Wojskowy sprzęt z demobilu. NOWY PRZETARG AMW jutro 10. 7. 2019. Atrakcyjna oferta Agencji Mienia Wojskowego CENY + ZDJĘCIA

Stefan Kowlaski
Przetarg Agencji Mienia Wojskowego: zobacz, co oferuje Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu 10 lipca 2019 >>>
Przetarg Agencji Mienia Wojskowego: zobacz, co oferuje Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu 10 lipca 2019 >>>
Udostępnij:
Przetarg Agencji Mienia Wojskowego - już 10 lipca 2019 Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu organizuje przetarg sprzętu o charakterze mienia wojskowego niekoncesjonowanego. To oznacza, że każdy może stanąć do przetargu i kupić po okazyjnych cenach sprzęt, który nie nadaje się do celów militarnych i nie jest używany przez armię. Lista oferowanego sprzętu jest bardzo ciekawa. Znajdziemy w niej samochody różnego przeznaczenia, żaglówki, odzież, rzomaite przyrządy i urządzenia. Oferta AMW dotyczy oddziału w Poznaniu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach.

Przetargi Agencji Mienia Wojskowego: Atrakcyjna oferta AMW. NOWY PRZETARG

Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:

ZOBACZCIE OFERTĘ NA ZDJĘCIACH

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2019 r. o godz. 12.30, w siedzibie OR AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 08-09.07.2019 r., w godz. 10:00-13:00 oraz w dniu przetargu w godz. 8:00-11:30 w następujących miejscach:
- poz. 1÷11 Ośrodek Szkoleniowy Sił Powietrznych Poznań-Kiekrz, p. Krzyżaniak,
tel. 261 576 800;
- poz. 12÷16 14 WOG Poznań, p. Grzeszczak, tel. 261 575 130;
- poz. 17÷19 JW 1156 Poznań, ul. Silniki 1, poz. 17, 18 p. Paprocki, tel. 261 548 853, poz. 19
p. Michalik, tel. 261 547 303;
- poz. 20÷25 33 BLTr Powidz, ul. Witkowska 8, poz. 20÷22 p. Cygankiewicz, tel. 605 783 005, poz. 23, 24 p. Kmieć, tel. 261 543 135, poz. 25 p. Kujawa, tel. 261 544 356;
- poz. 26 JW 1156 Poznań, ul. Silniki 1, p. Śniegowski, tel. 261 548 373;
- poz. 27÷33 OR AMW Poznań, ul. Dojazd 30, p. Duchnicki, tel. 61 660 67 80;
- poz. 34÷36 JW 1151 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 78, p. Górecki, tel. 261 611 241;
- poz. 37 JW 1156 Śrem, ul. Wojska Polskiego 3/2, p. Przybylski, tel. 660 426 524;
- poz. 38÷40 JW 1156 Leszno, ul. Racławicka 1, poz. 38, 39 p. Teper, tel. 261 677 343, poz. 40
p. Trochymiak, tel. 667 320 583;
- poz. 41 JW 1156 Poznań, ul. Silniki 1, p. Śniegowski, tel. 261 548 373;
- poz. 42 JW 1156 Śrem, ul. Wojska Polskiego 3/2, p. Przybylski, tel. 660 426 524;
- poz. 43 JW 1551 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 78, p. Porada, tel. 607 607 422;
- poz. 44÷45 JW 3293 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 71, p. Garsztka, tel. 691 353 737;
- poz. 46÷52 OR AMW Poznań, ul. Dojazd 30, poz. 46÷49 p. Michalska, tel. 61 660 67 06,
poz. 50÷52 p. Duchnicki, tel. 61 660 67 80;
- poz. 53 JW 1156 Poznań, ul. Silniki 1, p. Kruszona, tel. 261 548 375;
- poz. 54 14 WOG Poznań, ul. Dojazd 30, p. Andrzejewski, tel. 696 587 807;
- poz. 55 JW 5277 Biedrusko, ul. Chludowska 9, p. Pawlicki, tel. 261 579 143;
- poz. 56÷71 33 BLTr Powidz, ul. Witkowska 8, poz. 56, 65 p. Prus, tel. 261 544 437, poz. 57÷64 p. Franczuk, tel. 261 544 303, poz. 66÷68 p. Kujawa, tel. 261 544 356, 69÷71 p. B. Stefańska,
tel. 261 544 434;
- poz. 72 JW 5277 Biedrusko, ul. Chludowska 9, p. Pawlicki, tel. 261 579 143;
- poz. 73 33 BLTr Powidz, ul. Witkowska 8, p. Smoliński, tel. 261 544 453, p. Prus, tel. 261 544 347;
- poz. 74 JW 1156 Leszno, ul. Racławicka 1, p. Berlik, tel. 261 677 593;
- poz. 75 33 BLTR Powidz, ul. Witkowska 8, p. Cygankiewicz, tel. 261 544 339;
- poz. 76 JW 1156 Poznań Krzesiny, ul. Silniki 1, p. Michalik, tel. 693 134 459;
- poz. 77 JW 4430 Śrem, ul. Wojska Polskiego 3/2, p. Czmielewski, tel. 517 838 604;
- poz. 78 33 BLTr Jarocin, ul. Wojska Polskiego 77, p. Komendziński, tel. 261 581 478;
- poz. 79 14 WOG Poznań, ul. Bukowska 14, p. Magiera, tel. 261 574 102.

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 05.09.2019 r.

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 17, 19, 36, 37, 49, 54, 72÷79 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 42 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Wysokość wadium dla pozycji przetargowych stanowiących odpady wynosi: poz. 73 – 2 035,62 zł, poz. 74 – 67,93 zł, poz. 75 – 692,75 zł, poz. 76 – 190,60 zł, poz. 77 – 80,27 zł, poz. 78 - 1 177,67 zł, poz. 79 – 550,10 zł.
Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań nr konta 03 1130 1088 0001 3115 8520 0013, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
• oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
• oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9. Do przetargu na poz. 73÷79 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:
• zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu,
• aktualne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych,
• aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych,
• w przypadku poz. 79 zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie zbierania, przetwarzania albo recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Dokumenty te należy dołączyć do oferty w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Dodatkowo, podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, zobowiązane są dołączyć do oferty oświadczenie, iż we wniosku do tego rejestru, ujęte były rodzaje odpadów, nabyciem których są zainteresowane. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.
Nabywca zobowiązany będzie również do podpisania:
• umowy sprzedaży,
• „Karty przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów (w dniu odbioru).

10. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

11. Od produktów z poz. 20÷22 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości.

12. Do przetargu na poz. 20÷22 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi i koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych.

13. Ofertę należy złożyć w kancelarii OR AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30, pok. nr 1 w terminie do dnia 10.07.2019 r. do godziny 12.00.

14. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr P-7/OPDG/2019 – nie otwierać przed dniem 10.07.2019 r. do godziny 12.30”.

15. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• podpisane oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny – dotyczy poz. nr 73, 78 i 79.
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia - jeżeli są wymagane).

16. Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie OR AMW w Poznaniu od dnia 26.06.2019 r. do dnia 09.07.2019 r. w godz. 8.00 do 15.00 oraz w dniu przetargu do godz. 11.30, pok. nr 120 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”.

17. Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia,
a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

18. Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej
w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem
o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu. Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą
(-e) ofertę. Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty. Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

19. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

20. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

21. Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt. Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych. Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

22. Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów/odpadów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, za wyjątkiem poz. 73, 78 i 79 dla których podatek VAT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) rozlicza nabywca będący podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W przypadku nabycia poz. 55 stawka VAT wyniesie 8%, na podstawie art. 41 ust. 2, w związku z art. 146a pkt 2 ww. ustawy, zał. nr 3, poz. 18.

23. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne określone w umowie sprzedaży.

24. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Poznaniu oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

25. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], tel. 61 660 67 06, [email protected], tel. 61 660 67 80 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż niżej wymienionego sprzętuNowy przetarg AMW. Sprawdź ofertę na kolejnych zdjęciach. >>>

Wojsko wyprzedaje sprzęt z demobilu. Dziś przetarg Agencji M...

Zobaczcie koniecznie

Jak produkowany jest prąd w Elektrowni w Rybniku?

Debata DZ: Jak walczyć ze smogiem?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie