MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wojsko sprzedaje tani sprzęt z demobilu. Dziś nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego [10.07.2020]

Stefan Kowlaski
Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Nowy przetarg AMW. Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg sprzętu wojskowego z demobilu. Tym razem oferta jest naprawdę bogata, choć dosyć nietypowa. Znalazły się w niej m.in. samochody, instrumenty muzyczne i dużo sprzętu ogrodowego - kos spalinowych i kosiarek. Wszystko w atrakcyjnych cenach.Zobacz kolejne zdjęcia z cenami. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Nowy przetarg AMW. Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg sprzętu wojskowego z demobilu. Tym razem oferta jest naprawdę bogata, choć dosyć nietypowa. Znalazły się w niej m.in. samochody, instrumenty muzyczne i dużo sprzętu ogrodowego - kos spalinowych i kosiarek. Wszystko w atrakcyjnych cenach.Zobacz kolejne zdjęcia z cenami. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Nowy przetarg AMW. Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg sprzętu wojskowego z demobilu. Tym razem sprzęt z wystawia jednostka w Szczecinie. Oferta jest naprawdę bogata, choć dosyć nietypowa. Znalazły się w niej m.in. instrumenty muzyczne i dużo sprzętu ogrodowego - kos spalinowych i kosiarek. Wszystko w atrakcyjnych cenach.

Wojsko sprzedaje sprzęt

Nowy przetarg AMW. Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg sprzętu wojskowego z demobilu. Tym razem sprzęt z wystawia jednostka w Szczecinie. Oferta jest naprawdę bogata, choć dosyć nietypowa. Znalazły się w niej m.in. instrumenty muzyczne i dużo sprzętu ogrodowego - kos spalinowych i kosiarek. Wszystko w atrakcyjnych cenach.

Kliknij poniżej i zobacz zdjęcia

Zobacz koniecznie

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie OR AMW w Szczecinie, ul. Potulicka 2.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 01.07. i 02.07.2020 r., w godz. 10:00-14:00 oraz w dniu 03.07.2020 r., w godz. 10:00-13:00, w następujących miejscach:
• poz. 1 w JW 1696 Złocieniec, ul. Czwartaków 4, p. Bońkowski 261 465 149;
• poz. 2÷34 w GZ Wałcz, ul. Kościuszki 24, p. Kędzierski 721 890 165;
• poz. 35÷49 w JW 4224 Cybowo, p. Drozd 261 478 135;
• poz. 50 w 12 BBSB Mirosławiec, p. Cegielski 261 525 485;
• poz. 51÷54 w ZZ Mrzeżyno, poz. 51 – p. Gorczakowski 261 564 777; poz. 52÷54 – p. Świerczek 261 564 267;
• poz. 55÷57 w ZZ Trzebiatów, ul. Zagórska 22, p. Świerczek 261 564 267;
• poz. 58 w SOI Dziwnów, p. Lisowiec 261 248 580;
• poz. 59 w KPW Świnoujście, ul. Steyera 28, p. Nicki 261 242 577;
• poz. 60÷72 w OR AMW Szczecin, ul. Potulicka 2, p. Szpaczek 506 399 285;
• poz. 73÷78 w OR AMW Szczecin, ul. Ludowa 23, p. Szpaczek 506 399 285.

Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winny być zaopatrzone w rękawiczki oraz maseczki ochronne.

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 18.09.2020 r.

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz.: 1, 51, 78 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz.: 53, 73÷77 do wglądu na stronie internetowej - www.amw.com.pl oraz u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin, ul. Tkacka 4, nr konta: 29 1130 1176 0000 0060 0720 0036, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
• oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
• oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

10. Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie, ul. Potulicka 2, pok. nr 18 w terminie do dnia 08.07.2020 r. do godziny 12:00.

11. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr 4/MR/OS/2020 – nie otwierać przed 10.07.2020 r. do godziny 12:00”.

12. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia - jeżeli są wymagane).

13. Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Szczecinie od dnia 26.06.2020 r. do dnia 07.07.2020 r., w godz. 8:00-15:00 oraz 08.07.2020 r., w godz. 8:00-11:00, w Biurze Obsługi Interesantów lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

14. Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

15. Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.

Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty

Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.
Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

16. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

18. Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.
Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.
Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

19. Do zakupionego sprzętu (artykułów) zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

20. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

21. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Szczecinie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

22. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected] oraz tel. 91 447 20 52 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

Musisz to wiedzieć

Nie przeocz

Bądź na bieżąco i obserwuj

od 12 lat
Wideo

Nowy pistolet MPS z Fabryki Broni "Łucznik"

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera