Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Regulamin Rankingu „Złota Setka Województwa Śląskiego 2022”

DM

Regulamin Rankingu „Złota Setka Województwa Śląskiego 2022” zwanej dalej „Rankingiem”

Art. 1 Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki realizacji rankingu pod nazwą „Złota Setka Województwa Śląskiego 2022”. (dalej także: “Złota Setka” lub “Ranking”).
2.Organizatorem Rankingu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3.Partnerami Merytorycznymi rankingu jest firma Dun & Bradstreet Poland sp. z o.o. oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
4.Ranking, w oparciu o dane za rok 2022 zawarte w sprawozdaniach finansowych lub przekazane Organizatorowi, ma na celu wyłonienie najlepszych firm województwa śląskiego w kategorii ”Największy Przychód - najlepsze firmy pod względem wyników finansowych na podstawie przychodu netto”.
5.Organizator powołuje Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora, przedstawicieli uczelni i organizacji biznesowych.
6.Zadaniem Kapituły jest nadzór nad realizacją Rankingu, ostateczna akceptacja opracowanego Rankingu oraz decyzja o ewentualnym przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.
7.Ranking organizowany jest przez Makroregion Śląsk i będzie prowadzony na łamach Dziennika Zachodniego oraz portalu dziennikzachodni.pl nazywanych dalej „Gazetą".
8.Akcja prowadzona będzie w okresie od dnia 16 października 2023 r. od godziny 8:00:00 do 2 grudnia 2023 r. do godziny 23:59:59.

Art. 2 Warunki uczestnictwa w Rankingu
Uczestnikiem rankingu jest Firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne osobowość prawną przyznają). Ilekroć w Regulaminie mowa o przedsiębiorcy należy przez to rozumieć Firmę z terenu województwa śląskiego której dane zostały pozyskane między innymi z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) (skan Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat ze Sprawozdania Finansowego oraz informację o zatrudnieniu ogółem i na terenie województwa śląskiego za 2022 rok).

Art. 3 Zasady Rankingu: Zgłoszenia do udziału w klasyfikacji
1.Ranking ma charakter zamknięty i udział w nim jest nieodpłatny.
2.Dane finansowe pozyskiwane są z KRS za pośrednictwem firmy Dun & Bradstreet Poland Sp. z o.o.
3.Spośród wszystkich pozyskanych danych (art. 3 pkt.2) Kapituła, przy wsparciu firmy doradczej Dun & Bradstreet Poland Sp. z o.o. oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, stworzy Ranking „Złota Setka Województwa Śląskiego 2022” w kategorii, o której mowa w art. 1 pkt 4. Ranking będzie opublikowany w specjalnym dodatku „Złota Setka Przedsiębiorstw Województwa Śląskiego” oraz na stronach serwisu dziennikzachodni.pl

Art. 4 Zasady Rankingu
Uczestnicy "Złotej Setki Województwa Śląskiego 2022", których dane zostaną pozyskane zgodnie z art. 3, pkt. 2, klasyfikowani i oceniani będą w rankingu na podstawie wielkości przychodów netto.

Art. 5 Ogłoszenie wyników i nagrody
1.W Rankingu nagrodzimy dyplomem i statuetką 10 firm, przyznając miejsca od 1 do 10.
2.Dodatkowo zastrzegamy sobie prawo przyznania nagrody specjalnej.
3.Wszyscy laureaci Rankingu są zaproszeni na uroczystą galę „Złotej Setki Województwa Śląskiego 2022”, która odbędzie się końcem listopada 2023 roku na terenie województwa śląskiego.
4.Wyniki Rankingu opublikujemy na stronie internetowej dziennikzachodni.pl i w dodatku „Złota Setka Województwa Śląskiego” dystrybuowanym wraz z Dziennikiem Zachodnim.

Art. 6 Reklamacje
1.Prawo do wniesienia reklamacji związanej z niniejszym rankingiem przysługuje każdemu uczestnikowi rankingu.
2.Reklamacje związane z Rankingiem mogą być kierowane do Organizatora na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Polska Press Media Centrum, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec z dopiskiem „Złota Setka Województwa Śląskiego 2022”
3.Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub nazwę dokładny adres uczestnika rankingu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis uczestnika rankingu lub osoby umocowanej do działania w jego imieniu.
4.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania.
5.O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Art. 7 Ochrona danych osobowych
1.W wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Rankingu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Rankingu „Złota Setka Przedsiębiorstw Województwa Śląskiego 2022”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z dokonaniem zgłoszenia lub/i wzięciem udziału w Rankingu “Złota Setka Przedsiębiorstw Województwa Śląskiego 2022”

1.Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: [email protected] (dalej jako: „my” lub „Administrator”).

2.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja, przeprowadzenie oraz wyłonienie laureatów rankingu pod nazwą „Złota Setka Przedsiębiorstw Województwa Śląskiego 2022” (dalej jako: „Ranking”), co obejmuje również wysłanie zaproszenia na galę finałową Rankingu (jeżeli będzie ona organizowana), jak również obsługę skarg i reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli Twoja kandydatura jako przedsiębiorcy, bądź kandydatura podmiotu, który reprezentujesz została nominowana z inicjatywy Administratora na podstawie ogólnodostępnych informacji, które mogą być uzyskane m.in. z Krajowego Rejestru Sądowego (skan Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat ze Sprawozdania Finansowego oraz informację o zatrudnieniu ogółem i na terenie województwa śląskiego za 2022 rok). Przedmiotem Rankingu jest obszar życia społecznego o znaczeniu dla lokalnych lub regionalnych społeczności, a Administrator działa w celu uhonorowania lub wzmocnienia lokalnej lub regionalnej społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, prezentując członków tej społeczności szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżniając zasłużonych dla tej społeczności osób lub w inny sposób się wyróżniających. W okolicznościach opisanych wyżej, Administrator czuwa nad tym, aby bezpieczeństwo Twoich danych oraz Twój interes nie zostały naruszone, publikując dane w minimalnym zakresie i korzystając wyłącznie z publicznie dostępnych informacji i materiałów. Administrator dokłada należytej staranności, aby skontaktować się z Tobą i powiadomić Ciebie o tym, że Twoja osoba została nominowana do udziału w rankingu. W każdym czasie do końca Rankingu możesz zażądać usunięcia informacji o Twojej osobie z materiałów rankingu.
W przypadku zwrócenia się przez Ciebie do nas w sprawach związanych z Twoim uczestnictwem w Rankingu, złożenia skargi bądź reklamacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawny jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
W niektórych przypadkach Twoje dane możemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności podejmowania przez nas działań zmierzających do zabezpieczenia naszych praw i dochodzenia roszczeń.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3.Źródło pozyskania danych osobowych
Co do zasady informacje i dane niezbędne do nominacji kandydatów w Rankingu pozyskujemy ze źródeł powszechnie dostępnych (jak publiczne rejestry np. KRS, CEIDG, baza GUS). Twoje dane mogą nam również zostać przekazane w ramach prowadzonej z nami komunikacji przez nominowanego uczestnika Rankingu, którego reprezentujesz, lub osobę, która reprezentuje Ciebie jako przedsiębiorcę będącego uczestnikiem Rankingu, a jeśli jesteś uczestnikiem będącym osobą fizyczną, to swoje dane możesz nam również przekazać bezpośrednio.

4.Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów przetwarzania, w szczególności: imię i nazwisko, firma (oznaczenie przedsiębiorcy), nr NIP, informacje o prowadzonej działalności i w zakresie objętym przedmiotem Rankingu, kontaktowy numer telefonu, stanowisko, reprezentowany podmiot, adres e-mail, adres do doręczeń, w przypadku złożenia reklamacji.

5.Dobrowolność podania danych osobowych
Udział Rankingu wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do oznaczenia Twojej tożsamości jako przedsiębiorcy (lub osoby reprezentującej przedsiębiorcę będącego uczestnikiem Rankingu, jeżeli się z Tobą kontaktujemy, bądź Ty podejmujesz kontakt z nami). Wszelkie dane, które podajesz nam m.in. kontaktując się z nami w sprawach związanych z Rankingiem, są przez Ciebie podawane dobrowolnie. Przetwarzamy również Twoje dane, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do rozliczeń podatkowych).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

6.Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Administrator zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe nie dłużej, niż przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.
Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Rankingu, jego przeprowadzenia, a także wyłonienia laureatów, przetwarzamy przez okres trwania Rankingu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z uczestnictwem w Rankingu. Dane przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Rankingu i przyznania nagród, będą przetwarzane od momentu ich wprowadzenia do systemów informatycznych Administratora, przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane Rankingiem.
W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, dotyczącej Twojego udziału w Rankingu, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Ranking.
Informujemy, że w związku z publikacją materiałów dotyczących Rankingu (w szczególności relacji reporterskiej z wydarzenia, danych kandydatów, listy laureatów Rankingu, materiałów foto i wideo mogących zawierać wizerunki uczestników gali, etc.) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe uczestników, w tym laureatów Rankingu oraz osób obecnych podczas gali finałowej wydarzenia, będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Rankingu, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora.

7.Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
§podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Rankingiem, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim;
§podmiotom wspierającym nas w organizacji Rankingu w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, spółkom z grupy kapitałowej GK Orlen).

8.Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W przypadku konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, co może mieć miejsce w szczególności w ramach korzystania przez Administratora z niezbędnych narzędzi w zakresie IT, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

9.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

10.Pouczenie o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
a.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b.Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.Punkt kontaktowy
Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 10 powyżej.
Kontakt z nami możliwy jest:
1.droga mailową na adres: [email protected]
2.pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Rankingu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Ranking imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

12.Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected].

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: „Wojna cenowa” sklepów. Ile sklepy na tym zarabiają?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera