Przedsiębiorca realizujący nową inwestycje może liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego

Materiał informacyjny HMP Sp. z o.o.
Koniec roku stanowi trudny moment dla przedsiębiorców poszukujących dotacji na sfinansowanie nowych inwestycji. Perspektywa finansowa UE 2014 – 2020 dobiega końca a wsparcie rządowe w ramach drugiej fali COVID-19 ograniczono dla najbardziej dotkniętych branż. Ciekawą alternatywą dla dotacji unijnych okazuje się Polska Strefa Inwestycji, czyli instrument zwolnienia z podatku dochodowego na poziomie nawet do 70% wartości planowanej inwestycji.

Na czym polega wsparcie dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje?
Program wsparcia zakłada zwolnienie z podatku dochodowego (PIT lub CIT) przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w dowolnym miejscu na terenie Polski. Mechanizm wsparcia wzorowany jest na specjalnych strefach ekonomicznych. Przedsiębiorca realizujący nową inwestycję może uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie decyzji. Z zachęty mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od ich statusu (zwolnienie udzielane jest zarówno przedsiębiorcom dużym jak i z sektora MŚP). Wysokość zwolnienia zależy od wysokości nakładów inwestycyjnych, miejsca realizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa. Zwolnienie przysługuje maksymalnie na okres 10 - 15 lat ale może zostać skonsumowane wcześniej.

Jaka jest maksymalna pomoc na jaką mogą liczyć przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje?
Wysokość zwolnienia zależy od województwa, w którym realizowana jest inwestycja oraz od statusu przedsiębiorcy. Na najwyższe zwolnienie mogą liczyć przedsiębiorcy planujący inwestycje w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim lub warmińsko-mazurskim. Zgodnie z mapą pomocy regionalnej pomoc bazowa wynosi dla tych regionów 50%. Poziom wsparcia ulega dalszemu podwyższeniu o 20% w przypadku mikro i małych przedsiębiorców lub o 10% w przypadku średnich przedsiębiorców. Na niższe wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy realizujący inwestycje na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego, w których bazowe wsparcie wynosi 25%. W dalszym ciągu jednak mikro i mali przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie na poziomie 45% a średni przedsiębiorcy na poziomie 35%.

Jakie inwestycje mogą liczyć na wsparcie?
Na wsparcie liczyć mogą przedsiębiorcy, którzy nie rozpoczęli jeszcze inwestycji. Inwestycja może polegać m.in. na założeniu nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie. Program wsparcia wymaga poniesienia przez przedsiębiorców określonego minimalnego poziomu nakładów inwestycyjnych. Ich poziom zależy od miejsca inwestycji oraz statusu przedsiębiorcy. W przypadku województwa śląskiego szczególnie uprzywilejowane są miasta Bytom, Zabrze, Świętochłowice, Sosnowiec, Rydułtowy, Jastrzębie-Zdrój oraz gminy z nimi sąsiadujące (np.: Katowice, Gliwice, Ruda Śląska, Chorzów, Piekary Śląskie). W tych lokalizacjach minimalna wartość nakładów jaką muszą poczynić mikro, mali i średni przedsiębiorcy wynosi odpowiednio 200.000 zł, 500.000 zł i 2 mln zł. Nakłady mogą polegać np.: na zakupie gruntu, budowie hali, zakupu środków trwałych. Wartość nakładów może uwzględniać również dwuletnie koszty pracy. Okres realizowania inwestycji nie jest ograniczony, przedsiębiorca sam zakreśla datę do jakiej inwestycja ma zostać zrealizowana.

Jakie wymogi musi spełniać przedsiębiorca lub inwestycja aby uzyskała wsparcie?
Poza tym, że nakłady inwestycyjne muszą osiągnąć minimalny próg. Inwestycja musi spełnić co najmniej kilka kryteriów jakościowych (np.: przedsiębiorca realizujący inwestycję w woj. śląskim musi spełnić 6 z 10 kryteriów). Kryteria jakościowe dotyczą m.in. miejsca inwestycji, przedmiotu działalności, statusu przedsiębiorcy, wielkości eksportu lub prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Kryteria jakościowe wybiera przedsiębiorca, który następnie zobowiązany jest do ich spełnienia w okresie trwałości inwestycji.

Czy przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy ma znaczenie dla uzyskania wsparcia?
Pomoc mogą otrzymać niemal wszystkie firmy produkcyjne oraz niektóre usługowe. Znaczenie ma to jaka działalność ma być prowadzone na terenie nowej inwestycji. Wyłączone ze wsparcia są m.in. usługi najmu, roboty budowlane, handel hurtowy lub detaliczny.

Jak wygląd proces ubiegania się o wsparcie?
W celu uzyskania wsparcia konieczne jest złożenie wniosku. Proces aplikacyjny powinien zostać poprzedzony analizą zamierzenia inwestycyjnego pod kątem spełnienia kryterium ilościowego (wartości nakładów). Przedsiębiorca powinien zidentyfikować koszty kwalifikowane oraz zastanowić się nad wyborem kryteriów jakościowych. Niezbędne okazać się może również ustalenie jaka część dochodu podlegać będzie zwolnieniu. Po uzyskaniu decyzji przedsiębiorca powinien zaprowadzić odpowiednią ewidencję celem prawidłowego rozliczenia zwolnienia.

Reasumując, zachęta polegająca na zwolnieniu w podatku dochodowym przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje jest ciekawą alternatywę dla dotacji unijnych. Szczególną zaletą tego instrumentu jest uproszczenie procesu aplikacyjnego oraz rozliczeniowego. Ze wsparcia efektywnie skorzystają jednak przedsiębiorcy, których działalność generować będzie dochód. Praktyka pokazuje, że jest to instrument na który szczególną uwagę powinni zwrócić przedsiębiorcy, którzy rozważają rozbudowę swojego zakładu lub zakup nowych linii produkcyjnych.

Piotr Majewski
Doradca Podatkowy/Adwokat
Partner HMP
[email protected]

Michał Hankus
Doradca Podatkowy/Radca Prawny
Partner HMP
[email protected]

Dodaj ogłoszenie