Siemianowice Śląskie jako pierwsze na Śląsku zdekomunizowały nazwy ulic w mieście

Bartłomiej Wortolec
Siemianowice Śląskie prawdopodobnie jako pierwsze na Śląsku przeprowadzą dekomunizację ulic. W wyniku uchwalonej w kwietniu tego roku ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zwanej w skrócie - "ustawą dekomunizacyjną". Dzisiaj siemianowiccy radni jednomyślnie przegłosowali uchwałę w sprawie nowych nazw ulic w mieście. Główna ulica w Siemianowicach Śląskich, czyli ul. Świerczewskiego zmienia się w ulicę Śląską.

Propozycje nowych nazw ulic zostały poprzedzone szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi, ankietami a także wnioskami od samych mieszkańców zamieszkujących daną ulicę. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta (24.11) siemianowiccy radni przegłosowali stosowną uchwałę w tej sprawie. Uchwała Rady Miasta wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Nadszedł moment, w którym radni Siemianowic Śląskich podjęli uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic w mieście. Wszystko przez ustawę dekomunizacyjną, która weszła w życie 2 września i nakłada na gminy obowiązek zmiany nazw ulic, które upamiętniają do komunizmu, bądź innego systemu totalitarnego. Na zmianę nazw ulic miast dostało rok. Przy ustawie nie wskazano nazwisk, dat oraz nazw, które powinny zostać zmienione. W ubiegłym roku powstał specjalny zespół ds. nazewnictwa obiektów miejskich, który zajmuje się porządkowaniem spraw związanych z nazwami ulic, skwerów itp. Ten zespół odegrał kluczową rolę w zmianach nazw ulic w Siemianowicach Śląskich. W Siemianowicach Śląskich ostatecznie wytypowano 14 ulic, które swoją nazwą upamiętniają komunizm. Aby znaleźć odpowiednie nowe nazwy urzędnicy współpracowali z mieszkańcami oraz różnymi organizacjami.

- Na początku, kiedy ustawa dekomunizacyjna weszła w życie prezydent Siemianowic Śląskich powiedział jasno: „Zróbmy to sprawnie i razem z mieszkańcami”. Wtedy zaczęliśmy konsultacje z osobami, które mieszkają w Siemianowicach Śląskich, a ich efektem było powstanie sondy internetowej, gdzie można było głosować na nową nazwę ulic - mówił Piotr Kochanek, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

Propozycje nowych nazw ulic zostały poprzedzone szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi, ankietami a także wnioskami od samych mieszkańców zamieszkujących daną ulicę. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta (24.11) siemianowiccy radni przegłosowali stosowną uchwałę w tej sprawie. Uchwała Rady Miasta wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jakie będą nowe nazwy ulic w Siemianowicach Śląskich?

 • Hanki Sawickiej - Londyńska
 • Jana Hadamika - Harcerska
 • Leona Kruczkowskiego - Władysława Andersa
 • Teodora Duracza - Wacława Potockiego
 • Oskara Langego - Mikołaja Reja
 • Janka Krasickiego - Ignacego Krasickiego
 • Gwardii Ludowej - Dolna
 • Franciszka Zubrzyckiego - Teatralna
 • Józefa Wieczorka - Bohaterów Westerplatte
 • Wincentego Pstrowskiego - Granitowa
 • 27 Stycznia - Fitznerów
 • Mariana Buczka - Św. Floriana
 • Henryka Rutkowskiego - Składowa
 • Karola Świerczewskiego - Śląska

- Podjęcie uchwały o zmianie nazw ulic zobowiązuje do zmiany oznakowania ulic tabliczkami z nazwą. Koszty z tego tytułu poniesie budżet gminy w kwocie ok. 4100 zł brutto. Ponadto gmina jako właściciel budynków posadowionych przy przedmiotowych ulicach zobowiązana jest również do zmiany tabliczek posesyjnych i koszty z tym związane wyniosą ok. 4800 zł brutto - mówi Adrian Merta z biura rzecznika prasowego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Zgodnie z przyjętą ustawą zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Dzięki temu zapisowi dowód osobisty, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się nim, nie traci ważności. Dokument należy wymienić dopiero wtedy, gdy upłynie termin jego ważności. Koszty związane z wymianą dokumentów oraz wydatkami na zmianę tablic z nazwami ulic poniosą samorządy. Tylko w Siemianowicach zmiany te mogą kosztować około miliona złotych.

- Osoby, które mieszkają na ulicach z nową nazwą będą musiały pójść do Urzędu Miasta i odebrać kopię uchwały Rady Miasta, która potwierdzi faktyczną zmianę nazwę ulicy. Druczek będzie posiadał adres internetowy: www.siemianowice.pl/dekomunizacja i będzie on kierował np. pocztowca, bankowca do kopii tej uchwały - mówi Piotr Kochanek, rzecznik prasowy UM.

Jedną z najdłuższych ulic w Siemianowicach jest ulica Karola Świerczewskiego (Śląska). Przy ulicy tej mieszczą się banki, Urząd Skarbowy, rozmaite firmy oraz salony należące do sieci telekomunikacyjnych. Firmy będą musiały we własnym zakresie wymienić np. pieczątki i dokumenty z nazwą ulicy.

W uzasadnieniu zawartym w projekcie uchwały dotyczącym zmian nazwy ulic w Siemianowicach Śląskich czytamy:

LONDYŃSKA - w okolicy zlokalizowane są ulice Paryska i Wiedeńska, zatem proponowana nazwa ulicy w sposób jednorodny uzupełni katalog nazewnictwa ulic w tym rejonie.

HARCERSKA – nazwa nawiązuje do zlokalizowanej przy przedmiotowej ulicy harcówki. Zgodnie z obowiązującymi zasadami przy ustalaniu nazw ulic należy uwzględniać m.in. tradycje nazewnicze przyjęte w danym rejonie, cechy charakterystyczne dla danej ulicy oraz dążyć do utrzymania jednolitego charakteru nazewnictwa ulic w danym rejonie.

WŁADYSŁAW ANDERS – ur. 11 sierpnia 1892 w Błoniu, zm. 12 maja 1970 w Londynie. Polski generał z okresu II wojny światowej, wybitny dowódca 2 Korpusu Polskiego, uczestnik kampanii włoskiej i bitwy pod Monte Casino. Sprawował również funkcję Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1944 – 1945, następca Prezydenta RP w latach 1950–1954.
WACŁAW POTOCKI – pisarz, jeden z najwybitniejszych i najbardziej płodnych pisarzy polskiego baroku. Nazywany poetą samotnym, większość życia spędził w rodzinnym majątku, gdzie oddawał się pisarstwu naznaczonemu krytyką szlacheckiego społeczeństwa siedemnastowiecznej Polski. Twórczość Potockiego obejmuje różnorodne gatunki literackie, od dzieł lirycznych i epickich, przez romanse i zbiory wierszy (refleksyjnych i okolicznościowych), po satyry i fraszki. Motywy biblijne oraz antyczne (wywodzące się z popularnych w tych czasach "Historii etiopskich" Heliodora i "Metamorfoz" Apulejusza) oraz niezwykłe przygody i wędrówki, nieoczekiwane zmiany akcji i intrygi pojawiają się na kartach romansów Potockiego, jak: "Judyta", "Wirginia", "Syloret", "Lidia".

MIKOŁAJ REJ (z Nagłowic) – ur. 4 lutego 1505, zm. 1569r. Polski poeta i prozaik renesansowy, tłumacz, a także polityk i teolog ewangelicki, wójt urzędowski. Mikołaj Rej był jednym z pierwszych poetów piszących w języku polskim, jest między innymi autorem dzieł:

„Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, Wójtem i Plebanem”, „Kupiec”, ”Żywot Józefa z pokolenia żydowskiego, syna jakubowego”, „Zwierciadło”.

IGNACY KRASICKI – ur. 3 lutego 1735 r. zm. 14 marca1801 r. Jeden z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia nazywany „księciem poetów polskich”. Pochodził z podupadłej rodziny magnackiej, rodzice wybrali więc dla niego drogę kariery duchownej, na której w ówczesnych warunkach najprędzej mógł zdobyć wysokie stanowisko. Nauki szkolne pobierał w Kolegium Jezuickim we Lwowie. Przez pewien czas przebywał za granicą, w Rzymie, wyróżniając się zdolnościami i zaletami towarzyskimi. Krasicki wcześnie zdobywa godności duchowne i świeckie. Jest kapelanem króla Stanisława Augusta, później zajmuje stanowisko prezesa trybunału małopolskiego, w trzydziestym pierwszym roku życia jest już mianowany biskupem warmińskim. Twórczość jego niezwykle bogata i rozmaita odznaczała się głęboką, mądrą treścią i piękną formą. Nie było niemal rodzaju literackiego, którego by nie uprawiał. Pisał artykuły dziennikarskie, felietony, rozprawki moralizatorskie, małe powiastki i duże powieści, komedie, bajki, satyry, poematy, listy poetyckie i drobne wiersze.

DOLNA – nazwa zaproponowana we wniosku wszystkich mieszkańców budynków przy ul. Gwardii Ludowej. Zgodnie z obowiązującymi zasadami przy ustalaniu nazw ulic należy uwzględniać m.in.: tradycje nazewnicze przyjęte w danym rejonie, cechy charakterystyczne dla danej ulicy oraz dążyć do utrzymania jednolitego charakteru nazewnictwa ulic. Proponowana nazwa wpisze się w katalog ulic na tym obszarze, m. in. w pobliżu jest ulica Górna.
TEATRALNA - ulica znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Siemianowickiego Centrum Kultury, którego scena oferuje różne formy przedstawień kulturalnych, w tym również teatralnych. Proponowana nazwa zatem w sposób naturalny będzie kojarzona z lokalizacją ulicy w przestrzeni miejskiej.

BOHATERÓW WESTERPLATTE – proponowana nazwa stanowi naturalną kontynuację przebiegu obecnie zlokalizowanej stycznie ulicy Bohaterów Westerplatte i po przenumerowaniu nieruchomości zlokalizowanych przy obecnej ulicy Wieczorka, uczytelni ich lokalizację przestrzenną.

GRANITOWA - proponowana nazwa ulicy nawiązuje do surowca, z którego zbudowana jest nawierzchnia drogi, ponadto w sposób jednorodny uzupełnia katalog nazewnictwa ulic w tym rejonie.

FITZNEROWIE – rodzina przemysłowców, osiadła w połowie XIX wieku w Siemianowicach Śląskich. Rozwój miasta rodzina Fitznerów rozpoczęła od wybudowania fabryki śrub i nitów, następnie w 1868 roku powstała fabryka kotłów. Rodzina Fitznerów w Siemianowicach w 1868 roku wybudowała willę, którą rozbudowano w roku 1883. Willa spłonęła na początku XX wieku, a w 2010 r. budynek został odrestaurowany i pełni obecnie rolę miejskiej placówki kulturalnej. Willa Fitznera zlokalizowana jest bezpośrednio przy ulicy, której proponuje się nadać nową nazwę - Fitznerów.

ŚW. FLORIAN - został w 1436 r. przez biskupa krakowskiego kardynała Zbigniewa Oleśnickiego ustanowiony jednym z czterech głównych patronów Królestwa Polskiego. Św. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków. hutników i koksowników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Nazwa została zarekomendowana przez lobby hutnicze naszego miasta.

SKŁADOWA - nazwa ulicy nawiązuje do sposobu zagospodarowania nieruchomości do niej przyległych (składy, magazyny).

ŚLĄSKA - Śląsk położony jest w dorzeczu górnej i środkowej Odry oraz początkowego biegu Wisły, w południowej Polsce. Naturalne bogactwa, rozwinięte ośrodki miejskie oraz dogodne położenie geograficzne spowodowały, iż kraina ta stała się obiektem wielu najazdów i walk, a przenikające się polskie, czeskie i niemieckie wpływy ukształtowały tu oryginalną kulturę i obyczaje. Miasto Siemianowice Śląskie graniczy z sąsiadującą krainą zwaną Zagłębiem, zatem nazwa głównej jego ulicy stanowić będzie silny akcent przynależności całego obszaru miasta od zawsze do Śląska, jak również świadczyć o dominacji kulturowo-obyczajowej.

Wideo

Komentarze 5

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

A
AM

a w miejscowości Capraia e Limite (obok Florencji) oprócz ulicy Lenina były inne np. Gagarina, Che Guevara itd.

A
Auch Oberschlesier

Cojsik ci sie pomotlauo - hajnele! Siymianowice i czerwone? Mozno, to skuli tego Adalberta Korfantego, kery za modu nosiou czerwone zoki? Jo tukej moje zycie przezou, i jakos mi ta czerwonosc niy podpadua. Choc ta Swierczewskigo nerwowala mie jusz od downa.
A tak na boku: Czamu juzajs zmiynio sie nazwy ulic ze jednego koloru na drugi. Przidom inksze czasy, to fto wjy. eli juzajs cza bydzie wyciepnonc Potockich abo Andersa. Dyc momy tyla mian neutralnych, kere tysz som pjykne.

R
Rozbawiony głupotą

A w podparyskim Nanterre główna ulica nosi imię Lenina. Gdzie im tam do Siemianowic!

k
kopruch tyn żyniaty

ze slonskic mianow nic sie niy znoduo yno jakes polske ciule krasicke ryje potocke i inksze platfusy eeefuj

h
hajnele

Najbardziej czerwone miasto w regionie czekało na ustawa dekomunizacyjno kaj nawet te z przesiedlencami z wschodu zrobiły to bez ustawy.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3