MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wojsko sprzedaje tani sprzęt z demobilu. Dzisiaj nowy przetarg na sprzęt wojskowy Agencji Mienia Wojskowego [15.07.2020]

Stefan Kowlaski
Mikrobus IVECO DAILY 35.10VIlość:1NR fabryczny:ZCFC3590025355301Rok produkcji:2001Cena:4500
Mikrobus IVECO DAILY 35.10VIlość:1NR fabryczny:ZCFC3590025355301Rok produkcji:2001Cena:4500
Nowy przetarg AMW na sprzęt wojskowy już dzisiaj. Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg sprzętu wojskowego z demobilu. Tym razem sprzęt z wystawia jednostka w Bydgoszczy. Oferta jest naprawdę bogata. Znalazło się w niej sporo wojskowych pojazdów. Wszystko w atrakcyjnych cenach.

Wojsko sprzedaje tani sprzęt wojskowy

Nowy przetarg AMW. Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg sprzętu wojskowego z demobilu. Tym razem sprzęt z wystawia jednostka w Bydgoszczy. Oferta jest naprawdę bogata. Znalazło się w niej sporo wojskowych pojazdów.

Wszystko w atrakcyjnych cenach.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2020r. o godz. 9.00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy ul. Gdańska 163a.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z CENAMI

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 08.07 i 09.07.2020 r. w godz. 9.00 i 14.00 (za wyjątkiem KWP Radom, magazyn uzbrojenia Płock)w następujących miejscach (wskazany jest kontakt telefoniczny z wymienionymi osobami przed oględzinami, zdjęcia wskazanych sprzętów są zdjęciami poglądowymi):
• poz. 1÷24, 160,161 Magazyn OR AMW Bydgoszcz • poz. poz. 25 1RBLog Wałcz- Skład Dolaszewo • poz. 26 JW 1194 Bydgoszcz • poz. 27, 28 1Blog Bydgoszcz • poz. 29÷36, 38, 39 13 WOG Grudziądz - Grupa, • poz. 37, 40, 41÷45 13 WOG Grudziądz • poz. 46÷50 13 WOG Grudziądz - GZ Brodnica • poz. 51 26 WOG Zegrze- Skład Soczewka • poz. 52÷62, 66÷75 1RBLog - Skład Grudziądz – Grupa • poz. 63÷65 1RBLog - Skład Grudziądz • poz. 76 WOG Zgierz - SOI Kutno • poz. 77÷81 31 WOG Zgierz - SOI Leźnica Wielka • poz. 82÷86 31 WOG Zgierz - SOI Regny • poz. 87÷ 89 Skład Regny • poz. 90÷95 WWSM Kutno • poz. 96÷108 1RBLog Wałcz - Skład Toruń • poz. 109, 110 1RBLog Wałcz - Skład Maksymilianowo • poz. 111÷121 11 WOG Bydgoszcz • poz. 122÷125 3RBLog Kraków - Skład Gałkówek • poz. 126÷128, 140÷143 12 WOG Toruń • poz. 129÷139 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław poz. 144÷148 w RWT Bydgoszcz • poz. 149, 150 1RBLog - Skład Piła • poz. 151÷153 RZI Bydgoszcz • poz. 154, 155 RCI Bydgoszcz • poz. 156 WCKiK Bydgoszcz • poz. 157 1RBLog - Skład Gardeja • poz. 158, 159 KWP Radom, magazyn uzbrojenia Płock.

Mikrobus IVECO DAILY 35.10VIlość:1NR fabryczny:ZCFC3590025355301Rok produkcji:2001Cena:4500

Wojsko sprzedaje tani sprzęt z demobilu. Dzisiaj nowy przeta...

Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winny być zaopatrzone w rękawiczki oraz maseczki ochronne.

Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1-161 w terminie do dnia 31.08.2020 r.

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 5÷11, 16÷19, 21, 22, 51, 63, 64, 76, 82, 86, 90÷100, 105÷108, 110÷112, 117÷120, 145, 146÷148, 152÷156, 160, 161 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 104 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Toruń, nr konta 10 1130 1075 0002 6129 7320 0012, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

Nie przeocz

7. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
• nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
• uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9. Od produktu z poz. 25 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości.

10. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163A, w terminie do dnia 14.07.2020 r. do godziny 10.00.

11. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr 5/OB-DG/2020 – nie otwierać przed 15.07.2020 r. do godziny 9.00”.

12. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

13. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Bydgoszczy od dnia 01.07.2020 r. do dnia 13.07.2020 r., w godz. 8.00-14.00, pok. nr 206 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

14. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

15. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

16. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

Musisz to wiedzieć

17. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

18. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

19. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

20. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

21. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

22. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

23. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

24. Szczegółowe informacje: e-mail: m.kiciń[email protected], tel. 52 525 78 93 lub e-mail: [email protected], tel. 52 525 78 23 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30.

Zobacz koniecznie

Bądź na bieżąco i obserwuj

od 7 lat
Wideo

Znaleziono ślady ptasiej grypy w Teksasie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni