Nowe linie kolejowe przetną miejscowości w Zagłębiu i na Jurze. Ludzie zaniepokojeni. Będa konsultacje ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Piotr Sobierajski
Piotr Sobierajski
Jak będzie ostatecznie wyglądał przebieg nowych linii kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego w Zagłębiu i powiecie zawierciańskim? Zapowiadane są nowe konsultacje, więc być może pierwotne plany ulegną zmianieZobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Jak będzie ostatecznie wyglądał przebieg nowych linii kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego w Zagłębiu i powiecie zawierciańskim? Zapowiadane są nowe konsultacje, więc być może pierwotne plany ulegną zmianieZobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Marcin Kadziołka/Shutterstock
Udostępnij:
Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada budowę lotniska pomiędzy Łodzią a Warszawą, a także nowych dróg i torów, które mają skomunikować je z pozostałymi częściami kraju. Całe przedsięwzięcie budzi wiele kontrowersji, bowiem wstępne koncepcje przebiegu nowych torów kolejowych często tną miasta i miejscowości na pół, a do tego wiążą się z koniecznością wyburzeń wielu budynków. Samorządy lokalne w Zagłębiu i na Jurze są zaniepokojone tym, że od kilku miesięcy nikt z Centralnego Portu Komunikacyjnego się z nimi nie komunikował, a tymczasem rozpoczynają się właśnie konsultacje społeczne w Rybniku i Czerwionce-Leszczynach.

Obecnie spółka Egis Polska, działając na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego, przygotowuje bowiem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla odcinka szybkiej linii kolejowej z Katowic do Ostrawy. Ta została wyznaczona przez kilka sołectw Czerwionki-Leszczyn, a w przypadku Rybnika przez dzielnicę Kłokocin. To budzi ogromne zastrzeżenia lokalnej społeczności i samorządów lokalnych. Podobnie sytuacja wygląda dziś w Zagłębiu i na terenach powiatu zawierciańskiego. Tutaj nadal władze miast i miejscowości czekają na konkrety.

Zobacz także

Na terenie woj. śląskiego CPK planuje budowę około 100 kilometrów nowych linii kolejowych. Priorytetowymi inwestycjami maja być dwie linie dużych prędkości: nr 111, która byłaby przedłużeniem Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku regionu małopolsko-śląskiego oraz linia nr 113 Katowice – Kraków. Obie połączą się w nowym Węźle Małopolsko-Śląskim (WMŚ).

ZOBACZCIE PLANY PRZEBIEGU NOWYCH LINII KOLEJOWYCH

Oczekują wyjaśnień, konkretów. Ostatnio nic się nie dzieje w tej sprawie

Planowane przebiegi nowych linii kolejowych w wielu miejscowościach przebiegają przez tereny mieszkalne. Jak wynika z informacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej projektanci wytyczyli tory przez środek Błędowa i Kuźniczki Nowej. Ich realizacja wiązałaby się więc z wyburzeniem wielu domów i skutkowała poszatkowaniem dzielnicy. Podobnie jest w śródmieściu, gdzie nowa linia kolejowa została narysowana wzdłuż plant przy ul. Poniatowskiego (przy targowisku miejskim), dalej plantami wzdłuż ul. Korczaka do ul. Wojska Polskiego i przecinając DK94 oraz ul. Staszica w stronę Sosnowca.

- Będziemy prosić CPK o przedstawienie dalszych planów, terminów konsultacji, konkretów. Ostatnio nie mieliśmy żadnych nowych informacji na temat tego, co będzie się działo w związku z budową nowych torów kolejowych w naszym mieście, prowadzących do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Odpowiedź z września 2021 była bardzo ogólnikowa, niczego nie wyjaśniała – mówi Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Nie przeocz

Władze Dąbrowy Górniczej podkreślają, że w odpowiedzi na prowadzone przez CPK konsultacje proponowanych przebiegów korytarzy kolejowych, zawartych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Centralnego Portu Komunikacyjnego, 10 marca 2020 roku w siedzibie spółki, złożyły prawie 7 tysięcy pism od mieszkańców Dąbrowy Górniczej. W pismach tych mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw wobec realizacji inwestycji w zaproponowanym kształcie i apelowali o ponowne przeanalizowanie przebiegu projektowanych linii przez teren Dąbrowy Górniczej.

- Co istotne, mieszkańcy nie sprzeciwiali się idei utworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale obawiają się jednak realizacji inwestycji w zaproponowanym kształcie, co wiązałoby się z licznymi wyburzeniami domów oraz ingerencją w obecne przestrzenie publiczne miasta. Realizacja zamierzeń ujętych w Studium doprowadziłaby do zdewastowania istniejącego ładu przestrzennego i urbanistycznego miasta, a inwestycja odbiłaby się również negatywnie na środowisku naturalnym, powodując w wielu miejscach jego degradację – podkreśla w piśmie z 10 sierpnia 2021 roku skierowanym do CPK prezydent miasta Marcin Bazylak.

Jak przyznają, mimo, iż od chwili zakończenia konsultacji minęło 17 miesięcy, mieszkańcy Dąbrowy Górniczej w dalszym ciągu nie wiedzą, jakie są dalsze plany spółki Centralny Port Komunikacyjny względem linii kolejowych, które miałyby przebiegać przez miasto.

- Jako samorząd nie dostaliśmy od Państwa żadnej odpowiedzi na złożone w marcu 2020 roku pismo, a także opublikowany na Państwa stronie internetowej „Raport z konsultacji” nie odnosi się bezpośrednio do uwag wniesionych przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej. W związku z powyższym oraz licznymi pytaniami „co dalej z połączeniem do Centralnego Portu Komunikacyjnego”, jakie trafiają do mnie ze strony mieszkańców, zwracam się do Pana Prezesa o przekazanie informacji na temat aktualnych planów Państwa spółki dotyczących przebiegów linii 111 i 113 przez teren Dąbrowy Górniczej. Jednocześnie wyrażam gotowość do spotkania oraz konstruktywnej i merytorycznej rozmowy – przekazał Marcin Bazylak.

Sławków: nie zgadzamy się na aktualne propozycje

Sławków także jak dotychczas nie otrzymał żadnych nowych informacji odnośnie modyfikacji przebiegu linii kolei dużych prędkości.

- Nikt z CPK nie kontaktował się z urzędem, jednak w związku z informacjami medialnymi, jakie pojawiają się od pewnego czasu, wystąpiliśmy do spółki o aktualne informacje związane z tym przedsięwzięciem – mówi Krzysztof Kozieł, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sławkowie.

Stanowisko władz miasta pozostaje niezmienne i zostało wyrażone na etapie prowadzonych w 2020 roku konsultacji. Władze miasta nie zgadzają się na żaden z wariantów, w którym linia kolejowa miałaby biec przez Sławków. Jak podkreślają, już dziś przez teren miasta przebiega najbardziej gęsta sieć połączeń kolejowych spośród wszystkich gmin należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przebiega tędy linia Katowice – Kielce i mocno eksploatowany szeroki tor, prowadzący do znajdującego się na terenie miasta zespołu terminali przeładunkowych. Dodatkowo zlokalizowane są tu bocznice kolejowe użytkowane przez Koksownię „Przyjaźń”, ArcelorMittal Poland, a także spółkę Polski Gaz. Nie sposób więc wyobrazić sobie, że miasto miałoby zostać przecięte kolejnymi, kolejowymi szlakami komunikacyjnymi, a tym bardziej projektowaną tzw. koleją dużych prędkości.

Jak usłyszeliśmy w UM w Sławkowie w toku prowadzonych wcześniej konsultacji, bez wątpienia najpoważniejszą i absolutnie nie do przyjęcia konsekwencją lokalizacji przebiegu linii według proponowanego wariantu stałaby się również konieczność wyburzeń domów, zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej 94, centrum miasta a także w obszarach położonych na Niwie i Grońcu. W sposób wydatny zwiększy się również obciążenie hałasem w sąsiedztwie DK 94, które już dziś znacząco przekracza dopuszczalne normy. Realizacja inwestycji nieść będzie ze sobą także zniszczenie bezcennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów Doliny Białej Przemszy. Z kolei odcinek projektowanej trasy kolejowej przebiegający przez centrum miasta będzie oddziaływać na strefę leżącą w granicach chronionych konserwatorsko.

Władze miasta interesuje wyłącznie wycofanie się przez CPK z koncepcji przebiegu linii kolejowej przez Sławków. Już obecnie teren miasta jest bowiem obciążony bardzo mocno przez liniowe i terminalowe inwestycje transportowe.

- Wielokrotnie wyraziliśmy nasze negatywne zdanie w tym zakresie. Jeśli spółka nie zrezygnuje z koncepcji przebiegu linii przez miasto, spotka się to z ostrymi protestami zarówno władz samorządowych, jak i mieszkańców – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Musisz to wiedzieć

Zawiercie i Ogrodzieniec: zagrożenie dla zabytków, cmentarza, parku "Orlich Gniazd"

Nowe linie szybkiej kolei do CPK mają zostać utworzone m.in. na terenie powiatu zawierciańskiego, który znajduje się na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Powstać miałby tutaj ciąg nr 7 z liniami kolejowymi nr 111 i 113. Ciąg nr 7 obejmować miałby połączenie na linii CPK-Katowice – granica Polska/Czechy – Kraków – Zakopane – Muszyna – Skarżysko-Kamienna. W przypadku przebiegu linii nr 111 i 113 zaproponowano trzy warianty. Wariant zielony w znacznej części przebiega przez gminę Ogrodzieniec. Linia przechodzi m.in. przez okolice Giebła i sam środek Ryczowa. Drugą propozycją jest wariant pomarańczowy. W tym przypadku kolej przebiegałaby w znacznej części przez gminę Kroczyce. Linie przechodziłyby w pobliżu Siamoszyc oraz Przyłubska. Trzecią opcją jest opcja niebieska. Dotyczy ona m.in. gmin Kroczyce, Zawiercie oraz Łazy. Kolej przebiegałaby tędy przez Lgotę Murowaną, Piaseczno, Zawiercie-Skarżyce, Rokitno Szlacheckie oraz Niegowonice.

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miejskim w Zawierciu wielu mieszkańców zwracało się do prezydenta miasta z prośbą o interwencję w związku z rządową inwestycją towarzyszącą budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- Na bieżąco monitorujemy sytuację i już 7 marca 2020 roku w sołectwach Skarżyce i Łośnice odbyły się spotkania informacyjne. Razem z mieszkańcami nie zgadzamy się z proponowanymi wariantami przebiegu nowej linii kolejowej na terenie gminy Zawiercie – mówi Patryk Drabek, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Wersja „niebieska” przebiega tutaj bowiem przez Warty, Łośnice, Skarżyce i Piecki, czyli przez tereny zabudowane oraz specjalne obszary ochrony siedlisk przyrodniczych.

- Nie zgadzamy się także z wariantem „pomarańczowym”, przebiegającym pomiędzy Kromołowem a Bzowem oraz pomiędzy Kromołowem a Karlinem. Prezydent i mieszkańcy przedstawili stanowisko na piśmie – dodaje Patryk Drabek.

Głos w sprawie planowanego przebiegu linii kolejowych przez gminę Zawiercie w ramach CPK zabrali także radni, którzy w marcu 2020 roku wyrazili stosowną uchwałą negatywne stanowisko w sprawie planowanego przebiegu linii kolejowych przez gminę Zawiercie w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- Mamy nadzieję, że nasza negatywna opinia dla przebiegu śladu trasy linii kolejowej dla CPK zostanie uwzględniona. Oczekujemy, że przebieg proponowanych linii zostanie tak zaprojektowany, żeby nie budził wątpliwości żadnego z mieszkańców naszej gminy. Wyrażamy również gotowość współpracy – podkreślili zawierciańscy radni.

Odnośnie wariantów przebiegu przez miasto nowej linii nr 111 i 113 (w ciągu korytarza kolejowego nr 7) władze samorządowe zwracały się do CPK kilka razy.

- Nasze stanowisko pozostaje niezmienne. Mając na względzie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochronę cennego przyrodniczo obszaru naszej gminy, wnosiliśmy o uwzględnienie w dalszych pracach planistycznych propozycji przebiegu wariantu przewidzianego w ciągu istniejącej linii kolejowej nr 1 (Warszawa Centralna - Katowice) oraz linii kolejowej nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa). Nie ma wyznaczonego ostatecznego przebiegu nowej linii kolejowej. Czekamy na etap szczegółowych uzgodnień z samorządem. Według zapewnień, warianty mogą zostać zmodyfikowane i dopracowane, a prace projektowe są w trakcie – dodaje Patryk Drabek.

W Ogrodzieńcu także wszyscy czkają na konkretne konsultacje, uwzględniające w ostatnim kształcie przebiegu linii kolejowych głos lokalnej społeczności. Jedyną koncepcją, jaką dotychczas gmina otrzymała do zaopiniowania, była ta z 2020 roku. Burmistrz powołała tutaj zespół konsultacyjny w sprawie wypracowania stanowiska do propozycji przebiegu linii kolejowych do CPK. Po analizie władze gminy Ogrodzieniec zgłosiły swoje uwagi.

W przypadku koncepcji nr 1 linia biegnie przez środek zabudowań miejscowości Ryczów, zagrażając kilkudziesięciu budynkom mieszkalnym. To zdaniem lokalnych władz budzi uzasadnione obawy mieszkańców. Podobnie jest w miejscowości Giebło, gdzie planowana trasa także przechodzi przez tereny zabudowane i zagraża kilku domostwom. Narusza również strefę ochronną cmentarza parafialnego.

- Dodatkowo zaproponowana trasa przebiega przez jedne z najcenniejszych krajobrazowo i przyrodniczo terenów naszej gminy, ingerując w stanowiska archeologiczne, ostańce skalne, średniowieczne ruiny strażnicy jurajskiej z XIV wieku, cenne obszary chronione Natura 2000 oraz Park Krajobrazowy “Orlich Gniazd” - wylicza Magdalena Sitek, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Koncepcja nr 2 przebiega przez istniejącą zabudowę miejscowości Fugasówka i Józefów (kilkadziesiąt budynków mieszkalnych) oraz cenne przyrodniczo tereny Józefowa, w tym stawy śródleśne na potoku ogrodzienieckim. Tu również nie ma zgody na taki przebieg nowej linii kolejowej.

- Koncepcja trzecia jest najmniej inwazyjna, ale także przebiega przez tereny zabudowane ul. Markowizna, leżącej na granicy gminy Ogrodzieniec z miastem Zawiercie. Wszystkie te uwagi gmina Ogrodzieniec ujęła w piśmie z 9 marca 2020 roku, przesłanym do Mikołaja Wilda, prezesa zarządu CPK w Warszawie. Jednocześnie zadeklarowaliśmy gotowość uczestniczenia w pracach zespołu powołanego w ramach CPK na każdym etapie, wraz z uczestnictwem przedstawiciela gminy, a także doradztwa w kwestiach dotyczących gminy Ogrodzieniec. Na bieżąco śledzimy wszystkie aktualizacje na stronie CPK, dotyczące tego projektu. Do dziś CPK nie przedstawiło nowych rozwiązań w tym zakresie, a z informacji zamieszczonej na stronie internetowej wynika, że decyzja lokalizacyjna CPK zostanie wydana w 2023 roku – podkreśla Magdalena Sitek.

CPK planuje pierwsze prace w terenie na 2028 rok

W obszarze wskazanych miast i powiatów Centralny Port Komunikacyjny realizuje projekt budowy linii kolejowych nr 111 i 113 na odc. Biała Błotna - Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ) – Katowice. Aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Harmonogram zakłada zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac studialnych w 2022 r.

- W ramach STEŚ opracowane zostaną m.in. możliwe warianty przebiegu linii kolejowej. Propozycje przebiegów linii kolejowych z 2019 r., przedstawione w ramach regionalnych konsultacji strategicznych, miały jedynie charakter poglądowy, a ich ostateczny kształt nie jest jeszcze znany – tłumaczy Konrad Majszyk, rzecznik prasowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak dowiadujemy się w CPK ocbecnie najważniejszym dokumentem w tym obszarze jest opublikowane w lutym 2021 r. Strategiczne Studium Lokalizacyjne, które obejmuje zakresem m.in. kluczowe dane na temat układu połączeń kolejowych w ramach szprych CPK, w tym przypadku szprychy nr 7. Dokument ten jest dostępny online (wraz z kompletem załączników graficznych) na stronie CPK.

- Ostateczny przebieg wariantów przez wskazany w pytaniu obszar będzie znany w momencie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez wojewodę. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest przeprowadzenie pełnego zakresu inwentaryzacji przyrodniczych, opracowanie STEŚ oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Aktualny harmonogram zakłada, że decyzja wojewody będzie uzyskana po roku 2024, natomiast pierwsze prace budowlane przewidywane są na rok 2028 – zapowiada Konrad Majszyk.

W projekcie spółka CPK założyła kilka serii konsultacji społecznych na różnych etapach realizacji STEŚ. W każdej gminie odbędą się przynajmniej dwa spotkania z mieszkańcami: prezentacja wstępnych propozycji różnych wariantów trasowań, a następnie, po analizie zgłoszonych uwag, skorygowane i uszczegółowione trasowania wraz z propozycją rozwiązań infrastrukturalnych (m.in. mosty, wiadukty, tunele itp.).

Poza otwartymi spotkaniami dla mieszkańców w ramach realizacji projektu będą się także odbywały konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz konsultacje branżowe. Jak informuje CPK konsultacjom będzie podlegało także postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, w którym również będzie istniała możliwość wyrażenia opinii na temat inwestycji.

- Spółce CPK, jako odpowiedzialnemu społecznie inwestorowi, zależy na maksymalnym włączeniu mieszkańców w proces opiniowania proponowanych wariantów linii kolejowej. Chcemy, aby uzyskana w ten sposób wiedza stanowiła szczegółowy i merytoryczny wkład w proces projektowy i przełożyła się na rozwiązania inżynierskie wynikające z głosów mieszkańców, samorządów i przedsiębiorców – zapewnia Konrad Majszyk.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polacy posiadają coraz droższe smartfony

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie