Tak ma wyglądać matura 2020 i rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Są wytyczne - ławki co 1,5 metra, młodzież musi mieć własne przybory

Monika Chruścińska-Dragan
Monika Chruścińska-Dragan
Gdyby nie epidemia koronawirusa, tegoroczni maturzyści byliby już na półmetku zmagań. A tak matura 2020 rozpocznie się 8 czerwca egzaminem pisemnym z jęz. polskiego i potrwa do 29 czerwca.
Gdyby nie epidemia koronawirusa, tegoroczni maturzyści byliby już na półmetku zmagań. A tak matura 2020 rozpocznie się 8 czerwca egzaminem pisemnym z jęz. polskiego i potrwa do 29 czerwca. arc. mat. polska press
Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podał wytyczne dotyczące przeprowadzenia tegorocznych egzaminów - m.in. matury i egzaminu ósmoklasisty. Zdradził także, jak będzie wyglądał kalendarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Szkoły rozpoczną przyjmowanie dokumentów 15 czerwca, a 19 sierpnia opublikują listy kandydatów przyjętych do placówki.

Gdyby nie epidemia koronawirusa, tegoroczni maturzyści byliby już na półmetku zmagań. A tak wszystko jeszcze przed nimi. Zgodnie z ostatecznymi ustaleniami matury 2020 rozpoczną się 8 czerwca egzaminem pisemnym z jęz. polskiego i potrwają do 29 czerwca. W tym roku wyjątkowo będą to tylko i wyłącznie egzaminy pisemne.

Oni będą jednak zdawać maturę ustną

Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którym w latach poprzednich na egzaminie podwinęła się noga i do 7 lutego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o zamiarze przystąpienia do tej części matury – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

Czytaj także

Abiturienci, aby zdać egzamin i uzyskać świadectwo dojrzałości, będą musieli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej uzyskać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia i przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Maturzyści, którzy nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach - jeśli zechcą przystąpić do egzaminu - będą musieli zdawać jeszcze egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.

Matura 2020 i egzamin ósmoklasisty. Harmonogram egzaminów

Dodatkowe terminy dla tych uczniów, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli napisać egzaminu w czerwcu, zaplanowano od 8 do 14 lipca. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 11 sierpnia. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Ósmoklasiści, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu, będą go pisać w drugim terminie w dniach 7-9 lipca.

Tak będą wyglądały matura 2020 i egzamin ósmoklasisty. Wytyczne

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów. Wynika z nich, że na teren szkoły będą mogli wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

Szkoła z TVP. Memy pełne absurdów szkoły w Telewizji Polskie...

Młodzież będzie mogła zdjąć maseczki dopiero w salach egzaminacyjnych po zajęciu swoich miejsc.

 • Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego będzie mógł poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości. '
 • W trakcie egzaminu maturzyści ponownie będą musieli zakryć usta i nos, kiedy podejdzie do nich nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane pytanie, na czas wyjścia do toalety czy kiedy skończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali.
 • Zakryte usta i nos powinni mieć przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć. Mogą odsłonić twarz dopiero, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 • Przy wejściu do szkoły powinien być umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, minimum 60 proc.) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 • Ławki w salach egzaminacyjnych muszą zostać tak rozstawione, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Obowiązkowa będzie także dezynfekcja ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jedna osoba.
 • Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu.
 • Każdy zdający będzie musiał korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
 • Egzaminy można przeprowadzić w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak CKE zaleca – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminów w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Szkoła nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

Zespół nadzorujący egzamin
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego tradycyjnie, spośród członków, powoła zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego.

W tym roku, w przypadku egzaminu maturalnego, w skład zespołu nadzorującego część pisemną egzaminu maturalnego w danej sali wejdą co najmniej dwoje nauczycieli. Jeden zatrudniony w szkole, w której przeprowadzana jest matura, drugi - zatrudniony w innej szkole lub placówce.

Jeżeli w sali egzaminacyjnej będzie więcej niż 30 uczniów, liczba członków zespołu musi zwiększyć się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.

MEN ogłosił nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szk. 2020\2021. Oto ważne terminy

W związku z tym, że uczniowie ostatnich klas podstawówek napiszą swoje testy później, zmienił się też harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, branżowych II stopnia i liceów dla dorosłych.

Ustalony przez MEN harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostosowany został do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne, który nastąpić ma dopiero do 31 lipca.

Według pierwotnego harmonogramu rekrutacja do szkół średnich w woj. śląskim miała rozpocząć się 11 maja. Ostatecznie termin rozpoczęcia składania wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych został przesunięty na 15 czerwca.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020. Kilka dni później, 19 sierpnia 2020, opublikowane zostaną także listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, będą musieli doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Obejrzyj dokładnie

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzice lub pełnoletni kandydat powinni poinformować o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Uwaga, nie będzie rekrutacji uzupełniającej
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

- Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe) - informuje Anna Ostrowska, rzeczniczka prasowa MEN.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektorów placówek (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

MEN przypomina, że za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej ogłaszać będą kuratorzy oświaty.

Zobacz koniecznie

Bądź na bieżąco i obserwuj

Rząd znosi kolejne ograniczenia.

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

I
Izabelllla

moje dziecko ogląda na bieżąco repetytorium w tvp i robiąc próbne arkusze wyniki ma w okolicach 80-90 procent. jest z czego się cieszyć :) :) :)

M
Maria

Matura jest bardzo ważna a jej wynik może pomóc jak i zaszkodzić. Repetytorium maturzysty w tvp to jest jakaś tam alternatywa jako dodatkowa nauka, a przez to, że prowadzą to nauczyciele, w moim odczuciu nawet bardzo atrakcyjna, więc syn to ogląda.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3