MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin Forum Seniora. Senior w nowej rzeczywistości - 13 października 2020

DM

Regulamin Forum Seniora. Senior w nowej rzeczywistości
Zasady ogólne

1)Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania z forum (dalej Forum) internetowego serwisu www.dziennikzachodni.pl znajdującego się pod adresem www.dziennikzachodni.pl/forumseniora.
2)Forum umożliwia użytkownikom uczestniczenie w grupach dyskusyjnych oraz komentowanie opublikowanych na forum materiałów.
3)Usługa, o której jest mowa w Regulaminie Forum świadczona jest przez Polska Press sp. z o.o. realizowanej lokalnie przez Oddział Śląsk – Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej Administrator).
4)Możliwość przeglądania wpisów oraz dodawania komentarzy ma każdy odwiedzający Forum użytkownik sieci Internet (Użytkownik), z zastrzeżeniem, że każdy niepełnoletni użytkownik może korzystać z Forum za zgodą opiekuna prawnego.
5)Niniejszy Regulamin Forum oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa w sposób wyłączny określają zarówno prawa jak i obowiązki wszystkich Użytkowników Forum, jak również określają prawa i obowiązki podmiotów, które posiadają prawo do prowadzenia i administrowania usługami oferowanymi poprzez Forum.
6)W chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Forum, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Forum.
7)Przedmiotem usługi oferowanej przez Forum jest możliwość słuchania prelekcji ekspertów oraz publikacji za pośrednictwem Forum opinii, komentarzy, pomysłów, pytań czy innych danych, możliwość wyrażania opinii własnych oraz wymiana poglądów z innymi Użytkownikami.
8)Korzystanie z forum nie wymaga rejestracji.
9)Osoby, które zapiszą się na forum poprzez ankietę pod adresem: https://www.webankieta.pl/ankieta/557112/wypelnij-formularz-forum-seniora-w-internecie-dziennik-zachodni.html otrzymają bezpłatny dostęp do cyfrowej prenumeraty „Dziennika Zachodniego” na 30 dni (prenumerata cyfrowa Dziennika Zachodniego na okres 30 dni).
10)Kody na 30-dniową prenumeratę internetową Dziennika Zachodniego zostaną przesłane do osób, które poprawnie się zarejestrowały po zakończeniu Forum Seniora najpóźniej do dnia 23.10.2020 r. poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu, podany podczas rejestracji oraz adres e-mail wraz z instrukcją postępowania.
11)Na podany przy rejestracji numer telefonu oraz adres e-mail mogą być wysyłane przez Organizatora ważne informacje o Forum (w tym przypomnienie o starcie transmisji Forum) oraz informacje związane z cyfrową prenumeratą Dziennika Zachodniego.
12)Pytania dotyczące forum należy kierować na adres: [email protected], Tel. 797 600 210
II.Rejestracja

1)Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna, a jej zakres obejmuje wyłącznie korzystanie z Forum.
2)Rejestracji można dokonać w terminie od 25.09.2020r. do 13.10.2020 r. do godz. 10.00
3)Jedna osoba może zarejestrować się tylko raz i tym samym otrzymać jeden kod na 30-dniową cyfrową prenumeratę Dziennika Zachodniego
4)Rejestracja nie jest niezbędna do korzystania z Forum.
5)Rejestracja następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
a.wyrażenie zgody przez Użytkownika na postanowienia Regulaminu Forum
b.wprowadzenie danych Użytkownika podczas procesu rejestracji: adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz imię i nazwisko
c.udzielenie Administratorowi zgody na przetwarzanie danych Użytkownika
6)Usługi świadczone są nieodpłatnie.

III.Wymagania techniczne

1)Dla poprawnego użytkowania Forum niezbędne jest:
a.sprawnie działająca przeglądarka internetowa np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera;
b.zainstalowana wtyczka do odtwarzania plików multimedialnych

IV.Administrator i Użytkownik – prawa i obowiązki
1)Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania Forum oraz redagowania treści komentarzy lub wpisów.
2)Niedopuszczalne jest zamieszczanie wpisów niezgodnych z wymogami Forum lub Regulaminem Forum.
3)W przypadku wpisu w rozumieniu ustawy z z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 r., poz. 1191), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z jego utworu. Za moment udzielenia licencji uznaje się moment dokonania wpisu. Administratorowi przysługuje prawo do udzielenia sublicencji na korzystanie z wpisu.
V.Treści zabronione
1)Użytkownik zamieszcza wpis na Forum wyłącznie na własną odpowiedzialność.
2)Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników, w tym porad udzielanych przez Użytkowników i nie ponosi konsekwencji wynikających z ich zastosowania.
3)Administrator zastrzega, że w zakresie porad udzielanych na Forum bezwzględnie należy skonsultować się z lekarzem. Forum nie zastępuje wizyty u lekarza.
4)Wszelkie wpisy sprzeczne z treścią Regulaminu będą usuwane.
5)Użytkownik może zgłosić informację o treści naruszającej prawo lub niniejszy Regulamin na adres [email protected] lub telefonicznie: 503078348
6)Zabronione jest podszywanie się pod innych Użytkowników oraz wykorzystywanie wizerunku innych osób.
7)Zabronione jest w szczególności publikowanie wpisów, które:
a.nawołują do nienawiści etnicznej, rasowej, wyznaniowej, do przemocy,
b.zawierają wulgaryzmy,
c.stanowią reklamę,
d.są utworem lub pochodzą od osoby trzeciej,
e.naruszają dobra osobiste,
f.zawierają treści pornograficzne, obraźliwe, kompromitujące innych Użytkowników
g.zawierają oprogramowanie lub informacje, które są szkodliwe lub niszczące dla serwisów informatycznych,
h.są poradą medyczną.
VI.Przetwarzanie danych osobowych
1)Administratorem danych Użytkownika jest Polska Press z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45.
2)Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wymaganym przez Forum w trakcie procesu rejestracji w celu realizacji usług świadczonych przez Forum.
3)Pytania dotyczące wyłącznie ochrony danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres [email protected]
4)Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności oraz w nocie informacyjnej załączonej do niniejszego Regulaminu.

VII.Postanowienia końcowe
1)Administratorem zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania Forum.
2)Administratorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu o czym poinformuje Użytkownika, a Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami oraz akceptacji ich treści.

Załącznik do Regulaminu Forum Seniora 2020 r.
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Forum pod nazwą „VII Forum Seniora” (dalej jako Forum), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu Forum), zawierana przez zgłoszenie udziału w Forum.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane i będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Forum) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b) podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c) inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończyło się Forum.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych przysługuje Tobie szereg uprawnień.
Te prawa to:
a.prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych swoich oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas danych Twoich lub ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka w celach marketingu bezpośredniego;
c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych Twoich lub ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a) droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Konkursu przez innych Uczestników >>
8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały podane przez Ciebie w momencie rejestracji na Forum Seniora 2020 r.
9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.Imię i nazwisko;
b.Kontaktowy numer telefonu;
c.Adres e-mail
d.Wizerunek

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni