Regulamin plebiscytu MALUCH NA OKŁADKĘ 2017

DM
Udostępnij:

Regulamin plebiscytu
MALUCH NA OKŁADKĘ EDYCJA 2017
Regulamin plebiscytu pod nazwą
Maluch na okładkę - edycja 2017
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Maluch na okładkę edycja 2017”

3. Plebiscyt polega na wyłonieniu poprzez głosowanie spośród nadesłanych zdjęć dzieci najsympatyczniejszego dziecka w dwóch kategoriach: dziewczynka w wieku do 7 lat, chłopiec w wieku do 7 lat na etapie powiatowym (31 miast i powiatów) oraz wojewódzkim. Laureaci etapu powiatowego ukażą się na okładce tygodnika dedykowanego powiatowi w dniu 2 czerwca 2017. Laureaci etapu wojewódzkiego ukażą się na okładce wydania Dziennika Zachodniego z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2017.

4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 28.04.2017 do 26.05.2017

5. Organizator powołuje 2 osobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą Krzysztof Gronowicz, Katarzyna Domagała.

6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. W plebiscycie, za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (zwanego dalej Opiekunem dziecka), może wziąć udział dziecko, które w chwili zgłoszenia do udziału w plebiscycie nie ukończyło 7 roku życia. W przypadku rodzeństwa należy zgłosić każde dziecko odrębnie – dotyczy to również bliźniąt.
3. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie rodzic lub prawny opiekun dziecka wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie dziennikzachodni.pl/maluch wraz z opisem i jednym zdjęciem dziecka. Zgłaszający gwarantuje, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób widocznych na fotografiach do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
4. Zgłosić do plebiscytu może jedynie kandydata zamieszkałego na terenie województwa śląskiego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
6. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
7. Dokonanie zgłoszenia kandydatury dziecka oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody spółce Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć z wizerunkiem dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby plebiscytu. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, zwielokrotnianie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach „Dziennika Zachodniego” oraz na łamach portalu internetowego www.dziennikzachodni.pl
8. W plebiscycie głos może oddać każda osoba, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu.
9. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
10. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 9.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 28.04 do 26.05.17, równocześnie na etapie powiatowym (31 miast i powiatów: Bielsko-Biała i powiat bielski, Bytom, Chorzów, Częstochowa i powiat częstochowski, Dąbrowa Górnicza, Gliwice i powiat gliwicki, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik i powiat rybnicki, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i powiat bieruńsko-lędziński, Zabrze, Żory, powiat będziński, powiat cieszyński, powiat kłobucki, powiat lubliniecki, powiat mikołowski, powiat myszkowski, powiat pszczyński, powiat raciborski, powiat tarnogórski, powiat wodzisławski, powiat zawierciański, powiat żywiecki) oraz na etapie wojewódzkim.

Zgłoszenia

1.Kandydatury zgłaszane są drogą elektroniczną:
a/ bezpośrednio za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.dziennikzachodni.pl/maluch.

2. Prawidłowe zgłoszenia przyjmujemy przez cały czas trwania plebiscytu, nie później jednak niż do 22 maja 2017 włącznie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu, pkt 2 i 3 art. Nr 2 oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
4. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W dniu 28.04.2017 r. na stronie internetowej Dziennika zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie i w tym momencie wystartuje głosowanie na etapie powiatowym (31 miast i powiatów – przydzielenie kandydatur na podstawie podanego miasta lub powiatu zamieszkania) oraz wojewódzkim (wszystkie kandydatury).

Głosowanie

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 28.04 godz. 0.00 do 26.05 godz. 20.59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Dziennika Zachodniego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks. po kropce wpisując numer wybranego kandydata/
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

4. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
5. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu po weryfikacji przez komisję plebiscytową w dniu 27.05 na stronie internetowej www.dziennikzachodni.pl

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.

a. Zwycięzcy Plebiscytu na etapie powiatowym otrzymają następujące nagrody:
Kategoria 0-7 lat dziewczynka
I miejsce w każdym z 31 powiatów – zdjęcie dziecka na okładce tygodnika „Dziennika Zachodniego” (z laureatem w kategorii 0-7 chłopiec), pamiątkowy dyplom.

b. Zwycięzcy Plebiscytu na etapie powiatowym otrzymają następujące nagrody:
Kategoria 0-7 lat chłopczyk
I miejsce w każdym z 31 powiatów – zdjęcie na okładce tygodnika „Dziennika Zachodniego” (z laureatem w kategorii 0-7 dziewczynka), w którym zwyciężyło dziecko, emisja w dniu 2 czerwca 2017, pamiątkowy dyplom.

c. Zwycięzcy Plebiscytu na etapie wojewódzkim otrzymają następujące nagrody
Kategoria 0-7 lat dziewczynka
a. I miejsce wspólne (z laureatem w kategorii 0-7 chłopiec) zdjęcie okładkowe w Dzienniku Zachodnim w dniu 1 czerwca 2017, pamiątkowy dyplom.
b. II miejsce pamiątkowy dyplom.
c. III miejsce pamiątkowy dyplom.

d. Zwycięzcy Plebiscytu na etapie wojewódzkim otrzymają następujące nagrody
Kategoria 0-7 lat chłopczyk
a. I miejsce wspólne (z laureatem w kategorii 0-7 dziewczynka) zdjęcie okładkowe w Dzienniku Zachodnim w dniu 1 czerwca 2016, pamiątkowy dyplom
b. II pamiątkowy dyplom
c. III miejsce pamiątkowy dyplom

3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania plebiscytu 1 czerwca 2017 w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Organizator ma możliwość powiększenia puli nagród w czasie trwania plebiscytu o ile dodatkowe nagrody nie zmieniają, zamieniają lub anulują dotychczasowych a laureaci nie poniosą z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres [email protected]
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez ww. ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane przez Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Wideo