1. Dziennik Zachodni
  2. Komunikaty
  3. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A....
Wróć do listy komunikatów

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A. w Jastrzębiu - Zdroju ul. Chlebowa 22 O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony na:

Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy węzłem Bierawka a Stacją Przygotowania Solanki Systemu Odsalania w Czerwionce – Leszczynach
oraz przebudowa istniejącego rurociągu tłocznego Dn 300 wraz z demontażem odcinków wyłączonych z eksploatacji, w tym przekroczenie linii kolejowej

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.     Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.     Wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na konto : PKOBP SA O/RYBNIK  22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem

Rurociąg tłoczny - Bierawka”

Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.

Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 23.10.2020 r. do godz. 900.

Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie części technicznej ofert nastąpi w dniu 23.10.2020 r. o godzinie 905 .

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami jest: 

  • Maria Andrejewicz – tel. (32) 47 630 73 wew. 128

  • Aneta Wilk – tel. (32) 47 630 73 wew. 106.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A. zastrzega sobie prawo do:

-      swobodnego wyboru ofert,

-      uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-      unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej: www.pgwir.pl