MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin plebiscytu Przegląd garażowych wynalazków Off Scence

DM
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Przegląd garażowych wynalazków Off Scence" zwanego dalej „Plebiscytem”

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Przegląd garażowych wynalazków off science”
zwany dalej „Plebiscytem”

Art.1 Informacje ogólne

•Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, NIP 634-019-71-34, jest Współorganizatorem Plebiscytu.
•Czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem plebiscytu wykonuje Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa (dalej jako Wykonawca), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 - Oddział Śląsk – Wydawca ”Dziennika Zachodniego”, zwana dalej Organizatorem.
•Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Przegląd garażowych wynalazków offscience”.
•Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania przez Czytelników i Internautów najpopularniejszego wynalazku Przeglądu.
•Plebiscyt będzie prowadzony w jednym etapie, który będzie trwać od dnia 07.01.2019 r. od godz. 13.00 do dnia 11.01.2019 r. do godz. 18:59:59.
•Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
•Organizatorzy zastrzegają, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
•Plebiscyt będzie prowadzony na łamach ”Dziennika Zachodniego” oraz na łamach tygodników: dołączanych do ”Dziennika Zachodniego”. Plebiscyt prowadzony będzie również na stronie serwisu www.dziennikzachodni.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
•Plebiscyt prowadzony będzie w województwie śląskim. Do materiałów plebiscytowych przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na stronie: www.dziennikzachodni.pl/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Wykonawcy.

Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie

•Plebiscyt ma charakter zamknięty.
•Kandydatami w Plebiscycie są wynalazcy zakwalifikowani przez Współorganizatora.
•Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu. Żądanie wycofania należy przesłać na adres email: [email protected] W takim przypadku Wykonawca usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Wykonawca nie zwróci kosztów za sms-y wysłane na wycofanego kandydata.
•Głosować w plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
•Głosować można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
•Organizatorzy Plebiscytu zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu
•Wszyscy kandydaci do plebiscytu są zgłoszeni przez Współorganizatora.
•Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych kandydatów pod kątem zgodności tychże zgłoszeń z treścią niniejszego Regulaminu oraz prawem.
•Nominacje zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.
•Do dnia zakończenia głosownia w plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu plebiscytu i statusie kandydata, na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.

II. Głosowanie
•Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od dnia 07.01.2019 r. od godziny 13.00 do dnia 11.01.2019 r. do godziny 18:59:59 na następujących warunkach:
•głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Dziennika Zachodniego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
•głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując: XX.nr kandydata, np.: X.123
•w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do
e-wydania;
•koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
•jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego kandydata;
•uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
•w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Wykonawcy do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Wykonawcy po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
•w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
•Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
•Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
•W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
•a) kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF
•b) nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
•c) każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu
•d) Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów
•e) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu do dnia 12.01.2019 r. do godziny 18:59:59
•Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Wykonawca, właściciel systemu Hermes;
•Dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Wykonawcę.
•W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, wynik zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Plebiscytową.

Art. 4 Ogłoszenie wyników Plebiscytu

Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 12.01.2019 na stronie internetowej w Serwisie.

Art. 5 Nagrody w Plebiscycie

•Za wydanie nagród w Plebiscycie ufundowanych odpowiada Współorganizator. O wygranej oraz /albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
•Kandydat, który uzyska najwięcej głosów otrzyma nagrodę pieniężną o wartości 2 tys. zł oraz prezentację na stronie www.dziennikzachodni.pl oraz w papierowym wydaniu Dziennika Zachodniego.
•Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
•Nagrody rzeczowe zostaną wręczone 13 stycznia 2019 r. w MCK Katowice podczas 3. Śląskiego Festiwalu Nauki.
•Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Współorganizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Współorganizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Współorganizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków lub kosztów odbioru przez Laureata Plebiscytu.

Art. 6 Reklamacje
•Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Wykonawcy na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A, z dopiskiem „Reklamacja-przegląd wynalazków”.
•Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
•Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
•Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych
•W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Współorganizator jako Administrator danych osobowych spełnia obowiązki informacyjne względem Kandydatów w odrębny sposób, jako pracodawca Kandydatów.
•Współorganizator nie przetwarza w ramach niniejszego plebiscytu innych danych osobowych niż dane osobowe Kandydatów.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!