Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji ogłasza

Artykuł sponsorowany Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA

przetarg nieograniczony na:

Dostawę opakowań do konfekcji soli w 2020 roku typu Big - Bag
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić na konto : PKOBP SA O/RYBNIK 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Dostawa opakowań do konfekcji soli w 2020 roku typu Big - Bag”

Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie. Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 04.08.2020 r. do godz. 9:00.

Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.
Komisyjne otwarcie części technicznej ofert nastąpi w dniu 04.08.2020 r. o godzinie 9:05 .
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
•Danuta Piekarczyk – tel. (32) 42 70 280 wew. 250– spawy realizacji zamówienia,
•Damian Hensel – tel. 605 485 810 – sprawy dotyczące przedmiotu przetargu,
•Iwona Bojdoł – tel. kom. 504 408 394 – sprawy formalno - prawne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru ofert,
- uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej: www.pgwir.pl

Dodaj ogłoszenie