Skala podatkowa i kwota wolna od podatku w PITach 2021

Materiał informacyjny E-PITY.PL
W 2020 roku zaszły dość duże zmiany, w zakresie podatku dochodowego. Ustawodawca zmienił brzmienie przepisów, między innymi podstawowego aktu prawnego, czyli ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 tj. z dnia 2020.08.21), zwanej dalej Ustawą o PIT. Najszerzej wykorzystywaną formą opodatkowania w Polsce jest tak zwane opodatkowanie na zasadach ogólnych. Nic więc dziwnego, że przypadek wprowadzania zmian w zakresie skali podatkowej ustawy o PIT wywołuje wiele emocji i konieczność wyjaśnienia zmian. Jak więc kształtować się będą PITy 2021 w zakresie skali podatkowej, kwot wolnych od podatku i zasad ogólnych?

Skala podatkowa i dwie stawki podatku

Skala podatkowa została opisana w art. 27 ustawy o PIT. Zgodnie z nią, podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia, według skali. Ponieważ zeznanie roczne z zasady dotyczy zakończonego roku podatkowego, należy zakładać, że z największym prawdopodobieństwem obecnie funkcjonujące przepisy dotyczące skali podatkowej, będą właściwe przy pracy nad PITami 2021.

Skala przewiduje dwa progi zależne od podstawy obliczenia podatku w złotych. W przypadku gdy podstawa obliczenia podatku nie przekracza kwoty 85 528 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych), podatek wynosi 17%, minus kwota zmniejszająca podatek. Na tym etapie, podatnicy znający uprzednią 18% stawkę podatku, powinni zapamiętać nową, 17% stawkę. W przypadku jednak gdy podstawa obliczenia podatku w złotych przekroczy granicę 85 528 złotych, podatek wyniesie znów aż 32%, a dokładniej 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł, minus kwota zmniejszająca podatek.

Kwoty zmniejszające podatek i grupy podatkowe

Ustawodawca postanowił zmienić również kwoty zmniejszające podatek. Najprawdopodobniej takie same zasady utrzyma przy rozliczeniu już całego roku podatkowego, czyli będą one wiążące dla podatników rozliczających PITy 2021. Obecnie obowiązuje podział na 4 grupy kwoty zmniejszającej podatek i mogą z niego skorzystać podatnicy osiągający maksymalną kwotę podstawy obliczenia podatku 127 000 zł (słownie sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

 1. Pierwsza grupa dla kwoty wolnej od podatku (do 8000 zł)

  Pierwsza grupa umożliwia najwyższą kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 1360 zł i została skierowana do grupy podatników, których podstawa obliczenia podatku nie przekracza 8000 złotych.

 2. Druga grupa dla kwoty wolnej od podatku (8000 – 13000 zł)

  Druga grupa skierowana została do podatników, których podstawa obliczenia podatku zakwalifikuje się w widełkach od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł. Kwota wolna od podatku dla tej grupy wynika z konieczności dokonania obliczenia 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł.

 3. Trzecia grupa dla kwoty wolnej od podatku (13000 - 85 538 zł)

  Trzecia grupa zwolnień, w rozumieniu kwoty zmniejszającej podatek dotyczy podatników, których podstawa obliczenia podatku jest wyższa niż 13 000 zł, a nie przekracza 85 528 zł. Te osoby mogą skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 525 zł 12 gr.

 4. Czwarta grupa dla kwoty wolnej od podatku (85 528 – 127 000 zł)

  Ostatnia czwarta grupa skierowana została do podatników, których podstawa obliczenia podatku wynosi od 85 528 złotych do 127 000 złotych. Dla nich kwota wolna od podatku wynosić może 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.

Dodaj ogłoszenie