Wojsko wyprzedaje sprzęt! Dziś ostatni przetarg DEMOBIL [nowa oferta KWIECIEŃ 2019 + CENY] PRZETARG AMW

Redakcja
Kurtka polowa wz. 93 bez podpinki - pakiet w ilości 200 szt.Ilość: 2 NR fabryczny: bd Rok produkcji: bd Cena: 4000Oferta nieaktualna
Kurtka polowa wz. 93 bez podpinki - pakiet w ilości 200 szt.Ilość: 2 NR fabryczny: bd Rok produkcji: bd Cena: 4000Oferta nieaktualna
Agencja Mienia Wojskowego w kwietniu 2019 roku organizują kolejne przetargi na sprzęt z demobilu wykorzystywany przez Wojsko Polskie. Kwietniowe przetargi obejmują m.in.samochody, buldożery i odzież. Co jeszcze zawiera najnowsza wojskowa oferta? Sprawdźcie, co można kupić kupić okazyjnie podczas przetargów AMW. Przetargi Agencji Mienia Wojskowego odbywają się w Poznaniu i Gdyni. Zobaczcie, co oferuje wojsko!

Przetargi wojskowe

OR AMW Lublin ul Łęczyńska 18.04.2019 r., godz. 12:00

ZOBACZCIE CO MOŻNA BYŁO KUPIĆ W KWIETNIU W OSTATNICH PRZETARGACH

Oddział Regionalny AMW w Lublinie ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż

Złom miedzi ( kod odpadu 17 04 01 )
Ilość: 13 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 18,00
Złom miedzi, brązu i mosiądzu ( kod odpadu 17 04 01)
Ilość: 2 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 13,00
Złom aluminium ( kod odpadu 17 04 02 )
Ilość: 90,50 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 4,00
Złom żelaza i stali ( kod odpadu 17 04 05 )
Ilość: 35174,50 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 0,75
Złom mieszanin metali ( kod odpadu 17 04 07 )
Ilość: 150 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 1,20

Złom mosiądzu ( kod odpadu 17 04 01 )
Ilość: 25 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 13,00
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05)
Ilość: 24000 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 0,75
Odpadowe opakowania z metali (kod odpadu 15 01 04
Ilość: 3,50 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 0,40 Z
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05)
Ilość: 54 000, 00 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 0,75

Złom mieszanin metali (kod odpadu 17 04 05)
Ilość: 23,22 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 1,20
Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 07)
Ilość: 3,50 km NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 1,50
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy ( kod odpadu 16 02 13* )
Ilość: 600 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 0,25
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 ( kod odpadu 16 02 14 )
Ilość: 1256,00 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 0,40
Zużyte opony ( nienadające się do bieżnikowania (kod odpadu 16 01 03)
Ilość: 305,00 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 0,15

Zużyte opony nienadające się do bieżnikowania w tym opony z dętkami i ochraniaczami ( kod odpadu 16 01 03)
Ilość: 2860,00 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 0.07
Inne paliwa z mieszaninami ( mieszanina odpadowych olejów napędowych i benzyn) (kod odpadu 13 07 03*)
Ilość: 577,10 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 0,60
Odpadowe opakowania z drewna (skrzynie przechowywane na wolnym powietrzu) (kod odpadu 15 01 03)
Ilość: 1000,00 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 0,03
Odpadowe opakowania z drewna (skrzynie przechowywane na wolnym powietrzu) (kod odpadu 15 01 03)
Ilość: 2000,00 NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 0,03
Odpadowe opakowania z drewna (skrzynie przechowywane na wolnym powietrzu) (kod odpadu 15 01 03)
Ilość: 5000,00 NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 0,03

Odpadowe opakowania z drewna (skrzynie przechowywane na wolnym powietrzu) (kod odpadu 15 01 03)
Ilość: 10000,00 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 0,03
Odpadowe opakowania z drewna (skrzynie przechowywane na wolnym powietrzu) (kod odpadu 15 01 03)
Ilość: 20000,00 kg NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 0,03
Odpadowe opakowania z drewna (skrzynie przechowywane na wolnym powietrzu) (kod odpadu 15 01 03)
Ilość: 39533,40 NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 0,03
Odpadowe opakowania z drewna (skrzynie przechowywane na wolnym powietrzu) (kod odpadu 15 01 03)
Ilość: 3090,00 NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 0,03
Zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego - pakiet o masie 25000,00 kg (kod odpadu 17 01 07)
Ilość: 1 NR fabryczny: - Rok produkcji: - Cena: 5,00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie, ul. Łęczyńska 1.

Przetarg obejmuje sprzedaż jednemu oferentowi wszystkich odpadów wyszczególnionych w danej pozycji przetargowej.

Odpady wystawione do przetargu dostępne są do obejrzenia w dniach, 15-17 kwietnia 2019 r. w godz. 9:00÷13:00 w miejscach wskazanych w Szczegółowym wykazie odpadów i miejsc ich magazynowania, dostępnym do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl – w dziale „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”oraz u organizatora przetargu,

Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 24 maja 2019 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych tj.: kwoty:

na poz. 1 – 2 726 zł, na poz. 2 – 1 833 zł, na poz. 3 – 4 054 zł, na poz. 4 –66 zł, na poz. 5 – 25 zł, na poz. 6 – 35 zł, na poz. 7 – 3 zł, na poz. 8 – 3 zł, na poz. 9 – 6 zł, na poz. 10– 15 zł, na poz. 11 – 30 zł, na poz. 12 – 60 zł, na poz. 13 – 60 zł, na poz. 14 – 60 zł, na poz. 15 – 60 zł, na poz. 16 – 119 zł, na poz. 17 – 10 zł, na poz. 18 – 0,50 zł, na poz. 19 – 2,50 zł, na poz. 20 – 1,50 zł, na poz. 21 – 6,10 zł.

Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Lublin nr konta: 16 1130 1206 0028 9153 9320 0011, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy - AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:

oferent, którego oferta została wybrana, nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty;

oferent uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

Do przetargu mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:

zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu;

zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów stanowiących przedmiot ww. pozycji przetargowych;

zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych;

w przypadku poz. 4 – zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innych niż recykling procesów odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dokumenty te należy dołączyć do oferty w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Dodatkowo, podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, zobowiązane są dołączyć do oferty oświadczenie, iż we wniosku do tego rejestru, ujęte były rodzaje odpadów, nabyciem których są zainteresowane. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.

Nabywca zobowiązany jest również do podpisania:

umowy sprzedaży;

„Karty przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów (w dniu odbioru).

Na poz. 7÷11 i 17÷21 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami zamierzające wykorzystać odpady na własne potrzeby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93), bez konieczności spełnienia warunków przewidzianych dla podmiotów gospodarczych, o których mowa w pkt. 9. Jednocześnie nabywca odpadów zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia odbioru odpadów na własne potrzeby. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.

Odbiór odpadów z poz. 7÷16 odbywać się będzie wg. wskazań magazyniera.

Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału w Lublinie, ul. Łęczyńska 1, pok. nr 22 w terminie do dnia 18.04.2019 r. do godziny 11:30.

Kurtka polowa wz. 93 bez podpinki - pakiet w ilości 200 szt.Ilość: 2 NR fabryczny: bd Rok produkcji: bd Cena: 4000Oferta nieaktualna

Wojsko wyprzedaje sprzęt! Dziś ostatni przetarg DEMOBIL [now...

TYDZIEŃ Magazyn reporterów Dziennika Zachodniego

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 8

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

w
walter ppk
opowiadanie science fiction

oferta nieaktualna

jak zwykle z samego rana kupuję gazety i czytam co tam nowego w kraju i na świecie. z takich gazet można wbrew pozorom wiele się dowiedzieć. kto umie czytać między wierszami ten otrzyma nieocenioną wiedzę. użyta w odpowiedni sposób może nawet zrobić z biedaka miliardera. taki gość co zbierał puszki, handlował starymi oponami i podobnymi kiedyś w początkach transformacji wykorzystał gazetowe informacje i dziś jest właścicielem medialnego koncernu, elektrowni i niemal połowy kraju. dziś szczęście uśmiechnęło się do mnie. czytam i nie wierzę. autobus za 2 tysi. taki chciałem sobie kupić i odsprzedać za co najmniej 1000 euro w krajach najbliższego wschodu. rozgorączkowany natychmiast udałem się na przetarg wpłacając uprzednio wadium ekspresowym przelewem. na miejscu skoczyło mi ciśnienie z radości. niewiele osób, właściwie prawie nikogo. widać, ludzie nadal nie mają wiedzy i biznesmeńskiej żyłki, ale to nic nowego. władza solidarna to nie peerelowska która nawet w telewizji publicznej przyuczała ludzi w różnych dziedzinach na różnych uniwersytetach telewizyjnych. solidarni nauczyli tylko jak grać na giełdzie czyli dostarczać kasę cwaniakom i giełdowym spekulantom. natychmiast podszedł do mnie jakiś gościu. - chyba przyszedł się przywitać - pomyślałem i uśmiechnąłem się do niego. gościu jednak wrogo łypnął na mnie swoimi oczkami. - czego ? - warknął. - ja ... ja - zająknąłem się - ja na przetarg. gościu się wyprężył i krótko szczeknął - wypier..laj bo krzywdę zrobię. - jak to - zdobyłem się na odwagę- mam prawo... - gó..no masz koleś- przerwał gościu i dopiero teraz dostrzegłem jaki z niego osiłek-karczycho. popatrzyłem na innych przetargowiczów szukając pomocy. elegancko ubrani chyba sami biznesmeni na poziomie. jak uda mi się do nich dotrzeć to ten bandzior odpuści. zrobiłem kiwaczka ale za wolno i oddolnym hakiem dostałem w podbródek. padając zauważyłem że dwóch biznesmenów szybko zbliża się do nas, po czym odpłynąłem na kilka minut. kiedy się ocknąłem zatroskani biznesmeni pochylali się nade mną i jak zorientowali się że już kontaktuję jeden z nich zakomunikował - chłopie, skąd się wziąłeś, z księżyca ? to wyprzedaż dla swoich, życie ci niemiłe ? - ale ja tylko chciałem ten jeden wymarzony autobus, żeby zdobyć kasę na następny biznes i być jak ten miliarder od puszek i opon. - chłopie - rzekł śmiejąc się jeden z biznesmenów - my pracujemy dla niego a autobus jest tak cenny że na wszelki wypadek zaznaczono go jako nieaktualną ofertę by jeszcze większy "miliarder" go nie podkupił. teraz dopiero dotarło do moich szarych komórek że jeszcze daleko mi do czytania między wierszami i jako szarak chyba na zbieraniu puszek nie dojdę nawet do stacji radiowej cb.
w
williams
Potrzebujesz pożyczki, Oferujemy pożyczkę z natychmiastową akceptacją online,

*pożyczka osobista

* pożyczka firmowa,

* kredyt samochodowy,

*kredyt studencki

*Pożyczka biznesowa,

itd. ..... udzielamy od 1000 do 200 000 USD naszej pożyczki z 3% oprocentowaniem i możemy udzielić pożyczki każdemu miejscu na świecie, jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na ...
G
Gość
Ceny jak za antyki :)
M
Mój podpis.
Zawsze chciałem sobie kupić trak ciężki, albo pięć i pół tony zużytych opon.
G
Gość
Latawiec, pisz komentarze gdy jesteś trseźwy :P.
G
Gabryś
Latawiec zacznij pisać ładnie i składnie, żeby Cię ludzie skumali.
L
Latawiec
Biedaką sie w głowach poebalo.rekawiczki zamiast20 zl 200 spodnie doktora 200 a nie 10 bramy zgnite drewniane zart blacha nawet ze sniegu nie otrzepana no tak brak szwejow a kadra ma w dupie fala cieno luz z wiecznym pincet .zlom i szrot za ciezka kase kiedys normalnie wyceniali
A
Adam
Stary gruz za absurdalne ceny. Gdzie ten towar za grosze?
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie