W 2018 roku odbył się już jeden nabór na modernizację, tyle, że w obszarze D. Agencja aktualizuje listę beneficjentów, którym przyznano pomoc. Końca dobiega kolejny nabór - w obszarach A, B oraz C. Rolnicy mogą starać się o pieniądze na rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego lub rozwój produkcji bydła mięsnego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kończy w piątek 27 lipca 2018 kolejny nabór, w którym przyjmowała wnioski na modernizację. Jak zawsze, o kolejności na listach będzie decydowała liczba przyznanych punktów. Ważna jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa. Zobacz też: Jak obliczyć wielkość ekonomiczną gospodarstwa? Powstała aplikacja-kalkulator

  • Obszar A - inwestycje w produkcję prosiąt - wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro.
  • Obszar B i C - inwestycje związane z produkcją mleka krowiego czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.
  • Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro.

Ile i na co można dostać pieniędzy w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych?

ARiMR wyjaśnia, że pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, oraz kosztów ogólnych.

Na jakie wsparcie można liczyć? Maksymalnie w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020:

  • 900 tys. zł w przedsięwzięciach związanych z rozwojem produkcji prosiąt;
  • 500 tys. zł dla operacji w rozwój produkcji mleka krowiego lub rozwój produkcji bydła mięsnego.

Limitów pomocy nie można łączyć.

Do realizacji mogą być przyjęte operacje, w których planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi powyżej 50 tys. zł. Wnioski można składać w biurach regionalnych Agencji lub za pośrednictwem biur powiatowych.