Śmiertelny wypadek przy pracy – czy bliscy zmarłego mają prawo do dochodzenia odszkodowania?

materiał partnera
Strata członka rodziny na skutek wypadku przy pracy to dla bliskich niezwykle traumatyczne przeżycie. Rodzina zmarłego ma prawo do dochodzenia rekompensaty pieniężnej z ZUS, a także od pracodawcy i Towarzystw Ubezpieczeniowych, u których zmarły wykupił polisę ubezpieczeniową. W poniższym artykule wyjaśnimy w jaki sposób rodzina zmarłego może ubiegać się o należne odszkodowanie.

ZUS wypłaci rodzinie świadczenie odszkodowawcze

Bliscy zmarłego w wypadku przy pracy na mocy zapisów ustaw o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób wewnętrznych mają prawo do dochodzenia jednorazowego odszkodowania. Uprawnienie to przysługuje małżonkowi, dzieciom własnym, przysposobionym, przyjętym na wychowanie, utrzymanie, wnukom, rodzeństwu, rodzicom, macosze, ojczymowi. O odszkodowanie mogą wnioskować też dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej. Warto podkreślić, że dzieci mają prawo do pobierania renty rodzinnej do ukończenia nauki w szkole, ale nie dłużej, niż do 25 roku życia. Wyjątek stanowi przebywanie na ostatnim roku studiów w momencie osiągnięcia górnej granicy wiekowej. Rodzina powinna też pamiętać, że jednorazowe odszkodowanie z ZUS**przysługuje im niezależnie, czy do wypadku doszło w skutek przyczynienia się do zdarzenia poszkodowanego, czy też nie.

Roszczenie odszkodowawcze wypłaci też pracodawca

Z roszczeniem odszkodowawczym rodzina zmarłego może wystąpić też do firmy, w której zatrudniony był zmarły bliski. Zgodnie z kodeksem cywilnym mogą oni domagać się:

  • odszkodowania – to roszczenie wypłacane, gdy śmierć członka rodziny miała znaczący wpływ na pogorszenie ich sytuacji materialnej. Wysokość odszkodowania ustalana jest po przeanalizowaniu stanu ekonomicznego rodziny po śmiertelnym wypadku w porównaniu z ich sytuacja materialną, gdyby bliski żył.
  • renty – jeśli zmarły realizował obowiązek alimentacyjny pracodawca może być zobowiązany do wypłaty stosownej rekompensaty
  • zadośćuczynienia za krzywdę – bliscy mają prawo do dochodzenia rekompensaty za krzywdę psychiczną powstałą na skutek straty. Wysokość roszczenia ustalana jest z uwzględnieniem cierpienia i bólu po śmierci członka rodziny. W ramach tego roszczenia rodzina może zawalczyć o bardzo wysokie środki pieniężne. Dlatego doznaną krzywdę, pustkę i cierpienie należy rzetelnie uargumentować.

Warto podkreślić, że w sytuacji, gdy pracodawca wykupił polisę OC podmiotem zobowiązanym do wypłaty roszczenia jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Polisy osobiste podstawą do rekompensaty za śmierć

Na koniec warto wspomnieć o polisach osobistych, które wielu pracowników posiada. W sytuacji, gdy zmarły posiadał ubezpieczenie na wypadek śmierci bliscy mają prawo do dochodzenia stosownej rekompensaty. Z roszczeniem należy wystąpić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, u którego zmarły wykupił polisę. Wysokość świadczeń należnych w ramach tego typu ubezpieczeń jest uzależniona od Ogólnych Warunków Umowy. Dlatego zanim bliscy wystąpią z wnioskiem powinni upewnić się o jakie środki pieniężne mogą zawalczyć.

Wideo