Transkrypcje - dokładny zapis postępowania sądowego

Artykuł sponsorowany Expressis verbis

Słowo transkrypcja przeważnie kojarzy się z zapisywaniem tekstów zgodnie z zapisem fonetycznym, np.: wymowy w słownikach. Transkrypcja to przede wszystkim termin prawny – oznaczający elektroniczny zapis z przebiegu rozprawy, Skrupulatne przepisanie protokołu może mieć kluczowe znaczenie dla stron biorących udział w postępowaniu sądowym, a nawet, w określonych prawem przypadkach mogą służyć jako dowód w sprawie. Zapisy wypowiedzi świadków są dokonywane przy pomocy środków audiowizualnych. Transkrypcja pomaga stworzyć protokół bez uchybień, który gwarantuje prawo do bezstronnego procesu.

Bezstronność transkrypcji

Postępowanie sądowe jest stresujące dla stron. Każda z nich chce mieć pewność wydania niezawisłego wyroku, który będzie odpowiedzią na daną sytuację i zaspokoi potrzebę sprawiedliwości. Wszelkie materiały dowodowe, które zapewniają bezstronność, są cenione przez obie strony. Przy tworzeniu transkrypcji www.transkrypcjesadowe.pl niezwykle ważne jest zachowanie całości wypowiedzi – wszystkich słów, które wypowiadają osoby na nagraniu i zachowanie pełnej poufności. Szumy w nagraniu nie stanowią żadnego problemu, ponieważ przy odpowiednich środkach technicznych można je wyizolować bez szkody dla wypowiedzi. Człowiek, który spisuje bezpośrednią relację z procesu- protokolant może czegoś nie dosłyszeć, źle zrozumieć, czy nie zdążyć z zapisem zeznań. Ludzkie błędy zdarzają się nawet w sądach. Przepisywanie przebiegu rozprawy z nagrania nie jest obarczone błędem, ponieważ nagranie można odsłuchać wiele razy. Transkrypcja – to gwarancja bezstronnego, uczciwego procesu, w tym prawa do obrony.

Protokoły podstawa do wydania wyroku

W sądzie liczą tylko zapisane materiały – relacje świadków, czy nagrania muszą także zostać spisane. Na podstawie protokołów wydawane są postanowienia, orzeczenia i wyroki. Nawet w procesie karnym protokół jest pomocą dla prokuratora i adwokatów. Oskarżonemu daje gwarancję uczciwego procesu. Sąd bierze pod uwagę dowody, którymi bez wątpienia są transkrypcje zeznań.

Transkrypcje – przebieg zapisu

W transkrypcji dużą rolę odgrywają dwie kwestie – dokładność zapisu i oddanie czasu wypowiedzi. Oznaczane są wypowiedzi poszczególnych uczestników rozprawy, a co 5 minut dokładny czas. Dzięki temu odtwarzanie konkretnych wypowiedzi nie stanowi żadnego problemu dla prokuratora adwokata, czy sędziego. Jest to ułatwienie pracy dla tych osób, ponieważ nie muszą po kilkanaście razy czytać całego tekstu, tylko odnajdują interesującą ich wypowiedź. Transkrypcje są wykonywane w sprawach majątkowych, spadkowych, praw autorskich, użytkowania wieczystego i we wszystkich rozprawach o roszczenia w ramach Kodeksu Prawa Cywilnego oraz w wybranych sprawach karnych. Transkrypcje mogą być wykonywane także w językach obcych. Tłumacze przekładają tekst na język polski, a następnie transkrybenci wykonują zapis. W transkrypcji uwzględniana jest także specjalistyczna terminologia i kontekst wypowiedzi. Dla przebiegu sprawy ogromne znaczenie ma szybkość wykonania transkrypcji.

Transkrypcja jako załącznik do protokołu

Strony postępowania mogą uzyskać transkrypcję www.transkrypcjesadowe.pl/1_6_transkrypcje po złożeniu wniosku do właściwego sądu. Transkrypcja staje się załącznikiem do protokołu z jawnego posiedzenia sądu po zatwierdzeniu jej przez Kierownika Zespołu Transkrybentów. Transkrypcja w postaci dwóch plików (dokumentu tekstowego w formacie RTF oraz pliku zgodnego z programem ReCourtPlayer) jest zapisywana w specjalnym folderze odpowiadającym danemu posiedzeniu w miejscu składowania danych z systemu ReCourt. Może być drukowana i umieszczana w aktach sprawy. Ponadto, jako część akt sądowych, transkrypcja powinna zostać umieszczona jako dokument w systemie biurowym sądu.
Transkrypcję można udostępniać na trzy sposoby: dystrybucja transkrypcji w postaci wydruku papierowego, z protokołem w postaci elektronicznej lub przy użyciu portalu.

Najważniejsze szczegóły zawarte w transkrypcji

Wszystkie indywidualne cechy ludzkiej mowy muszą być uwzględnione w transkrypcji. Istnieją specjalne oznaczenia dla jąkania się osoby wypowiadającej się na nagraniu, czy niewyraźnej mowie. Oznacza się także śmiech, krzyk, wzruszenie, płacz oraz wszystkie niewerbalne wydarzenia, jakie miały miejsce podczas nagrania - trzaśnięcie drzwi, wejście lub wyjście osób, szarpaninę wraz z oznaczeniem czasu. W transkrypcji podaje się funkcję danej osoby w procesie, np.: świadek, pełnomocnik, pozwany, powód. Obowiązują zasady ortografii języka polskiego przy zapisie nazw własnych. Nazwę niezrozumiałą lub nieznaną można zapisać fonetycznie. Liczebniki należy zapisywać słownie. Transkrypcja odzwierciedla wszystkie błędy językowe, powtórzenia i oryginalną wymowę. To nie jest piękny tekst, tylko zapis wypowiedzi konkretnej osoby, który musi być bardzo dokładny, nawet kosztem poprawności językowej.

Transkrypcja nagrania to rodzaj dowodu. Nie ma w niej miejsca na interpretację, czy poprawianie językowe mówiącego. Od jej dokładności i wiarygodności nieraz zależy los stron w procesie sądowym.

Dodaj ogłoszenie