Wojsko Polskie sprzedaje sprzęt w przetargu AMW w Poznaniu 14 lutego 2020. Co w ofercie Agencji Mienia Wojskowego?

Stefan Kowlaski

Wideo

Zobacz galerię (23 zdjęcia)
Nowy przetarg AMW. Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu organizuje przetarg na używany sprzęt wojskowy z demobilu 14 lutego 2020. AMW przyzwyczaiła klientów do bogatego asortymentu wystawianych na sprzedaż artykułów. Przekrój oferty Agencji Mienia Wojskowego jest urozmaicony. Co znajdziemy w ofercie AMW? Lista pozycji obejmuje samochód ciężarowy, ciągnik, a nawet jacht. Jest też różnego rodzaju sprzęt i odzież, no i oczywiście... hełmy, choć z jakiegoś powodu to hełmy Milicji Obywatelskiej, prawdopodobnie po ZOMO. Czy znajdą nabywców? Zobaczcie zdjęcia i ceny. Wyprzedaż AMW już 14 lutego 2020!

Nowy przetarg AMW w Poznaniu. Wyprzedaż sprzętu wojskowego już 14 lutego 2020

Najnowszy przetarg AMW już 12.02.2020. Organizuje go Agencja Mienia Wojskowego w Szczecinie. To gratka nie tylko dla fanów militariów.

Wojskowe hity z demobilu! Agencje Mienia Wojskowego często wyprzedają sprzęt z demobilu, wykorzystywany dotąd przez wojsko. Na przetargach AMW można nabyć ubrania, samochody, sprzęt techniczny, a nawet autobus czy instrumenty. Sprawdźcie, co można kupić okazyjnie podczas przetargów AMW.

Kliknij i obacz zdjęcia artykuły z oferty AMW

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2020 r. o godz. 12.30, w siedzibie OR AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 12-13.02.2020 r., w godz. 10.00-13.00 oraz w dniu przetargu w godz. 8.00 -11.30 w następujących miejscach:
- poz. 1 14 WOG Biedrusko, ul. Chludowska 9a, p. Kochan, tel. 721 872 853;
- poz. 2÷3 JW 3005 CSWL Poznań, ul. Wojska Polskiego 86, p. Mrugalski, tel. 785 207 626;
- poz. 4÷5 14 WOG Poznań, ul. Wojska Polskiego 86-90, p. Andrzejewski, tel. 261 575 199;
- poz. 6÷7 14 WOG Poznań, ul. Dojazd 30, poz. 6 p. Kędzierski, tel. 261 575 728, poz. 7 p. Grzeszczak, tel. 261 575 130;
- poz. 8÷10 14 WOG Poznań, ul. Bukowska 34, poz. 8÷9 p. Magiera, tel. 261 574 102, poz. 10 p. Banasiewicz, tel. 261 577 278;
- poz. 11÷19 31 BLT Poznań, ul. Silniki 1, poz. 11÷13, 16 p. Kruszona, tel. 261 548 375, poz. 14 p. Jóźwiak, tel. 783 888 974, poz. 15 p. Trzmielewski, tel. 261 524 326, poz. 17-18 p. Tomaszewska, tel. 261 548 598, poz. 19 p. Paprocki, tel. 261 548 853;
- poz. 20÷21 JW 1156 Leszno, ul. Racławicka 1, p. Teper, tel. 261 677 343;
- poz. 22÷31 33 BLTr Powidz, ul. Witkowska 8, poz. 22 p. Stemplewski, tel. 261 544 260, poz. 23÷26, p. Smoliński, tel. 261 544 453, poz. 27 p. Brodnicki, tel. 261 544 505, poz. 28÷31 p. Smoliński, tel. 261 544 453;
- poz. 32 Ośrodek Szkoleniowy Sił Powietrznych Poznań-Kiekrz, ul. Rekreacyjna 1, p. Ogonowski, tel. 261 576 800;
- poz. 33÷51 OR AMW Poznań, ul. Dojazd 30, p. Witucki, tel. 61 660 67 32, p. Duchnicki, tel. 61 660 67 80;
- poz. 52 OR AMW Poznań, Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Nr 110, p. Michalska,
tel. 61 660 67 06;
- poz. 53÷60 JW 1551 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 78, poz. 53÷54 p. Górecki, tel. 261 611 241, poz. 55÷58 p. Florczak, tel. 508 301 068, poz. 59÷60 p. Woźniak, tel. 261 611 330;
- poz. 61÷68 JW 1156 Śrem, ul. Wojska Polskiego 3/2, poz. 61÷63 oraz 66 p. Przybylski, tel. 660 426 524, poz. 64 p. Browarski, tel. 606 232 917, poz. 65, 67 p. Pawlak, tel. 261 524 326, poz. 68 p. Patrzałek, tel. 261 524 399;
- poz. 69 JW 1156 Leszno, ul. Racławicka 1, p. Łodziewski, tel. 668 811 969;
- poz. 70÷71 31 BLT Poznań, ul. Silniki 1, poz. 70 p. Michalik, tel. 693 134 459, poz. 71 p. Wysocki, tel. 261 548 413.

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 20.03.2020 r., natomiast do odebrania odpadów do dnia 04.03.2020 r.

Wojsko Polskie sprzedaje sprzęt w przetargu AMW w Poznaniu 1...

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 4÷5, 7÷13, 15÷18, 20÷28, 30÷31, 62÷66 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Wysokość wadium dla pozycji przetargowych stanowiących odpady wynosi: poz. 68 – 6,80 zł, poz. 69 – 375,24 zł, poz. 70 – 240,00 zł, poz. 71 – 30,00 zł.
Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań nr konta 03 1130 1088 0001 3115 8520 0013, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
• oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
• oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9. Do przetargu na poz. 68÷71 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:
• zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu,
• aktualne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych,
• aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych.

Dokumenty te należy dołączyć do oferty w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Dodatkowo, podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, zobowiązane są dołączyć do oferty oświadczenie, iż we wniosku do tego rejestru, ujęte były rodzaje odpadów, nabyciem których są zainteresowane. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.
Nabywca zobowiązany będzie również do podpisania:
• podpisania umowy sprzedaży;
• potwierdzenia odbioru odpadów, w „Karcie przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
• przesłania „Karty przekazania odpadów” potwierdzających odbiór odpadów niebezpiecznych w terminie i w sposób wskazany w umowie sprzedaży.

10. Od odpadów z poz. 69 i 70 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości.

11. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

12. Ofertę należy złożyć w kancelarii OR AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30, pok. nr 33 w terminie do dnia 14.02.2020 r. do godziny 12.00.

13. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr P-1/OPDG/2020 – nie otwierać przed dniem 14.02.2020 r. do godziny 12.30”.

14. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia - jeżeli są wymagane).

15. Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie OR AMW w Poznaniu od dnia 31.01.2020 r. do dnia 13.02.2020 r. w godz. 8.00 do 15.00 oraz w dniu przetargu od godz. 8.00 do godz. 11.30, pok. nr 120 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”.

16. Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

17. Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu. Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty. Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

18. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

19. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

20. Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt. Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych. Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

21. Do zakupionego sprzętu (artykułów/odpadów) zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

22. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne określone w umowie sprzedaży.

23. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Poznaniu oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

24. Szczegółowe informacje: e-mail: k.michalska@amw.com.pl, tel. 61 660 67 06, m.satkowska@amw.com.pl, tel. 61 660 67 19, l.duchnicki@amw.com.pl, tel. 61 660 67 80 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Nie przegap

Zobacz koniecznie

Bądź na bieżąco i obserwuj

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3