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto; 
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu; 
h. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów; 
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes; 
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora. 
2. O zwycięstwie w Plebiscycie w każdym z odrębnych głosowań prowadzonych w każdym z powiatów wymienionych w art. 2 pkt. 2 lub 3 Regulaminu decyduje największa liczba głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium. 
3. Głosowanie w kategoriach: Berber Roku, Wizażysta Roku, Masażysta Roku odbywać się będzie łącznie dla wszystkich miast i powiatów wymienionych w art. 2 pkt 3 i 4 za pomocą SMS Premium i będzie trwało od dnia 29.09.2017 r. do dnia 10.11.2017 r. do godziny 21:59:59 na następujących warunkach: 
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Dziennika Zachodniego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść; 
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując odpowiedni prefiks; 
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania; 
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT); 
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę; 
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto; 
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu; 
h. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów; 
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes; 
j. dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora. 
4. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium. 
5. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób będzie miało taką samą liczbę głosów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie kandydat wskazany przez komisję plebiscytową plebiscytu. Komisja będzie brała pod uwagę działalność kandydata, zakres oferowanych usług, kierując się swoją subiektywną opinią. 

Art. 4 Ogłoszenie wyników Plebiscytu 

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów ogłosi wyniki Plebiscytu najpóźniej w dniu 14.11.2017 roku na stronie internetowej w serwisie dziennikzachodni.pl. 

Art. 5 Nagrody w Plebiscycie 

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator. Nagrody zostaną wręczone podczas 17. Branżowych Targów Kosmetycznych BEAUTY FAIR w Katowicach, które odbędą się w dniach 25-26.11.2017 r. O dokładnym terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 
2. Fryzjerzy, którzy zdobędą najwięcej głosów w każdym mieście i powiecie zdobędą: - tytuł Fryzjera Roku w mieście lub powiecie - zaproszenie na Targi BEAUTY FAIR - dyplom wręczany podczas Targów BEAUTY FAIR - awans do wojewódzkiego finału plebiscytu z zachowaniem głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania
3. Kosmetolodzy z każdego miasta i powiatu, którzy zdobędą najwięcej głosów, otrzymają: - tytuł Kosmetologa Roku w mieście lub powiecie - zaproszenie na Targi BEAUTY FAIR - dyplom wręczany podczas Targów BEAUTY FAIR - zaproszenie na II Kongres Kosmetologiczny, odbywający się 25 listopada podczas Targów BEAUTY FAIR - awans do wojewódzkiego finału plebiscytu z zachowaniem głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania
4. W wojewódzkim finale na Fryzjera Roku, Kosmetologa Roku oraz Wizażystę Roku, którzy zdobędą najwięcej głosów, czekają następujące nagrody:
- zaproszenia na dwudniowy pobyt dla dwóch osób w Ośrodku Wypoczynkowym MUFLON w Ustroniu
- dwuosobowe zaproszenia na koncert Chóru Aleksandrowa
6. W wojewódzkim finale Barberzy Roku, Wizażyści Roku, Masażyści Roku otrzymają:
- zaproszenia do Ośrodka Wypoczynkowego MUFLON w Ustroniu
7. Fryzjer Roku województwa śląskiego otrzyma dodatkowo szkolenie fryzjerskie a Wizażysta Roku województwa śląskiego zostanie zaproszony do udziału w Make-Up College.
8. Salony Fryzjerskie, Salony Kosmetyczne oraz Salony Stylizacji Paznokci z każdego miasta i powiatu, które otrzymają najwięcej głosów zdobędą:
- tytuł Salonu Fryzjerskiego Roku, Salonu Kosmetycznego Roku oraz Salonu Stylizacji Paznokci Roku w mieście lub powiecie
- dyplom wręczany podczas Targów BEAUTY FAIR
- vouchery na reklamę w "Dzienniku Zachodnim" oraz serwisach internetowych www.dziennikzachodni.pl i www.naszemiasto.pl o wartości 3000 złotych
Zdobywcy drugich i trzecich miejsc w tych kategoriach otrzymają vouchery na reklamę o wartości 2000 złotych (II miejsce) i 1000 złotych (III miejsce).
9. Salony Fryzjerskie, Salony Kosmetyczne oraz Salony Stylizacji Paznokci, które zdobędą najwięcej głosów w wojewódzkim finale plebiscytu zdobędą dodatkowe vouchery na reklamę o wartości 5000 zł, 3000 złotych i 2000 złotych odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w rankingu.
10. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej. 
11. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016, poz. 2032 ze zm.). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli nagrodę otrzyma osoba prowadząca działalność gospodarczą, wówczas wartość nagrody będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jako przychód osoby prawnej. Odbierający nagrodę będzie zobowiązany właściwie rozpoznać po swojej stronie skutki podatkowe związane z jej otrzymaniem. 
12. Organizator może przyznać laureatom Plebiscytu dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika. 

Art. 6 Reklamacje 

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Redakcja „Dziennik Zachodni” ul. Baczyńskiego 25a 41-203 Sosnowiec z dopiskiem „Mistrzowie Urody 2017”. 
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów. 
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 

Art. 7 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. 
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie. 
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.  5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej. 

6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu. 
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

polecane: FLESZ: Podział Mandatów po wyborach parlamentarnych

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3