MKTG SR - pasek na kartach artykułów

SOŁTYS ROKU i SOŁECTWO ROKU 2017 | Regulamin

DM
Regulamin plebiscytu „Sołtys i Sołectwo Roku 2017 woj. śląskiego” zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. Organizatorem jest Oddział Śląsk z siedzibą w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec.
2. Honorowym patronem plebiscytu jest Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu „Sołtys i Sołectwo Roku 2017 woj. śląskiego”
4. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategoriach Sołtys Roku 2017 oraz Sołectwo Roku 2017.
5. Plebiscyt organizowany będzie w dwóch etapach, które potrwają od dnia 18.08.2017, do dnia 8.09.2017 do godz. 20:59:59 (etap I) oraz od dnia 11.09.2017 do godz. 20:59:59 dnia 22.09.2017.
6. Organizator powołuje dwuosobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Krzysztof Gronowicz oraz Klaudia Łuniewska.
7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach nazywanych dalej „Tygodnikiem” tygodników dołączanych w piątki do „Dziennika Zachodniego” .

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter zamknięty. Kandydatami w Plebiscycie są sołectwa woj. śląskiego (w kategorii Sołectwo Roku 2017) oraz sołtysi sołectw woj. śląskiego (w kategorii Sołtys województwa śląskiego 2017).
2. W plebiscycie głos może oddać każdy.
3. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Głosowanie – Etap I Plebiscytu – etap powiatowy
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 18.08.2017 do dnia 8.09.2017 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach. :
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Dziennika Zachodniego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www. prasa24. pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
DZS. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na sołtysa
DZO. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na sołectwo
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w każdym z powiatów województwa pomorskiego i w każdej z dwóch kategorii plebiscytu trzech kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów, uzyska awans do drugiego, wojewódzkiego etapu Plebiscytu. Kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie plebiscytu.
4. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów zajmą one ex aequo miejsce w rankingu wynikające z liczby głosów.

II. Głosowanie – Etap II Plebiscytu – etap wojewódzki
1. Do etapu wojewódzkiego awansuje po 3 kandydatów z każdej kategorii, którzy w powiecie uzyskali największą liczbę głosów. Kandydaci zachowują swoje głosy z etapu powiatowego. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 11.09.2017 do dnia 22.09.2017 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach.
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Dziennika Zachodniego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www. prasa24. pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
DZS. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na sołtysa
DZO. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na sołectwo
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
5. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
6. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób lub sołectw będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba lub sołectwo, które uzyskało większą liczbę głosów w pierwszym etapie plebiscytu.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 25.09.2017 na stronie internetowej w Serwisie.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie zajmą pierwsze miejsca w swoich powiatach, otrzymają pamiątkowe dyplomy, medale od Wojciecha Saługi, Marszałka Województwa Śląskiego oraz zaproszenia na uroczystą galę Plebiscytu.
3. Kandydaci w kategorii Sołtys Roku, którzy w drugim, wojewódzkim etapie będą zwycięzcami plebiscytu otrzymają:
1 miejsce
- statuetka Sołtys Roku 2017 oraz pamiątkowy dyplom
- dwuosobowy wyjazd na tygodniowe wczasy w Ustroniu
- kamera SONY HDR-CX405
- zegarek BISSET
2 miejsce
- pamiątkowy dyplom
- tablet Galaxy Tab A6 mt-280
- zegarek BISSET
3 miejsce
- pamiątkowy dyplom
- aparat fotograficzny Panasonic Lumix SZ1
- zegarek BISSET
3. Kandydaci w kategorii Sołectwo Roku, którzy w drugim, wojewódzkim etapie będą zwycięzcami plebiscytu otrzymają:
c. statuetkę, dyplom oraz voucher na promocję w Dzienniku Zachodnim o wartości 5000 zł – za zajęcie pierwszego miejsca
d. dyplom oraz voucher na promocję w Dzienniku Zachodnim o wartości 3000 zł – za zajęcie drugiego miejsca
e. dyplom oraz voucher na promocję w Dzienniku Zachodnim o wartości 2000 zł – za zajęcie trzeciego miejsca
(vouchery do wykorzystania w terminie do:28.02.2018 r.)
4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali Plebiscytu, która odbędzie się w październiku 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. , Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator może przyznać wymienionym wyżej zwycięzcom Plebiscytu dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane w formie pisemnej do Organizatora na adres: Dziennik Zachodni, Dział Marketingu, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w ww. celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni