Regulamin Konkursu pod nazwą "Wejdź na wyższy level, zyskaj życie!” lub „Konkursem”

DM
Art. 1 Definicje

Art. 1 Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy i zwroty należy rozumieć w poniżej wskazany sposób:
1. Regulamin - (zwany dalej: Regulaminem) - określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą "Wejdź na wyższy level, zyskaj życie!". Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Gazety Dziennik Zachodni w Sosnowcu, ul Baczyńskiego 25A oraz w serwisach www.dziennikzachodni.pl i www.slaskie.naszemiasto.pl
2. Konkurs – Konkurs PPG organizowany jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa (Organizator), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3. Komisja Konkursowa – komisja powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora tj. Barbara Szumilak, Krzysztof Gronowicz, Konrad Zalas, Bartłomiej Szwajnoch. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad Regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
4. Uczestnik - osoba, która bierze udział w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5. Serwis – www.dziennikzachodni.pl oraz www.slaskie.naszemiasto.pl, w którym będzie emitowany Konkurs
6. Zadanie Konkursowe – zadanie opisane w Art. 3 ust. 3 Regulaminu.
Art. 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.Uczestnikiem w Konkursie mogą być osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone Regulaminem oraz w mieniu osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone Regulaminem.
2.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3.W konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 2.
Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu i wybór laureatów.
1. Konkurs odbywa się w terminie od 28.12.2020 r. od godziny 12:00:00 do 22.01.2021 r. do godziny 12:00:00.
2. Udział w konkursie wymaga wypełnienia formularza zamieszczonego na Stronie Konkursu w Serwisie, co wymaga podania następujących rzeczywistych danych Uczestnika:
a) Imię i nazwisko,
b) Numer kontaktowy,
c) Adres korespondencyjny,
d) Adres e-mail.
3. Udział w konkursie wymaga rozwiązania, w terminie od 28.12.2020 r. od godziny 12:00:00 do 22.01.2021 r. do godziny 12:00:00 zadania konkursowego, które polega na przesłaniu, poprzez formularz konkursowy, hasła reklamowego promującego profilaktykę COVID i odpowiedzialne zachowania w dobie pandemii. Praca musi nawiązywać tematycznie do jednego z pięciu filmów opublikowanych w artykule. Praca może być wykonana w formie: hasła reklamowego, plakatu, filmu (60 sekund), mema internetowego. Każda praca trafi do puli prac poddanych ocenie. Praca musi mieć charakter autorski, to znaczy, że musi być wytworem oryginalnej twórczości. Praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana - dotyczy to także publikacji internetowych.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdującego się w formularzu zgłoszeniowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
5. Zwycięzcami Konkursu zostanie 5 osób, które zdobędą w konkursie największą ilość punktów. Komisja konkursowa, w składzie Barbara Szumilak, Krzysztof Gronowicz, Konrad Zalas, Bartłomiej Szwajnoch oceni oryginalność i kreatywność każdego zgłoszonego hasła, przyznając od 0 do 10 punktów.
6. Obsługę techniczną konkursu zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Art. 4 Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników Konkursu.
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25.01.2021 r. Zwycięzcami Konkursu zostanie 5 osób, które zdobędą w konkursie największą ilość punktów.
2. Komisja Konkursowa po wyłonieniu zwycięzców, powiadomi ich telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail o wygranej.
3. Organizator spróbuje skontaktować się ze zwycięzcami trzykrotnie na przestrzeni 120 godzin, w godzinach od 9:00:00 do 17:00:00. W przypadku nieodebrania telefonu (5 sygnałów) lub braku odpowiedzi na wiadomość e-mail, nagroda przechodzi na kolejnego Uczestnika wybranego przez Komisję Konkursową.
Art. 5 Nagrody w Konkursie
1. Nagrodami w konkursie są vouchery do sklepu z elektroniką o wartości 500 zł brutto. Każdy zwycięzca konkursu otrzyma jedną nagrodę w postaci vouchera do sklepu z elektroniką o wartości 500 zł brutto. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 2500 złotych brutto.
2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu nagrody w formie pieniężnej.
3. Nagroda w postaci vouchera do sklepu z elektroniką o wartości 500 zł brutto, którą otrzyma 5 osób, które zdobędą największą ilość punktów w konkursie, zostanie wysłana na wskazany adres korespondencyjny listem poleconym przez organizatora konkursu w dniu 20.01.2021 r.
4. Wartość przyznanej nagrody to 500 zł brutto.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
6.Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2020 roku, poz.1426 ze zm. ). W niniejszym konkursie wartość wygranej nie przekracza kwoty 2000,00 zł, a zgodnie z treścią art. 21 pkt 68 wolne od podatku dochodowego są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
Art. 6 Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Art. 7 Reklamacje
1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail konrad.zalas@polskapress.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Polska Press Sp. z o.o. Oddział Śląsk, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs Wejdź na wyższy level – reklamacja” w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
Art. 8 Prawa autorskie
1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik, oświadcza i zapewnia, iż nie będzie naruszał praw, w tym praw autorskich i praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, a treść odpowiedzi na Zadanie Konkursowe będzie zgodna z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Publikacja odpowiedzi na Zadanie Konkursowe nie będzie rodziła po stronie Organizatora obowiązku wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń osobom trzecim ani Uczestnikowi bądź innego rodzaju odpowiedzialności z tytułu korzystania lub naruszenia praw majątkowych lub osobistych albo dóbr osobistych osób trzecich.
2. Z chwilą przesłania odpowiedzi na Zadanie Konkursowe Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z odpowiedzi (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
a) pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b) modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości lub fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
c) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
d) korzystanie poprzez m.in. publikowanie w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie, modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
e) inne niż określone w pkt. d korzystanie w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
g) prawo do udostępniania do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą "Na Unię można liczyć! Czy wiesz, co Ślązakom dało członkostwo?"
NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą "Zamaskowani – wejdź na wyższy level, zyskaj życie!" (dalej jako Konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, jest umowa (o treści Regulaminu Konkursu), zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE? Odbiorcami Twoich danych będą:
a. Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający).
c. Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d. Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE? Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH? W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to:
a. Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać: a. Droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b. Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jesienna turystyka w Polsce

Wideo