Jedziemy do sanatorium. Poradnik, przepisy i ważne informacje [LISTA SANATORIÓW, CENY]

Monika Krężel
W których sanatoriach leczymy poszczególne choroby?choroby układu krążenia (Busko-Zdrój, Ciechocinek, Duszniki-Zdrój, Inowrocław, Jedlina-Zdrój, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Krynica, Nałęczów, Polanica-Zdrój, Polańczyk, Rabka, Rymanów-Zdrój, Sopot, Szczawno-Zdrój, Świnoujście, Ustka, Ustroń, Wieniec-Zdrój).choroby układu oddechowego (Ciechocinek, Dąbki, Iwonicz-Zdrój, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Muszyna, Piwniczna, Polańczyk, Rabka, Rymanów-Zdrój, Sopot, Szczawnica, Szczawno-Zdrój, Świnoujście, Ustka, Ustroń, Wysowa, Żegiestów-Zdrój).choroby narządów ruchu, układu nerwowego i reumatyczne (Busko-Zdrój, Ciechocinek, Cieplice-Zdrój, Długopole-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój, Horyniec-Zdrój, Inowrocław, Iwonicz-Zdrój, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Krynica, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Muszyna, Piwniczna, Polanica-Zdrój, Polańczyk, Przerzeczyn, Solec-Zdrój, Sopot, Swoszowice, Szczawno-Zdrój, Świeradów Zdrój, Świnoujście, Ustka, Ustroń, Wieniec-Zdrój).choroby układu trawienia (Długopole-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Inowrocław, Iwonicz-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Krynica, Kudowa-Zdrój, Muszyna, Piwniczna, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Wysowa, Żegiestów-Zdrój).choroby układu wydzielania wewnętrznego (Kołobrzeg, Kudowa-Zdrój, Świnoujście, Ustka).cukrzyca (Ciechocinek, Jedlina-Zdrój, Kołobrzeg, Krynica, Szczawno-Zdrój, Ustroń, Wysowa).choroby skóry (Busko-Zdrój, Lądek-Zdrój, Solec-Zdrój, Świnoujście).choroby kobiece (Ciechocinek, Duszniki-Zdrój, Krynica, Świeradów-Zdrój).choroby układu moczowego (Cieplice-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Krynica, Szczawno-Zdrój, Wysowa, Żegiestów-Zdrój).stany po żółtaczce zakaźnej (Długopole-Zdrój). Dariusz Gdesz / Polskapresse
Co trzeba zrobić, żeby otrzymać skierowanie do sanatorium? Czy przed wyjazdem trzeba zrobić specjalne badania? Do jakich uzdrowisk są kierowani pacjenci z województwa śląskiego? Ile wynoszą opłaty za pobyt w sanatorium? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w naszym poradniku, który - krok po kroku - wyjaśnia, jakie są procedury ubiegania się o wyjazd na leczenie uzdrowiskowe.

Przepisy, na podstawie których odbywa się procedura kierowania na leczenie uzdrowiskowe są przejrzyste. Informacje przygotował dla nas śląski oddział NFZ w Katowicach.

Kto wystawia skierowanie?
Podstawą do ubiegania się o pobyt w sanatorium jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Jeżeli lekarz, który się nami opiekuje uzna, iż wskazanym dla naszego zdrowia byłoby podjęcie leczenia w sanatorium, może takie skierowanie wystawić. Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a więc taki, który ma podpisaną z NFZ umowę na świadczenie usług opieki zdrowotnej lub pracuje w placówce, która taką umowę posiada. Może to być zarówno lekarz rodzinny, jak i lekarz specjalista, ale też lekarz wypisujący nas ze szpitala itd. Wystawiając skierowanie musi on wziąć pod uwagę przede wszystkim zasadność takiego leczenia, a zwłaszcza:
• nasz aktualny stan zdrowia,
• brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego,
• oczekiwany wpływ takiego leczenia (w szczególności surowców leczniczych, klimatu, mikroklimatu) na nasz stan zdrowia,
• dotychczasowy przebieg choroby oraz wyniki leczenia uzdrowiskowego, jeśli z takiego wcześniej już korzystaliśmy,
• w przypadku dorosłych – zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej: nie częściej niż raz na osiemnaście miesięcy (Uwaga! Zasada ta nie dotyczy leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym i leczenia uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym).
• naszą zdolność do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.

UWAGA! Warto zwrócić uwagę czy lekarz wystawiający skierowanie wypełnił je prawidłowo oraz czytelnie, a szczególnie czy czytelne są:
• nasze dane osobowe, takie jak imię i nazwisko i numer PESEL,
• informacje o aktualnym stanie naszego zdrowia,
• jednoznaczne rozpoznanie choroby, będącej podstawą wystawienia skierowania z podaniem symbolu Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta – ICD-10,
• informacje o schorzeniach współistniejących,
• pieczęć placówki medycznej wraz z numerem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z oddziałem NFZ oraz pieczęć imienna lekarza wystawiającego skierowanie.
Do skierowania nie trzeba dołączać wyników badań (np. laboratoryjnych, EKG, zdjęć rentgenowskich itp.), lekarz wpisuje je na druku skierowania w punkcie III - Aktualne wyniki badań.
Jeżeli skierowanie jest wystawiane przez lekarza kliniki lub szpitala, w którym przebywaliśmy na leczeniu stacjonarnym, powinno być ono wystawione najpóźniej w dniu wypisania nas z placówki. Do skierowania w takim przypadku dołącza się kopię karty informacyjnej, która zawiera opis przebiegu choroby, opis leczenia, wyniki badań pomocniczych oraz zalecenia.
UWAGA!!! Nie każdy pobyt w szpitalu jest automatycznie wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub przyznania szpitalnej formy leczenia uzdrowiskowego.
Kompletne i czytelnie wypełnione skierowanie przesyła się następnie do oddziału wojewódzkiego NFZ w zamkniętej kopercie, z napisem „Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe” albo „Skierowanie na rehabilitację uzdrowiskową". Skierowanie do oddziału NFZ przesyła lekarz lub możemy je wysłać sami.

Rejestracja

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmuje do rozpatrzenia każde skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które do niego wpływa, bez względu na to, przez kogo zostało wysłane (przez nas lub przez naszego lekarza). Jest ono rejestrowane w ogólnopolskim Systemie Obsługi Lecznictwa Uzdrowiskowego i otrzymuje swój indywidualny numer, wyznaczający jednocześnie miejsce w kolejce oczekiwania.

Uzupełnienia

Jeżeli skierowanie wymaga jakichkolwiek formalnych uzupełnień - na przykład z powodu braku pieczątek, niewłaściwego druku, na którym zostało wypisane, czy też z powodu spraw medycznych (braku odpowiednich badań lub z potrzeby wykonania dodatkowych konsultacji specjalistycznych) - jest odsyłane z powrotem do lekarza, który je wystawił. Czasami, kiedy uzupełnienia odnoszą się tylko do spraw formalnych (braku pieczątek lub podpisu) skierowania mogą być odesłane bezpośrednio do nas, gdyż to zazwyczaj znacznie przyspiesza załatwienie sprawy. Kiedy uzupełnione już skierowanie wraca do oddziału NFZ, zachowuje swoją kolejkę oczekiwania przyznaną wcześniej. Odesłanie skierowania do uzupełnienia nie wydłuża więc czasu oczekiwania na wyznaczenie terminu leczenia.

Ocena przez lekarza specjalistę balneologa

Skierowanie następnie przekazywane jest lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, pracownikowi NFZ, który dokonuje oceny celowości podjęcia przez nas leczenia uzdrowiskowego. Jeśli uzna on, na podstawie informacji zawartych w skierowaniu lub załączonej dodatkowej dokumentacji medycznej, iż nie ma przesłanek lub istnieją przeciwwskazania, by mogliśmy się leczyć w sanatorium, wyda ocenę negatywną. Istnieje bowiem szereg schorzeń, które mogą spowodować, że lekarz odmówi nam wydania zgody na podjęcie leczenia w uzdrowisku.

Decyzja negatywna

Od negatywnej decyzji lekarza specjalisty NFZ nie ma odwołania, a skierowanie jest wtedy zwracane lekarzowi, który je wystawił, wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania. Oddział Funduszu zawiadamia również pacjenta o niepotwierdzeniu skierowania wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania, do 30 dni od dnia otrzymania skierowania.

Decyzja pozytywna

Jeżeli ocena lekarza jest pozytywna, a w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego są wolne miejsca przewidziane w umowach z tymi zakładami, lekarz NFZ wyznacza:
• rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji,
• tryb leczenia uzdrowiskowego (ambulatoryjny lub stacjonarny),
• miejscowość uzdrowiskową, w której będziemy się leczyć,
• datę rozpoczęcia leczenia,
• czas trwania leczenia (w przypadku leczenia w trybie stacjonarnym),
• okres leczenia (w przypadku leczenia w trybie ambulatoryjnym albo rehabilitacji uzdrowiskowej).
Jak więc widać, zarówno lekarz, który wystawił nam skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, jak i my sami – nie mamy żadnego wpływu na wybór, zarówno miejsca, jak i czasu leczenia w sanatorium. Wynika to również z rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Paragraf 2 ust. 4 mówi bowiem, że w skierowaniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego co prawda „może określić (…) miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej”. Wybór ten jednak „nie jest wiążący dla oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia”.

UWAGA!!! Lekarz NFZ, jeżeli uzna to za celowe, może także dokonać zmiany kwalifikacji skierowania z leczenia sanatoryjno – uzdrowiskowego na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym lub odwrotnie.

Jak długo czeka się na decyzję NFZ?

Skierowanie, które wpływa do NFZ celem potwierdzenia powinno być rozpatrzone w terminie trzydziestu dni od daty jego wpływu do oddziału. W tym czasie powinniśmy więc otrzymać informację, czy nasze skierowanie zostało rozpatrzone pozytywnie czy negatywnie. Termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o czternaście dni w przypadku, kiedy skierowanie wymaga uzupełnienia lub dosłania wyników badań dodatkowych.

Kolejka oczekujących

Po wystawieniu przez lekarza śląskiego oddziału NFZ pozytywnej oceny celowości podjęcia leczenia uzdrowiskowego wysłana zostanie do nas informacja o zarejestrowaniu naszego skierowania, a także o profilu leczenia oraz przypuszczalnym okresie oczekiwania na wyznaczenie terminu kuracji.

UWAGA! Należy pamiętać, że wpływ na długość oczekiwania na wyjazd do sanatorium przede wszystkim uzależniony jest od długości kolejki oczekujących na leczenie w uzdrowisku, a więc od liczby osób oczekujących na leczenie, ale również od możliwości finansowych oddziału wojewódzkiego NFZ.

Weryfikacja skierowania

Skierowanie wraz z aktualnymi wynikami badań oraz kartą informacyjną z leczenia szpitalnego, w przypadku gdy leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego, podlega weryfikacji co osiemnaście miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia. Oddział Funduszu przesyła skierowanie lekarzowi, który je wystawił. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, skierowanie wraca potwierdzone do Funduszu, w terminie do trzydziestu dni od daty jego otrzymania. Jeżeli natomiast lekarz uzna, iż stan naszego zdrowia tego nie wymaga lub zaistniały jakiekolwiek inne przeciwwskazania do podjęcia przez nas leczenia w sanatorium, zawiadamia o tym fakcie nas oraz Fundusz, również w terminie do trzydziestu dni od daty otrzymania skierowania. Zaaprobowane skierowanie zachowuje dotychczasowe miejsce i numer w kolejce oczekujących. W przypadku odmowy aprobaty skierowania, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia o nas o tym fakcie niezwłocznie.

Potwierdzenie skierowania

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ wysyła do nas potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe z około dwumiesięcznym wyprzedzeniem, jednak zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, powinien to zrobić nie później niż czternaście dni przed rozpoczęciem turnusów, a w uzasadnionych przypadkach, za naszą zgodą, nie później niż trzy dni przed dniem rozpoczęcia leczenia.
Wraz ze skierowaniem otrzymamy informacje o zasadach odpłatności za pobyt w sanatorium.

Ważne! Jeżeli będziemy korzystali z leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym, po potwierdzeniu skierowania przez NFZ musimy uzgodnić termin rozpoczęcia leczenia z zakładem, do którego otrzymaliśmy skierowanie, nie później niż czternaście dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

Gdzie do sanatorium?

Zgodnie z rozdzielnikiem miejsc na 2015 rok, pacjenci województwa śląskiego mogą być leczeni w następujących uzdrowiskach: Busko-Zdrój, Ciechocinek, Cieplice-Zdrój, Długopole-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój, Horyniec, Inowrocław, Iwonicz, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Krynica, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Muszyna, Nałęczów, Piwniczna, Polanica-Zdrój, Polańczyk, Przerzeczyn, Rabka, Rymanów-Zdrój, Solec, Sopot, Swoszowice, Szczawnica-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Świeradów, Świnoujście, Ustka, Ustroń, Wieniec-Zdrój, Wysowa, Żegiestów.

Rezygnacja z wyjazdu do sanatorium

W przypadku, kiedy rezygnujemy z wyjazdu do sanatorium, powinniśmy o tym bezzwłocznie powiadomić oddział NFZ. Rezygnację taką składamy pisemnie wraz z podaniem przyczyny, dla której rezygnujemy z leczenia uzdrowiskowego. Oddział NFZ dokonuje oceny zasadności naszej rezygnacji. Jeżeli uzna, iż była ona uzasadniona (z powodu wypadku losowego, jak na przykład: śmierć członka rodziny lub nagłe zachorowanie, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim itp.) wyznaczy nowy termin realizacji skierowania w okresie jego ważności. Jeśli jednak okaże się, iż nasza rezygnacja została uznana za bezzasadną, skierowanie jest ponownie rejestrowane i przekazane na koniec kolejki oczekujących na wyznaczenie terminu kuracji.

Ważne

!
O tych przepisach warto też pamiętać, gdy staramy się o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.
• Jeżeli przed potwierdzeniem skierowania w oddziale Funduszu złożymy kolejne skierowanie, będą one rozpatrywane łącznie, zgodnie z datą wpływu pierwszego, oczekującego na realizację. Oznacza to, że złożenie kolejnego skierowania nie zapewni nam wyjazdu do sanatorium po raz drugi, wkrótce po powrocie z pierwszego leczenia uzdrowiskowego,
• NFZ nie ma obowiązku zapewnić małżonkom wspólnego wyjazdu w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego,
• NFZ nie zapewni nam również, iż do sanatorium wyjedziemy w oczekiwanym przez nas terminie (np. w okresie letnim). Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku. Termin wyjazdu do sanatorium zależny jest jedynie od ilości oczekujących na ten rodzaj terapii oraz od możliwości finansowych Funduszu,
• pracownicy zakładów, które stosowały azbest w produkcji i których wykaz stanowi załącznik do Ustawy z 9 sierpnia 2004 roku w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2004 roku poz. 185, nr 1920 z późn. zm.) są uprawnieni do korzystania z leczenia uzdrowiskowego raz w roku, a także są zwolnieni z opłat z tym leczeniem związanych,
• zgodnie z artykułem 47 c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

Koszty pobytu w sanatorium

Jeżeli rozpoczynamy uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne lub uzdrowiskową rehabilitację w sanatorium musimy pokryć część kosztów za pobyt i wyżywienie. Odpłatność ta jest różna, a jej wysokość zależna od sezonu rozliczeniowego, a także od standardu zakwaterowania. To, ile zapłacimy, będzie więc zależało od tego, kiedy do sanatorium pojedziemy i w jakim pokoju będziemy mieszkali.

Wyróżnia się bowiem dwa sezony rozliczeniowe:
sezon I - od 1 października do 30 kwietnia
sezon II - od 1 maja do 30 września.

Odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu:
1. Pokój jednoosobowy (z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym) 28, 80 zł - w pierwszym sezonie rozliczeniowym oraz 36,10 zł - w drugim sezonie rozliczeniowym.
2. Pokój jednoosobowy w studiu - odpowiednio: 23 zł i 33 zł.
3. Pokój jednoosobowy (bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego) - odpowiednio: 22 zł i 29, 30 zł.
4. Pokój dwuosobowy (z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym) - 17, 30 zł i 24,10 zł.
5. Pokój dwuosobowy w studiu - 14,60 zł i 22 zł.
6. Pokój dwuososobowy (bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego) - 12,50 zł i 17,30 zł.
7. Pokój wieloosobowy (z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym) - 11 zł i 13,10 zł.
8. Pokój wieloosobowy w studiu - 10,50 zł i 12 zł.
9. Pokój wieloosobowy (bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego) - 9,40 zł i 10,50 zł.

Ważne! Wyboru standardu zakwaterowania możemy dokonać tylko wtedy, kiedy świadczeniodawca ma możliwość sprostania naszym oczekiwaniom. Uwaga! Świadczeniodawca nie prowadzi rezerwacji pokoi zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Jeżeli nasz pobyt przypada na dwa sezony rozliczeniowe, odpłatność oblicza się uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą na dany sezon.

Uwaga! Fundusz nie ponosi kosztów:

  • przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z powrotem,
  • częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych, które wynikają z obowiązujących stawek określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. nr 931 z późn. zm.)
  • pobytu i wyżywienia podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,
  • pobytu opiekuna świadczeniobiorcy,
  • dodatkowych opłat w zależności od przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, tj. opłat klimatycznych,
  • zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym nie związanych z chorobą podstawową, będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe

.

Uwaga! Za sanatorium nie zapłacimy, jeżeli jedziemy tam leczyć się szpitalnie (dotyczy to więc takich form leczenia jak: uzdrowiskowe leczenie szpitalne oraz uzdrowiskowa rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym). W takim bowiem przypadku leczenie w uzdrowisku jest nieodpłatne. Także dzieci i młodzież do 18. roku życia nie płacą za pobyt na leczeniu uzdrowiskowym, bez względu na to, z jakiej formy leczenia korzystają.
Nie płacimy również za te badania diagnostyczne oraz za leki i wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, które są niezbędne do wykonania świadczeń.

W których sanatoriach leczymy poszczególne choroby?

choroby układu krążenia (Busko-Zdrój, Ciechocinek, Duszniki-Zdrój, Inowrocław, Jedlina-Zdrój, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Krynica, Nałęczów, Polanica-Zdrój, Polańczyk, Rabka, Rymanów-Zdrój, Sopot, Szczawno-Zdrój, Świnoujście, Ustka, Ustroń, Wieniec-Zdrój).
choroby układu oddechowego (Ciechocinek, Dąbki, Iwonicz-Zdrój, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Muszyna, Piwniczna, Polańczyk, Rabka, Rymanów-Zdrój, Sopot, Szczawnica, Szczawno-Zdrój, Świnoujście, Ustka, Ustroń, Wysowa, Żegiestów-Zdrój).
choroby narządów ruchu, układu nerwowego i reumatyczne (Busko-Zdrój, Ciechocinek, Cieplice-Zdrój, Długopole-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój, Horyniec-Zdrój, Inowrocław, Iwonicz-Zdrój, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Krynica, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Muszyna, Piwniczna, Polanica-Zdrój, Polańczyk, Przerzeczyn, Solec-Zdrój, Sopot, Swoszowice, Szczawno-Zdrój, Świeradów Zdrój, Świnoujście, Ustka, Ustroń, Wieniec-Zdrój).
choroby układu trawienia (Długopole-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Inowrocław, Iwonicz-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Krynica, Kudowa-Zdrój, Muszyna, Piwniczna, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Wysowa, Żegiestów-Zdrój).
choroby układu wydzielania wewnętrznego (Kołobrzeg, Kudowa-Zdrój, Świnoujście, Ustka).
cukrzyca (Ciechocinek, Jedlina-Zdrój, Kołobrzeg, Krynica, Szczawno-Zdrój, Ustroń, Wysowa).
choroby skóry (Busko-Zdrój, Lądek-Zdrój, Solec-Zdrój, Świnoujście).
choroby kobiece (Ciechocinek, Duszniki-Zdrój, Krynica, Świeradów-Zdrój).
choroby układu moczowego (Cieplice-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Krynica, Szczawno-Zdrój, Wysowa, Żegiestów-Zdrój).
stany po żółtaczce zakaźnej (Długopole-Zdrój).

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

500 Plus od pierwszego dziecka i "13" dla emerytów

HIPOKRATES: Gala wręczenia nagród

Wideo

Komentarze 9

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

t
tereska

Gdyby każde sanatorium wyglądało jak to ze zdjęcia. Chociaż ja tez miałam okazję być w pięknym miejscu http://obok-lasu.pl/ I nie chodzi tylko o sam budynek, ale całe otoczenie było bardzo malownicze i ten las faktycznie był obok. Jak człowiek z miasta było to dla mnie ogromną przyjemnością, żeby między zabiegami wybrać się na spacer prawdziwym lasem. Zupełnie inny zapach, inne powietrze. Z chęcią bym tam wróciła.

M
Moro

Dobrze, powinno płacić się tak 500-800 złotych za pobyt dajmy na to 3 tygodnie (standard), bo np. nie którzy "pałę'' przeginali jeżdząc co 6 m-cy!!!!!

j
jana

byłam w Kudowie w Bistro 2018r wszystko wspaniale co do sanatorium ALE rano wczas dymy gazowe z kominów sąsiednich z kąpieliska z lewej strony hotelu te smrody nam przyszło wdychać a płaciłam z środowisko sanatorium jest w centrum miasta ja mieszkam w centrum miasta odwołałam się żeby dali na zabitą dechami wioskę ale nie jechać i tyle z dobrym zdrowiem pojechałam a teraz gardła nie mogę wyleczyć co zaszło tym smrodem gazowym zgroza

b
bluss

a ile kosztuje prywatnie ????

D
DAG

Zwrot kosztów podróży otrzymują kuracjusze kierowani przez KRUS i ZUS na rehabilitację w ramach prewencji. Rehabilitacja z NFZ jest odpłatna dla wszystkich.

D
Dana

Dlaczego kuracjusze z krusu otrzymują zwrot kosztów podróży a kuracjusze z NFZ nie otrzymują? Może ktoś uzasadni dlaczego tak jest.Wszyscy powinni być traktowani jednakowo.

J
Janina modrowska ja

ja byłam w2015roku na leczeniu po szpitalnym w 2016 byłam w szpitalu złożyłam wniosek na leczenie po szpitalne w jaki czasie. od złożenia wniosku mogę jechać na leczenie

B
Beata

Przykro mi bardzo że akurat trafiła Pani na takie sanatorium.4go lutego wróciłam właśnie z sanatorium "BIAWENA" w WYSOWEJ ZDRÓJ,pobyt tam to poprostu bajka.Wyżywienie super ani raz na 24 dni nie powtórzyło się,pokoje komfortowe (byłam w 2-u osobowym),zabiegi na miejscu,pełna opieka medyczna...widoki niesamowite mimo że to zima była gdzie czasem i -29 stopni w nocy było...jeśli miałabym okazje wrócić tam to bez wachania jade,szczerze polecam to sanatorium.Choruje na Astme a tam jest ona leczona choć nie tylko układ ruchowy także.Pozdrawiam bardzo serdecznie

z
zniesmaczona kuracjuszka

1. W śląskim kolejny wniosek można złożyć po upływie 1 roku od zakończenia leczenia sanatoryjnego ( wewnętrzne zarządzenia - tak mówią )
2. Czas oczekiwania około 30 m-cy
3. Opłaty, dopłaty i kary umowne wg regulaminów organizacyjnych podmiotu leczniczego w moim wypadku Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń SA
4. Warunki pobytu i rehabilitacji urągają godności człowieka ( brak zainteresowania ze strony medycznej - zbędne przedstawienie jakichkolwiek badań, jedna wizyta u lekarza, zabiegi zalecone jednostronnie bo tak mi się widzi, na pytanie o rodzaj przepisanych zabiegów pada odpowiedź - to niech sobie pani dokupi jak pani mało -na zabiegi trzeba dochodzić do Zakładu Przyrodoleczniczego oddalonego o około 10 min i do pokonania 80 schodów dla ludzi ze schorzeniami narządu ruchu ( nawet o balkoniku ) posiłki jak w szpitalu mało urozmaicone i naprawdę biedne ( jestem w posiadaniu zdjęć ) większość kuracjusz stanowią małżeństwa traktujące pobyt jak tanie wczasy - wyposażenie pokoi i łazienek z lat "wczesnego gierka" ( tu również zdjęcia ) itd... itp... szkoda gadać jak było miło się rehabilitować po odczekaniu prawie 4 lat
Pisze to wszystko ku przestrodze leżąc w łóżku z zapaleniem górnych dróg oddechowych którego właśnie tam się nabawiłam

Dodaj ogłoszenie