SPORTOWIEC ROKU 2017 Regulamin plebiscytu

DM
Regulamin plebiscytu „Sportowiec Roku 2017” zwanego dalej „Plebiscytem” 

Regulamin plebiscytu pod nazwą
Sportowiec Roku edycja 2017
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne
1.Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Sportowiec Roku 2017”
3.Plebiscyt polega na wyborze przez czytelników oraz internautów najlepszych według ich opinii sportowców, trenerów oraz drużyn sportowych z województwa śląskiego.
4.Honorowym patronem plebiscytu jest Minister Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Śląskiego.
5.Plebiscyt organizowany będzie od dnia 6 listopada 2017 r. do dnia 17 stycznia 2018 r.
6.Organizator powołuje dwu osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Krzysztof Gronowicz oraz Klaudia Łuniewska.
7.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu www.dziennikzachodni.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1.Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie może być każdy młodzieżowy sportowiec (do lat 18), młodzieżowa drużyna (do lat 18), trener młodzieży roku (do lat 18), sportowiec, drużyna (w grach zespołowych), trener w województwie śląskim, zgłoszeni do udziału w Plebiscycie. Zaakceptowany kandydat może brać udział tylko w jednej kategorii plebiscytowej. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata do większej liczby kategorii, kandydat decyduje, potwierdzając sms’em pod nr 502 499 556 swoją decyzję w której kategorii chce być prezentowany.
2.Uczestnicy mogą oddawać głosy tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3.W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem. W przypadku osób niepełnoletnich, potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego.
4.W plebiscycie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia o której mowa w pkt. 1 jednakże kandydaturę może zgłosić wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.dziennikzachodni.pl posiadający ważne konto w tym serwisie.
5.W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia – zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.dziennikzachodni.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym www.dziennikzachodni.pl ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu.
6.W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7.W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.
8.Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie zgłoszenia wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
9.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a.Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b.Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I.Zgłaszanie kandydatur
1.Zgłoszenia kandydatur można przesyłać w dniach od 6.11.2017r. od godz. 00:00 do 4.12.2017 r. do godz. 16:00 .
2.Zgłoszenie internetowe odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na tej stronie a zgłoszenie mailowe powinno zawierać:
a. imię i nazwisko lub nazwę zgłaszanego kandydata i nazwę klubu sportowego
do którego przynależy kandydat (jeśli jest członkiem klubu);
b. wskazanie kategorii plebiscytu;
c. wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie;
d. kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe).
3.Zgłoszenia można dokonać:
a.drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail:
klaudia.luniewska@polskapress.pl W przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby niż kandydat, należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 16:00
b.drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 16:00 w dniu 22.11.2017 roku.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5.W dniu 24.11.2017 r. na stronie internetowej www.dziennikzachodni.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie

1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od [dnia, godziny] do [dnia, godziny] na następujących warunkach.:
a.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Dziennika Zachodniego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
- głosowania w miastach i powiatach odbywa się od dnia 17.11.2017 do dnia 15.12.2017 do godziny 21:59 poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując :
SM.- Młodzieżowy Sportowiec Roku do lat 18
MD.- Młodzieżowa Drużyna Roku do lat 18 (w grach zespołowych)
MT.- Trener Młodzieży Roku do lat 18
C.-Sportowiec Roku
D.- Drużyna Roku (w grach zespołowych)
T.- Trener Roku
(po kropce wpisując numer wybranego kandydata)
- głosowania w etapie wojewódzkim odbywa się od dnia 22.12.2017 do dnia 12.01.2018 do godziny 21:59.
Do II etapu, czyli do finału wojewódzkiego z każdego powiatu awansuje po 3 laureatów. W przypadku gdy liczba zgłoszeń nie przekroczy 3, do finału przechodzi 1 laureat.
Dodatkowo do finału wejdzie 7 „lucky loosers”, którzy uzyskali najwięcej głosów w całym województwie, ale nie znaleźli się w pierwszej trójce w swoim mieści lub powiecie.
poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując :
SM.- Młodzieżowy Sportowiec Roku do lat 18
MD.- Młodzieżowa Drużyna Roku do lat 18 (w grach zespołowych)
MT.- Trener Młodzieży Roku do lat 18
C.-Sportowiec Roku
D.- Drużyna Roku (w grach zespołowych)
T.- Trener Roku
(po kropce wpisując numer wybranego kandydata). Wszystkie głosy z etapu powiatowego zostaną przepisane do etapu wojewódzkiego.
w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;

b.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
c.jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
d.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
e.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
f.w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
g.obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
h.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 19 stycznia 2018 r. na łamach „Dziennika Zachodniego” oraz na stronie internetowej www.dziennikzachodni.pl

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1.Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2.Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody:
a.Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie oraz w każdej kategorii Plebiscytu, zdobędą najwięcej głosów, uzyskają tytuł: Sportowca Roku, Trenera Roku, Drużyny Roku, Młodzieżowego Sportowca Roku, Trenera Młodzieży Roku lub Młodzieżowej Drużyny Roku w mieście lub powiecie, otrzymają również:
- zaproszenie na galę wręczenia nagród na Stadionie Śląskim
- pamiątkowy medal wręczany podczas gali na Stadionie Śląskim
- dyplom wręczany podczas gali na Stadionie Śląskim
- awans do wojewódzkiego finału plebiscytu z zachowaniem głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.
b.W wojewódzkim finale laureaci, którzy zdobędą 1. miejsce w kategorii Sportowiec Roku, Trener Roku, Młodzieżowy Sportowiec Roku, Trener Młodzieży Roku otrzymają:
- statuetkę
- pamiątkowy dyplom
- voucher na dwuosobowy tygodniowy pobyt w Hotelu Poniwiec Mała Czantoria w Ustroniu
c.Zdobywcy 2. i 3. miejsc w kategorii Sportowiec Roku, Trener Roku, Młodzieżowy Sportowiec Roku, Trener Młodzieży Roku otrzymają:
- pamiątkowy dyplom
- voucher na dwuosobowy trzydniowy pobyt w Hotelu Poniwiec Mała Czantoria w Ustroniu
d.W kategorii Drużyna Roku zdobywcy 1 miejsca otrzymają:
- statuetkę
- dyplom
- telewizor PANASONIC 40"
- voucher na promocję w „Dzienniku Zachodnim" o wartości 5000 zł
e.Zdobywcy 1 miejsca w kategorii Młodzieżowa Drużyna Roku otrzymają:
- statuetkę
- dyplom
- telewizor SAMSUNG 32"
- voucher na promocję w „Dzienniku Zachodnim" o wartości 5000 zł
f.Drużyny oraz Młodzieżowe Drużyny, które zajmą 2. i 3. miejsca, zdobędą:
- dyplom
- voucher na promocję w „Dzienniku Zachodnim" o wartości odpowiednio 3000 i 2000 zł.

NAGRODY KAPITUŁY
3.W skład Kapituły Plebiscytu Sportowiec Roku 2017 weszli:
Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego,
prof. dr hab. Adam Zając - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
Krzysztof Koniusz - Prezes Śląskiej Federacji Sportu,
Andrzej Sadlok - Prezes Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Katowicach,
Krzysztof Klimosz - Prezes Zarządu Stadion Śląski Sp. z o.o.,
Jerzy Góra - Szef Redakcji Sportowej „Radia Katowice” oraz
Jacek Sroka - Kierownik Działu Sportowego „Dziennika Zachodniego”.
Kapituła spotka się 17 stycznia, wybierze swoich laureatów w kategoriach Sportowiec, Trener i Drużyna Roku oraz Sportowe Wydarzenie Roku.
4.Laureatom Kapituły zostaną przyznane następujące nagrody:
- Sportowiec Roku - nagroda 5000 zł ufundowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
- Trener Roku - nagroda 5000 zł ufundowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
- Drużyna Roku - nagroda 10 000 zł ufundowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
- Sportowe Wydarzenie Roku - 10 000 zł w postaci vouchera na reklamę w „Dzienniku Zachodnim”
5.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
6.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone 17 lutego 2018 r. lub mogą zostać odebrana osobiście w siedzibie Dziennika Zachodniego mieszącej się pod adresem ul. Baczyńskiego 25a, 41-203 Sosnowiec, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród Nagroda zostanie zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
7.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8.Organizator może przyznać odatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Dziennik Zachodni, Dział Marketingu, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4.Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Flesz: Wegańskie ubrania. Made in Poland

Wideo

Materiał oryginalny: SPORTOWIEC ROKU 2017 Regulamin plebiscytu - Dziennik Zachodni

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3