Wojsko dziś sprzedaje auta, odzież i mobilną salę opatrunkową. Przetarg Agencji Mienia Wojskowego 29.04.2021

Redakcja
Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324Ilość:1NR fabryczny:SUL232414V0000059Rok produkcji:1997Cena:10000
Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324Ilość:1NR fabryczny:SUL232414V0000059Rok produkcji:1997Cena:10000 AMW
Agencja Mienia Wojskowego organizuje przetarg sprzętu. Oddział AMW we Wrocławiu ma na sprzedaż m.in. salę opatrunkową na samochodzie STAR-660, czteronoszowy samochód sanitarny TARPAN IVECO czy wóz wysokiej mobilności HONKER. Do tego w ofercie znalazło się sporo elementów umundurowania i sprzętu codziennego użytku.

Agencja Mienia Wojskowego organizuje przetarg sprzętu. Oddział AMW we Wrocławiu ma na sprzedaż m.in. salę opatrunkową na samochodzie STAR-660, czteronoszowy samochód sanitarny TARPAN IVECO czy wóz wysokiej mobilności HONKER. Do tego w ofercie znalazło się sporo elementów umundurowania i sprzętu codziennego użytku.

Przetarg AMW. Zobacz oferty i poznaj ceny

Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ"

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2021 r. o godz. 11:30 w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39.

 2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 26.04 i 27.04.2021 r., w godz. 9:00 – 13:00 w następujących miejscach:
  • poz. 1÷51 magazyn OR AMW • poz. 52÷54 4 RBLog Skład Milicz • poz. 55÷64 2WOG GZ-2 Wrocław • poz. 65 i 67 2 WOG SOI-2 Wrocław • poz. 66, 73÷76 2 WOG GZ Kłodzko • poz. 68 4 RBLog Skład Jastrzębie • poz. 69÷70 2 WOG SOI Oleśnica • poz. 71÷72 2 WOG SOI-3 Wrocław • poz. 77÷79 4 RBLog Skład Krapkowice • poz. 80 4 WOG SOI Krapkowice • poz. 81÷87 2 WOG SOI-1 Wrocław • poz. 88÷89 JW 1245 Wrocław • poz. 90 2 WOG Wrocław • poz. 91 Internat Garnizonowy Bolesławiec • poz. 92 2 WOG SOI Oleśnica, SOI-1 i SOI-3 Wrocław • poz. 93 10 BLog Opole • poz. 94 2 WOG GZ-3 Wrocław • poz. 95 91 blog Komprachcice, JW 2286 Opole • poz. 96 4 RBLog Skład Milicz • poz. 97 JW 2286 Opole.
  Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa” oraz dostępne są u organizatora przetargu.
  UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.
  Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z epidemią COVID 19).

  COMPONENT {"params":{"source":"pt","show_thumbnails":true,"prev_id":"15570097"},"component":"gallery"}

 3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1-91 w terminie do dnia 31.05.2021 r, dla pozycji 92-97 termin odbioru ustala się do dnia 18.06.2021 r.

 4. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.

 5. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1, 3, 8, 12÷14, 17, 39÷42, 55÷63, 68, 90 i 91 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław przy ul. Malarskiej 26, nr konta: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

 7. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

 8. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:

  • nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
  • uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).
 9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

 10. Do przetargu na poz. 92÷97 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów.
  Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 11. Warunkiem wydania Kupującemu olejów przepracowanych jest uprzednie lub równoczesne odebranie przez Kupującego przepracowanych płynów hamulcowych z miejsca ich magazynowania – dotyczy pozycji przetargowej nr 94.

 12. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału we Wrocławiu ul. Sztabowa 32, w terminie do dnia 28.04.2021 r. do godz. 14:00.

 13. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:

  • nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
  • nazwę i adres organizatora przetargu;
  • dopisek: „Przetarg nr 3/OX-DG/2021 – nie otwierać przed 29.04.2021 r. do godziny 11:30”.
 14. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:

  • dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
  • oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi
  • wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
  • wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).
 15. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w OR AMW we Wrocławiu od dnia 15.04.2021 r. do dnia 28.04.2021 r., w godz. 9:00-13:00 pok. nr 4 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

 16. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

 17. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

 18. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 19. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

 20. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

 21. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

 22. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 23. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

 24. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

 25. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

 26. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], faks 71 710 72 01 oraz tel. 71 710 72 66, 71 710 72 55, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

iPolitycznie - Fogiel: bon-moty Korwin-Mikkego nie naprawią ekonomii

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie