Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wojsko sprzedaje samochody osobowe, ciężarowe i przyczepy. Przetarg AMW 14.04.2021

Redakcja
Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324Ilość:1NR fabryczny:SUL232414V0000142Rok produkcji:1997Cena:7000 Zobacz kolejne oferty Agencji Mienia Wojskowego. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324Ilość:1NR fabryczny:SUL232414V0000142Rok produkcji:1997Cena:7000 Zobacz kolejne oferty Agencji Mienia Wojskowego. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
PRZETARG AMW: Wielka wyprzedaż samochodów w Agencji Mienia Wojskowego. Oddział AMW w Olsztynie wystawił w przetargu ponad 50 samochodów transportowych, ciężarowych, osobowych, a także przyczep. W ofercie znalazły się nawet mobilne ambulatoria i sale operacyjne. To niezwykła okazja dla osób, które interesują się sprzętem wojskowym z demobilu. Przetarg zaplanowano na 14 kwietnia.

AMW sprzedaje samochody. Zobacz OFERTY

Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ"

Wielka wyprzedaż samochodów w Agencji Mienia Wojskowego. Oddział AMW w Olsztynie wystawił w przetargu ponad 50 samochodów transportowych, ciężarowych, osobowych, a także przyczep. W ofercie znalazły się nawet mobilne ambulatoria i sale operacyjne. To niezwykła okazja dla osób, które interesują się sprzętem wojskowym z demobilu. Przetarg zaplanowano na 14 kwietnia.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1.

 2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach: 08÷09.04.2021 r. i 12÷13.04.2021 r. w godz. 9:00 – 13:00 w następujących miejscach:

  • poz. 1÷2 1. BLog JW 4222 Giżycko, • poz. 3÷6 24 WOG GZ Bemowo Piskie, • poz. 7÷18 24 WOG Giżycko, • poz. 19÷26 24 WOG GZ Orzysz, • poz. 27÷28 21 WOG Elbląg, • poz. 29÷53 2 RBLog Skład Elbląg, • poz. 54÷57 24 WOG WSzK Filia Ełk, • poz. 58÷63 24 WOG SOI Orzysz, • poz. 64÷79 24 WOG SOI Bemowo Piskie, • poz. 80÷82 24 WOG GZ Orzysz, • poz. 83÷87 24 WOG JW 2568 Węgorzewo,
  • poz. 88÷89 2 RBLog Skład Elbląg, • poz. 90 25 WOG GZ Łomża, • poz. 91÷93 RZI Olsztyn,
  • poz. 94÷95 22 WOG Olsztyn, • poz. 96÷97 22 WOG GZ Lidzbark Warmiński, • poz. 98 22 WOG magazyn Marcinkowo, • poz. 99÷102 2 RBLog 22 WOKart Komorowo, • poz. 103 21 WOG JW 2980 Braniewo, poz. 104÷108 Magazyn AMW Olsztyn, • poz. 109÷110 24 WOG: GZ i SOI Bemowo Piskie, 2 RBLog Skład Komorowo, 22 WOG Olsztyn.

  COMPONENT {"params":{"source":"pt","show_thumbnails":true,"prev_id":"15537604"},"component":"gallery"}

  Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie– Sprzedaż przetargowa” oraz dostępne są u organizatora przetargu.

  COMPONENT {"params":{"title":"Nie przeocz","is_photo":"1","ids":[21444059,21420801]},"component":"selected"}

  UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.
  Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z koronawirusem COVID 19).

  COMPONENT {"params":{"title":"Zobacz koniecznie","is_photo":"1","ids":[21448349,21450559]},"component":"selected"}

 3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 30.06.2021 r., za wyjątkiem poz. 109÷110, gdzie termin odbioru ustala się do dnia 31.05.2021 r.

 4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 6, 51, 63, 74, 76÷80, 91÷96 i 104 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 31 i 53÷57 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.”.

 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym.
  Wadium należy wpłacać tylko przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn Nr konta: 15 1130 1189 0025 0130 8320 0016, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

 6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

 7. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:

  • nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
  • uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).
 8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

 9. Do przetargu na poz. 109÷110 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów oraz w przypadku poz. 109 dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO, w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
  Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 10. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, pok. nr 113 w terminie do dnia 13.04.2021 r. do godziny 14:00.

  COMPONENT {"params":{"title":"Musisz to wiedzieć","is_photo":"1","ids":[21445541,16405507]},"component":"selected"}

 11. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:

  • nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
  • nazwę i adres organizatora przetargu;
  • dopisek: „Przetarg nr 2/OO-DG/2021 – nie otwierać przed 14.04.2021 r. do godziny 11:00”.
 12. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:

  • dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
  • oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
  • wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
  • wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).
 13. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Olsztynie od dnia 31.03.2021 r. do dnia 12.04.2021 r., w godz. 8:00 – 15:00 oraz w dniu 13.04.2021 r. w godz. 8:00 – 14:00, pok. nr 128 lub ze strony internetowej
  – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

 14. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

 15. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

 16. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 17. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

 18. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

 19. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

 20. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 21. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

 22. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

 23. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

 24. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], fax. 89 536 31 80 oraz tel. 89 536 34 72, 89 536 31 73, 89 536 31 75, 89 536 31 76 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Debata prezydencka o Gdyni. Aleksandra Kosiorek versus Tadeusz Szemiot

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera