1. Dziennik Zachodni
  2. Komunikaty
  3. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A....
Wróć do listy komunikatów

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A. w Jastrzębiu - Zdroju ul. Chlebowa 22 O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków
w 2021 roku

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.     Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.     Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na konto : PKOBP SA O/RYBNIK  22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w 2021 roku”

Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.

Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 16.10.2020 r. do godz. 900.

Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie części technicznej ofert nastąpi w dniu 16.10.2020 r. o godzinie 905 .

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami jest: 

  • Jacek Narodowski – tel. 784 029 406,

  • Piotr Gutwiński – tel. 605 662 762,

  • Grzegorz Mrowiec – tel. 509 227 818.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A. zastrzega sobie prawo do:

-      swobodnego wyboru ofert,

-      uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-      unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej: www.pgwir.pl