MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wojsko wyprzedaje sprzęt z demobilu NOWE OFERTY MAJ 2019 Okazyjne ceny Agencji Mienia Wojskowego

PS
Zobacz kolejne oferty na następnych zdjęciach >>>
Zobacz kolejne oferty na następnych zdjęciach >>>
Agencja Mienia Wojskowego organizuje przetarg na sprzęt wojskowy wycofany z użytkowania przez Wojsko Polskie. Każdy może kupić sprzęt z demobilu po często bardzo atrakcyjnych cenach. Co znajdziemy w powojskowej ofercie w tym miesiącu? Przetarg AMW w maju 2019 roku obejmuje m.in. komputery, tablety, sprzęt ogrodniczy, wojskowe ubrania, samochody osobowe i ciężarowe, a także inne pojazdy (wśród nich nawet samochód strażacki i autobus!). Sprawdźcie, co można kupić kupić okazyjnie podczas przetargów AMW. Przetargi Agencji Mienia Wojskowego odbywają się m.in. w Warszawie. Zobaczcie, co wyprzedaje wojsko!

Przetarg Agencji Mienia Wojskowego MAJ 2019 NOWA OFERTA

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Każdego miesiąca organizuje przetargi na sprzęt wojskowy, który jest już wojsku niepotrzebny lub zużyty. Ale nadal może z powodzeniem służyć celom cywilnym. Każdego miesiąca przetargi cieszą się ogromnym zainteresowaniem potencjalnych kupców.

 • Odbiór zakupionych rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych następuje w terminie określanym każdorazowo przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego, po dokonaniu pełnej zapłaty, powiększonej o podatek VAT w wysokości ustawowo określonej dla danego rodzaju sprzętu (artykułu/odpadu).
 • W odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

ZOBACZCIE , CO SPRZEDAJE WOJSKO
Przetarg AMW w Warszawie CENY + ZDJĘCIA

Sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych prowadzona jest przez Oddziały Regionalne Agencji Mienia Wojskowego i odbywa się w trybie przetargowym - według reguł określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.) oraz poprzetargowym i bezprzetargowym.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9.

Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności MERCEDES 290GD (przebieg: 375 631 km, stan techniczny: liczne ślady korozji na blacharce - m.in. prawy tylni błotnik, brak kierunkowskazu lewego, tylnego, korozja wokół Cena 40 000 zł

Wojsko wyprzedaje sprzęt z demobilu MAJ 2019 - NOWA OFERTA. ...

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 06 i 07.05.2019 r. w godz. 8:00÷14:00 w następujących miejscach:

 •  poz. 1÷10 – 26 WOG SPS Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Obwodowa 294, p. M. SZCZĘSNY;
 •  poz. 11÷35 – 2 RBLog Skład Warszawa, ul. Marsa 110 (wejście od ul. Gembarzewskiego), pani S. KOSIM (poz. 11÷32),
 • p. A. KLIMUK (poz. 33), pani A. JAREMA (poz. 34÷35);
 •  poz. 36÷39 – 2 RBLog WT Pilawa, ul. Wojska Polskiego, p. D. DOBROWOLSKI (poz. 36÷38), p. Z. BRONISZEWSKI (poz. 39);
 •  poz. 40 – 2 RBLog Skład Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 47, pani B. KARASIEWICZ;
 •  poz. 41 oraz 66 – JW Nr 3964, ul. Bystra 1, pani M. SMULSKA;
 •  poz. 42÷47 – SZI Warszawa, ul. Nieświeska 54/56, pani M. ILCZUK;
 •  poz. 48÷56 – WOFiTM Celestynów, ul. Wojska Polskiego 57, p. Ł. TOBIASZ (poz. 48÷51), p. P. DOLIŃSKI (poz. 52÷56);
 •  poz. 57÷58 – 26 WOG, GZ Białobrzegi, p. J. MOSAKOWSKI;
 •  poz. 59 – JW Nr 1523 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Leśna 4 C, p. L. BERDYCHOWSKI, tel. 261-863-248;
 •  poz. 60÷61 – JW Nr 3934 Olszewnica, p. G. JUREŃCZYK (poz. 60), p. J. TYMIŃSKI (poz. 61);
 •  poz. 62 – 26 WOG, SOI Rembertów, ul. Marsa 110 (wejście od ul. Gembarzewskiego), p. I. BOĆKOWSKI;
 •  poz. 63 – 2 RBLog Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, pani M. STOMA;
 •  poz. 64÷65 – 23 BLT Mińsk Mazowiecki, p. M. KURDZIEKO (poz. 64), p. A. SZWAJ (poz. 65);
 •  poz. 67÷68 – OR MON Pruszków, ul. Grodziska 1, pani M. PORĘCKA;
 •  poz. 69÷75 – 26 WOG GZ Kazuń, p. D. LATOSZEK (poz. 69), p. S. SZAMBOROWSKI (poz. 70÷75);
 •  poz. 76÷80 – 26 WOG SOI Warszawa Wesoła, p. J. MICHALAK (poz. 76÷79), p. J. DĄBROWSKI (poz. 80);
 •  poz. 81÷83 – 1 BLTr Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1 C, p. W. DĘBSKI;
 •  poz. 84÷85 – Oddział Regionalny AMW Warszawa, ul. Chełmżyńska 9, pani I. ZIELIŃSKA, tel. 22/314-98-41,
 • 691-481-509 (poz. 84), p. M. DOMIŃCZAK, tel. 22/326-10-09, 693-080-145 (poz. 85);
 •  poz. 86 – Biuro Prezesa AMW Warszawa, ul. Nowowiejska 26 A, p. K. DŁUGOSZ tel. 22/501-92-69, 693-081-819;
 •  poz. 87÷89 – 2 RBLog Skład Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 47;
 •  poz. 90 – 2 RBLog Skład Pomiechówek, 26 WOG GZ Warszawa Wesoła.

Szczegółowy wykaz miejsc magazynowania odpadów ujętych pod pozycjami 87÷90 do wglądu na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz u organizatora przetargu.

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 28.06.2019 r.

4. Szczegółowe wykazy mienia oferowanego w poz. 15÷29, 31, 33÷35, 39÷41, 45÷47, 54, 55, 57, 58, 65, 67, 76÷78, 80, 86 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 1÷3, 10 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych, w tym na stanowiące odpady: poz. 89 – 2 263,00 zł, poz. 90 – 507,00 zł.
Wadium należy wpłacać tylko przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, nr konta: 17 1130 1017 0000 0060 0720 0022, podając w tytule przelewu numer i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6. Oferenci, którzy wpłacili wadium, zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
- oferent, którego oferta została wybrana, nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
- oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu.
Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, nr konta: 18 1130 1017 0000 0060 0720 0004.

9. Do przetargu na poz. 87÷90 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:
 - zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu;
 - zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów stanowiących przedmiot ww. pozycji przetargowych;
 - zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot ww. pozycji przetargowych.

Dokumenty te należy dołączyć do oferty w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Dodatkowo, podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, zobowiązane są dołączyć do oferty oświadczenie, iż we wniosku do tego rejestru, ujęte były rodzaje odpadów, nabyciem których są zainteresowane. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.

Nie przegapcie

Nabywca zobowiązany będzie również do podpisania:
 - umowy sprzedaży;
 - „Karty przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów (w dniu odbioru).

10. Na pozycje 87 i 88 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami zamierzające wykorzystać odpady na własne potrzeby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93), bez konieczności spełnienia warunków przewidzianych dla podmiotów gospodarczych, o których mowa w pkt. 9.
Jednocześnie nabywca odpadów zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia odbioru odpadów na własne potrzeby. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.

11. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, z późn. zm.).

12. Od odpadów z poz. 90 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości.

13. Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, w terminie do dnia 10.05.2019 r., do godziny 11:00.

14. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
 - nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
 - nazwę i adres organizatora przetargu;
 - dopisek: „Przetarg nr P03/DGMR/2019 – nie otwierać przed dniem 10.05.2019 r., do godziny 12:00”.

15. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
 - dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
 - oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
 - oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
 - wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
 - podpisane oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny – dotyczy poz. 79 i 89;
 - wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa, upoważnienia – jeżeli są wymagane).

16. Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie OR AMW w Warszawie od dnia 26.04 do dnia 09.05.2019 r. w godz. 8:00÷14:00 oraz w dniu przetargu do godz. 10:30 w pok. nr 029 lub ze strony internetowej www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy  Sprzęt wojskowy – Przetargi”.

17. Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

18. Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym.
W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu.
Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.
Oferta w formie pisemnej, w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.
Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania, po zakończeniu postępowania przetargowego.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

19. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową
albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.
20. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

21. Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.
Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.
Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

22. Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów/odpadów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% za wyjątkiem:
- poz. 79 i 89, dla której podatek VAT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) rozlicza nabywca będący podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
 - poz. 62, dla której stawka VAT wyniesie 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ww. ustawy, zał. nr 3, poz. 18.

23. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne określone w umowie sprzedaży.

24. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy  Sprzęt wojskowy – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Warszawie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

25. Szczegółowe informacje: p. Piotr Perz [email protected], tel. 22/314-98-40 lub p. Mirosław Wołyniec - [email protected], tel. 22/314-98-34 od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00÷15:00.

OFERTA BEZPRZETARGOWA
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:
umundurowanie i wyekwipowanie żołnierzy, artykuły medyczne itp.
Wymienione mienie można nabyć w Warszawie, ul. Puławska 100 w dniach:
wtorek – w godz. 12:00÷17:30
środa – w godz. 9:00÷15:00
czwartek – w godz. 12:00÷17:30
Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale:
„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Sprzedaż bezprzetargowa” oraz pod tel. 22/326-11-90

Zobaczcie koniecznie

W PUNKT ODC. 6: Zagłębie Sosnowiec spadło z Ekstraklasy

Kopalnia Zofiówka rok po katastrofie. Zobaczcie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo