Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin konkursu fotograficznego pod nazwą „Aktywna KIA” zwany dalej „Konkursem”

DM

Art. 1 Informacje ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przebiegu konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu pod nazwą „Aktywna KIA”. Link do Regulaminu Konkursu znajduje się w formularzu konkursowym zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie (patrz Art.1 ust.3).
2.Organizatorem Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł zwana dalej „Organizatorem”.
3.Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział w Sosnowcu i będzie prowadzony na łamach serwisu www.www.dziennnikzachodni.pl, zwanego dalej „Serwisem” i będzie realizowany na terenie województwa śląskiego.
4.Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie 3 (trzech) osób będących pracownikami Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizacja wszelkich powierzonych jej przez Organizatora zadań, opisanych treścią Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłonienie Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
5.Zasady oraz czas Konkursu opisane są w paragrafach poniżej.
6.Wszelkie pytania dotyczące informacji o prowadzonym Konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres [email protected]

Art. 2 Definicje
1.Uczestnik - Uczestnikiem w Konkursie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, mieszkająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w województwie śląskim, posiadająca czynne prawo jazdy kat. B spełniająca wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wykona osobiście zdjęcie wskazane w pkt 3 poniżej przedstawiające jak Uczestnik spędza aktywnie czas wolny.
2.Zwycięzca - Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem 1 Nagrody.
3.Zadanie Konkursowe - polega na samodzielnym wykonaniu przez Uczestnika kreatywnego zdjęcia, prezentującego tematykę związaną z tym, jak uczestnik spędza aktywnie czas wolny. W zadaniu konkursowym, uczestnik musi wykorzystać elementy związane z marką KIA
a.i nadesłaniu tej fotografii, za pośrednictwem formularza konkursowego zamieszczonego w Serwisie.
Art. 3 Uczestnicy Konkursu i zgłoszenia do udziału w Konkursie
1.Konkurs ma charakter otwarty.
2.Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać w okresie od dnia 10.11.2022 r. od godziny 12:00:00 do dnia 10.12.2022 r. do godz. 12:00:00.
3.Uczestnikiem w Konkursie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, mieszkająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w województwie śląskim, posiadająca czynne prawo jazdy kat. B spełniająca wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4.W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników, przy czym jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
5.Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:
a.Wypełnienia przez Uczestnika formularza zamieszczonego w artykule dotyczącym Konkursu, zamieszczonym w Serwisie, co wymaga podania następujących rzeczywistych danych każdego z członków rodziny będącej Uczestnikiem:
1)Imię i Nazwisko Uczestnika
2)Miejscowość zamieszkania Uczestnika
3)Numer telefonu Uczestnika
4)Adres e-mail Uczestnika
5)Zaakceptowania przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu, znajdującym się w Serwisie i wyrażenia w nim wymaganej zgody, w sposób określony w formularzu.
6)Nadesłania jednej fotografii w formacie png, jpg, jpeg. o wadze nie większej niż 5 MB, obrazującej temat konkursu „Aktywna KIA”. Nadesłana fotografia nie może przedstawiać wizerunku osób fizycznych, z wyłączeniem uczestników zgłoszonych do konkursu, w przeciwnym wypadku praca zostanie zdyskwalifikowana.
7)Dodatkowo w formularzu uczestnik może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych przez organizatora konkursu do Przedsiębiorstwo Euro-Kas SA Autoryzowany Dealer Volvo, ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice, w celach marketingowo-handlowych.
6. Uczestnik Konkursu może przysłać fotografię wyłącznie taką, która jest wytworem jego oryginalnej twórczości, co oznacza, że fotografia nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Fotografia nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana - dotyczy to także publikacji internetowych.
7. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że zgadza się na nieodpłatną publikację wizerunków oraz fotografii zgłoszonej do Konkursu oraz imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania Uczestnika w serwisach i tytułach Organizatora.
8. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że Uczestnikowi przysługują majątkowe prawa autorskie do nadesłanej fotografii oraz że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
9. Z chwilą przesłania fotografii Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z nadesłanej fotografii (dalej „Licencja”) oraz wizerunków na następujących polach eksploatacji:
a.Pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b.Modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie fotografii z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości pracy lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
c.Trwałe lub czasowe utrwalanie fotografii i zwielokrotnianie jej w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
d.Korzystanie z fotografii poprzez m.in. publikowanie jej w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych- radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie fotografii pracy, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
e.Inne niż określone w lit. d korzystanie z fotografii w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
f.Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie fotografii w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
g.Prawo do udostępniania fotografii, do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;
10. Uczestnikowi i przysługuje prawo żądania wycofania kandydatury Uczestnika z Konkursu do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, które należy przesłać na adres email: [email protected]. W takim przypadku Organizator usunie Uczestnika najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu. Jednakże w przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego, poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 5.
12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracowników Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
13. W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w pkt. 14 powyżej.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 4 Nagrody oraz zasady ich przyznawania.
1.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 15.12.2022 r., a jego wyniki zostaną opublikowane w tym samym dniu na łamach Serwisu.
2.Komisja Konkursowa wyłoni łącznie 2 Uczestników, którym zostanie przyznane miejsce 1 i 2. Komisja Konkursowa dokonując wyboru Zwycięzców będzie brała pod uwagę oryginalność, kreatywność, estetykę i zgodność z tematem nadesłanych prac. Przyjęta zostaje skala punktowa od 1-10, gdzie 1 stanowi najniższą notę, a 10 najwyższą. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę liczbę zdobytych punktów, wyłoni łącznie dwóch Zwycięzców Konkursu.
3.Uczestnik, który zajmie w konkursie 1 miejsce otrzyma:
1 (słownie: jedną) równoważną nagrodę w postaci vouchera uprawniającego do korzystania z KIA EV6 na weekend oraz nagrodę w postaci 2 noclegów dla 2 osób w Hotelu Meta w Szczyrku ze śniadaniami i kolacjami do wykorzystania w terminie do 31 grudnia 2023 r. Łączna wartość nagród wynosi 3000 zł brutto.
Uczestnik, który zajmie w konkursie 2 miejsce otrzyma:
1 (słownie: jedną) równoważną nagrodę w postaci vouchera uprawniającego do korzystania z KIA Niro oraz nagrodę w postaci 2 noclegów dla 2 osób w Hotelu Meta w Szczyrku ze śniadaniami i kolacjami do wykorzystania w terminie do 31 grudnia 2023 r. Łączna wartość nagród wynosi 3000 zł brutto.
4.Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator i odpowiada również za ich wydanie.
5.Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.
6.Każdy ze Zwycięzców Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną przez Organizatora, na wskazany przez Uczestnika, w formularzu adres e-mail lub telefonicznie na wskazany w formularzu numer telefonu.
7.W ciągu 7 dni od dnia od otrzymania takiej wiadomości Uczestnik powinien przekazać Organizatorowi informacje niezbędne do przekazania Nagrody, w szczególności adres korespondencyjny znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe dane przedstawiciel ustawowy powinien przesłać do Organizatora wiadomości na adres e-mail: [email protected]
8.W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do wysyłki nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika, który otrzyma daną nagrodę zgodnie z powtórzoną procedurą wyłonienia Zwycięzców określoną Regulaminem.
9.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie Plebiscytowym. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestnika. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego Uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie.
11.Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z jego wizerunku przez Organizatora Konkursu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w celu niezbędnym do wydania nagrody i udokumentowania faktu ich wydania, w tym poprzez umieszczenie na lamach prasy wydawanej przez Organizatora. Pokryje też Organizatorowi Konkursu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
Art. 5 Postępowanie Reklamacyjne
1.Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailem na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Polska Press Oddział Śląsk, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec
2.Reklamacja powinna zawierać:
a.Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja – „Aktywna KIA”
b.Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;
c.Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d.W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis zgłaszającego reklamację.
3.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
4.Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.Zgłaszający Reklamację o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6.Zgłaszający Reklamację ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art. 6 Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Aktywna KIA”

NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH i DANYCH TWOJEGO DZIECKA?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]
DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE ORAZ DANE OSOBOWE TWOJEGO DZIECKA?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Aktywna KIA” włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych i danych Twojego dziecka jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane oraz dane Twojego dziecka będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE I DANE OSOBOWE TWOJEGO DZIECKA?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane lub dane Twojego dziecka w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE I DANE TWOJEGO DZIECKA?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych i danych Twojego dziecka następującym grupom odbiorców:
·naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
·podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający) tj. podmiot obsługujący ankiety: Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
·podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna
·innym odbiorcom danych - fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
·sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
·JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE I DANE TWOJEGO DZIECKA?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego dziecka powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w Konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane i dane Twojego dziecka przekazane nam w związku z uczestnictwem w Konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane i dane Twojego dziecka przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia Konkursu.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH I DANYCH TWOJEGO DZIECKA?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych i danych Twojego dziecka posiadasz szereg uprawnień.
Posiadasz prawo do:
•żądania od nas dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Waszych danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Waszą szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Wasze dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Otwarcie sezonu motocyklowego na Jasnej Górze

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera