REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Bilety dla 2 osób na koncert Beata i Bajm 40-lecie + prenumerata cyfrowa na 180 dni z e-wydaniem”

redakcja
Udostępnij:

I. Postanowienia Ogólne
1. Regulamin Akcji Promocyjnej określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej „Bilety dla 2 osób na koncert Beata i Bajm 40-lecie + prenumerata cyfrowa na 180 dni z e-wydaniem”.
2. Organizatorem akcji promocyjnej („Akcja Promocyjna”) jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-675 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522 01 03 609, REGON 012047699 („Organizator”).

II. Warunki udziału w Akcji Promocyjnej
1. Akcja Promocyjna odbywa się w dniach od 17.09.2018 do 29.09.2018 roku lub do wyczerpania zapasów upominków objętych promocją.
2. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyczerpaniu upominków poprzez stosowną informację umieszczoną w serwisie plus.dziennikzachodni.pl.
3. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W akcji może wziąć udział osoba fizyczna („Uczestnik”), która łącznie spełni następujące warunki:
a) ukończyła lat 18
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
c) nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
d) w dniach od 17.09.2018 do 29.09.2018 roku dokona zakupu prenumeraty cyfrowej Dziennika Zachodniego na 180 dni za pośrednictwem serwisu plus.dziennikzachodni.pl
6. Informacje o upominkach prezentowane na stronie serwisu plus.dziennikzachodni.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

III. Przedmiot Akcji Promocyjnej
1. Uczestnik, który dokona zakupu prenumeraty cyfrowej zgodnie z pkt II ppkt 4 nabywa prawo do otrzymania upominku w postaci biletów dla 2 osób na koncert Beata i Bajm 40-lecie - 5 listopada 2018 Spodek, Katowice.
2. Prawo do upominku powstaje z dniem zapłaty za prenumeratę cyfrową, to jest
z dniem zarachowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
3. Upominek zostanie przekazany Uczestnikowi osobiście. Uczestnik winien odebrać upominek w siedzibie Dziennika Zachodniego, ul. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A do dnia 1 października od godziny 9.00 do 17.00. lub przesłany pocztą.
4. Uczestnik, zanim odbierze bilety dla 2 osób na koncert „Beata i Bajm 40-lecie” w siedzibie redakcji Dziennika Zachodniego zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail w przypadku wysyłki pocztowej i przesłania tych informacji do dnia 1 października do godziny 15.00 na adres mailowy: [email protected] W przypadku, jeżeli nagrodzony uczestnik promocji nie poda wymaganych danych do dnia 2 października do godziny 15.00 traci możliwość odbioru nagrody. W przypadku, jeżeli nagrodzony uczestnik promocji, z przyczyn leżących po jego stronie, poda wymagane dane do dnia 1 października do godziny 15.00, ale nie odbierze upominku (w przypadku opcji odbioru osobistego) w terminie do 2 października do godziny 17.00, prawo do upominku wygasa.
5. Upominki nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
6. Upominki otrzymane w Akcji Promocyjnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku (Dz. U z 2016 roku, poz. 2032 ze zm.).
7. Zwolnienie, o którym mowa w pkt 6 nie dotyczy Upominków otrzymanych przez Uczestnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

IV. Reklamacje
1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
2. Reklamacje mogą być zgłoszone:
a) osobiście w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Dziennika Zachodniego, ul. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A;
b) listownie na adres: 41-203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A
c) mailem na adres: [email protected]
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko zgłaszającego oraz zwięzły opis zarzutów.
4. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Na wniosek Uczestnika odpowiedź może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

V. Dane osobowe
1.W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskie-go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-porządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu (osób zgła-szanych i zgłaszających) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie plus.dziennikzachodni.pl
2. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 471 ze zm.).


ZAŁĄCZNIK „NOTA INFORMACYJNA OGÓLNA”

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to e-mail: [email protected]

Kategorie danych osobowych

W celu wykonania umowy przetwarzamy Państwa dane kontaktowe.

Ze źródeł publicznych możemy pozyskać numer REGON i NIP oraz numer KRS, jeśli dotyczy.

Mogą nam Państwo również podać adres email i numer telefonu kontaktowego.

Źródło danych

Państwa dane pozyskujemy w pierwszej kolejności bezpośrednio od Państwa w momencie zawierania umowy.

Możemy jednak pozyskać Państwa dane również ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak: KRS, CEIDG, baza GUS, Panorama Firm, książki telefoniczne. Państwa numer telefonu może zostać również wylosowany spośród dowolnego dziewięciocyfrowego zestawienia cyfr. Jeśli tak będzie, poinformujemy Państwa o tym w ciągu 30 dni od pozyskania danych lub przy pierwszym kontakcie (w zależności, co nastąpi wcześniej).

W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:
•zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy),
•dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,
•badać Państwa satysfakcję i opinię,
•móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować na-sze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych upraw-nień,
•rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykony-wanie wewnętrznych analiz i statystyk,
•prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego na-szego i podmiotów trzecich polegające na informowaniu o różnych wydarze-niach (eventach), wysyłaniu spersonalizowanych ofert i treści w zakresie do-tyczącym działalności i oferowanych przez nas lub naszych partnerów pro-duktów i usług.

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę, wówczas będziemy mogli również:
•przetwarzać Państwa dane w celu przedstawienia Państwu informacji han-dlowych i marketingowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końco-wych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:
•przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,
•przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obo-wiązków prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji w celach podatko-wych lub rachunkowych),
•istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowa-nia/prezentowania naszych towarów i usług lub działalności, jak też promo-wania/prezentowania działalności lub towarów i usług naszych partnerów, badania Państwa satysfakcji i opinii, dochodzenia praw i obrony przed rosz-czeniami, sporządzania wewnętrznych analiz i statystyk biznesowych czy też korzystania z naszych uprawnień,
•istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w badaniu satysfakcji i opinii klien-tów, jak też w prowadzeniu analiz i statystyk, jak też w wykazaniu zasadno-ści naszych roszczeń, obronie przed roszczeniami, jak też w realizacji na-szych uprawnień,
•mamy Państwa dodatkową zgodę na przesyłanie przez nas informacji han-dlowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
•naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
•podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarza-niem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwyko-nawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windy-kacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
•innym odbiorcom danych – naszym doradcom prawnym i podatkowym, spół-kom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi ku-rierskie i pocztowe,
•sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Jeżeli nabywamy od Państwa prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo prawo do:
•żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usu-nięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych oso-bowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzesta-nie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpo-średniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uza-sadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie bę-dzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi umowy.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do naszych działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie