Zwolnienie rolników dotkniętych klęską suszy z płacenia kar za niewywiązanie się z umów na dostawę zbóż, buraków - to jeden z punktów, który rolniczy samorząd przedstawił w Parzniewie.

Rolnicy podkreślają, że długotrwała susza miała poważny wpływ na uprawy, w tym na produkcję pasz. Co za tym idzie, na mniejsze dochody hodowców. - Niedobór roślin paszowych w następnych miesiącach może spowodować wzrost kosztów produkcji - ostrzega KRIR.

o tym była mowa na posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie, gdzie stawił się m.in. Jan Krzysztof Ardanowski. Minister zapowiedział powołanie Polskiej Rady Rolnej.

Tutaj szczegóły: Polska Rada Rolna. Czym ma zajmować się nowa organizacja rolnicza? Kto będzie w jej składzie? (WIDEO)

Na czym zależy samorządowi? Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do rządu o:

  1. Jak najszybsze wypłacenie poszkodowanym rolnikom wszystkich przysługujących środków: zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2018, dopłaty do materiału siewnego oraz dopłaty do paliwa rolniczego
  2. Jak najszybszą wypłatę pomocy „suszowej”
  3. Wypracowanie systemu obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeń. Obecnie dopuszcza on objęcie ochroną tylko części gospodarstwa i rolnicy często nie ubezpieczają pozostałych upraw z powodu zbyt wysokich cen polis
  4. Dopracowanie systemu satelitarnego monitoringu upraw lub zwiększenie stacji pomiarowych, np. po 4 na każdej gminie oraz włączenie wszystkich stacji meteorologicznych prowadzonych przez ODR-y do systemu monitoringu suszy IUNG
  5. Uproszczenie wydawania decyzji na budowę tzw. małej retencji, która pomagałaby w nawadnianiu pól w sytuacji krytycznej oraz zaplanowanie środków na dofinansowanie budowy zbiorników małej i dużej retencji
  6. Zwolnienie dotkniętych klęską suszy z konieczności płacenia kar umownych za niewywiązanie się z umów na dostawę zbóż, buraków
  7. Uproszczenie procedur administracyjnych związanych z suszą, w tym dotyczących prac komisji, jak i wnioskowania o pomoc

Źródło: KRIR