Wojsko wyprzedaje używany sprzęt dzisiaj NAJNOWSZA OFERTA MAJ 2019 Przetarg Agencji Mienia Wojskowego OKAZYJNE CENY AMW 22.05.2019

Stefan KowlaskiZaktualizowano 
Samochód osobowy DAEWOO LEGANZA 2.0Ilość:1NR fabryczny:KLAVF69ZEYB213182Rok produkcji:1999Cena:800
Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbywa się w środę 22 maja 2019. Wojsko wyprzedaje dzisiaj atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału w Krakowie. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. W ofercie są m.in. samochody osobowe, terenowe i ciężarówki, mikrobusy, autobusy, ciągnik, przyczepy oraz inny sprzęt wykorzystywany przez wojsko. Armia oferuje nawet... drewno z wycinki.

Przetarg Agencji Mienia Wojskowego MAJ 2019 NOWA OFERTA

Dzisiaj, 22 maja 2019, Agencja Mienia Wojskowego organizuje przetarg na sprzęt wycofany z użytku przez Wojsko Polskie. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody, sprzęt RTV i AGD.

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Każdego miesiąca organizuje przetargi na sprzęt wojskowy, który jest już wojsku niepotrzebny lub zużyty. Ale nadal może z powodzeniem służyć celom cywilnym. Każdego miesiąca przetargi cieszą się ogromnym zainteresowaniem potencjalnych kupców.

  • Odbiór zakupionych rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych następuje w terminie określanym każdorazowo przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego, po dokonaniu pełnej zapłaty, powiększonej o podatek VAT w wysokości ustawowo określonej dla danego rodzaju sprzętu (artykułu/odpadu).
  • W odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

Nie przegapcie

ZOBACZCIE , CO SPRZEDAJE WOJSKO
Przetarg AMW w Warszawie CENY + ZDJĘCIA

Sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych prowadzona jest przez Oddziały Regionalne Agencji Mienia Wojskowego i odbywa się w trybie przetargowym - według reguł określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.) oraz poprzetargowym i bezprzetargowym.

Wojskowy sprzęt z demobilu bez przetargu. Co wyprzedaje Wojs...

1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Gdyni ul. M. Curie-Skłodowskiej 19.

2. Mienie wystawione na przetarg dostępne jest do obejrzenia w dniach 17.05.2019 r. i 20.05.2019 r. w godz. 9:00 - 13:00 oraz w dniu przetargu w godz. 08:30 - 10:00 w następujących miejscach:

- poz. 1 w JW 3868 Gdynia, ul. Dickmana 10, p. Rompa - tel. 261 267 061 lub 140,

- poz. 2 w JW Gdynia-Witomino, ul. Strażacka 2-8, p. Moranko - tel. 261 260 827,

- poz. 3÷6 w ZW Dębogórze, p. Jaroszewicz - tel. 261 267 508,

- poz. 7÷9 w Hel – Bór, pani Piskorska - tel. 261 257 652,

- poz. 10÷30 w Rejonowej Bazie Zaopatrzenia Medycznego w Gdańsku, ul Polanki 117, poz. 10÷21 pani Sprawka - tel. 663 655 010,
- poz. 22÷30 p. Sominka - tel. 721 141 402,

- poz. 31 w KPW Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, p. Masłowski - tel. 784 580 703,

- poz. 32 w SOI Pogórze, ul. Czernickiego 124, p. Wolanin - tel. 261 267 780,

- poz. 33÷35 w JW 3936 Gdynia, ul. M. C. Skłodowskiej 2, poz. 33, 34 p. Stefaniak - tel. 261 265 452, poz. 35 pani Bilińska - tel. 261 251 945,

- poz. 36 w JW 4651 Gdynia-Babie Doły, ul. Zielona 1, pani Baranowska - tel. 261 251 687,

- poz. 37 w JW 4653 Siemirowice, p. Janowicz - tel. 261 252 248,

- poz. 38÷66 w 18 WOG Wejherowo, Pętkowice k/Wejherowa, p. Belak - tel. 609 489 543,

- poz. 67, 68 w 18 WOG Wejherowo, ul. Sobieskiego 277, pani Doerig - tel. 261 251 995,

- poz. 69 w JW 4580 Czarne, ul. Strzelecka 35, p. Wiśniewski - tel. 261 467 549,

- poz. 70 w Składzie Gardeja, p. Czarnik 261 483 304,

- poz. 71÷76 w JW 1128 Malbork, ul. 17 Marca 20, poz. 71 p. Dudek - tel. 261 536 070, poz. 72 p. Nisiewicz - tel. 261 536 7117,
- poz. 73÷75 p. Wciseł - tel. 261 536 716, poz. 76 p. Weglarek - tel. 261 537 178,

- poz. 77÷79 w JW 1128 teren lotniska Krasnołęka k\Malborka, poz. 77 p. Wysocki - tel. 261 537 292, poz. 78, 79 p. Reszka - tel. 261 537 216,

- poz. 80÷88 w JW 1300 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców W-wy 28B, poz. 80, 81 p. Kasprzyk - tel. 261 271 475, poz. 82÷84 p. Jasiński - tel. 261 271 695, poz. 85÷87 pani Mełnicka - tel. 261 271 355, poz. 88 pani Markiewicz - tel. 261 271 278,

- poz. 89÷92 w GZ Darłowo, ul. Zwycięstwa 2, poz. 89 p. Karwacki - tel. 261 237 299, poz. 90, 91 p. Drążek - tel. 261 237 208,
- poz. 92. p. Kobalczyk - tel. 261 237 489,

- poz. 93 w JW 4224 Skład Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 p. Ankiewicz - tel. 261 269 322 lub 602 725 161,

- poz. 94÷99 w JW 4220 GZ Lębork, ul. Obrońców Wybrzeża 1, poz. 94÷98 p. Nastały - tel. 261 468 783, poz. 99 p. Bigus - tel. 261 468 769,

- poz. 100 w GZ Słupsk, u. Boh. Westerplatte 6, p. Brząkowski - tel.261 458 379,

- poz. 101, 102 w JW 4220 Ustka – Lędowo, poz. 101 p. Adamiec - tel. 261 231 321, poz. 102 p. Szaryński - tel. 261 231 580,

- poz. 103÷108 w RZI Gdynia, ul. Unruga 97, p. Żabicka - tel. 261 267 913,

- poz. 109 w Agencji Mienia Wojskowego OR Gdynia, ul. M. Curie Skłodowskiej 19 oraz na terenie kompleksu magazynowego w Gdyni, ul. Dickmana, pani Rainko - Raikowska - tel. 58 690 87 24 lub pani Matyśkiewicz - tel. 58 690 87 61,

- poz. 110÷112 w Agencji Mienia Wojskowego OR Gdynia, ul. M. Curie Skłodowskiej 19, p. Wysocki - tel. 603 992 457.

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1-112 w terminie do dnia 28.06.2019 r.

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 10÷13, 22, 32, 66, 69, 76, 78, 101, 109, 110 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania. Opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 7÷9, 23÷25, 27÷30, 36 do wglądu w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta 41 1130 1121 0000 0060 0720 0029, podając w tytule przelewu numer i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6. Osoby wpłacające wadium na ww. konto zobowiązane są do złożenia, w trakcie rejestracji, pisemnego oświadczenia o numerze konta, na które ma być wadium zwrócone.

7. Licytanci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej do dnia 21.05.2019 r.. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać organizatorowi przetargu.

8. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:

- żaden z licytantów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej przedmiotu przetargu,

- licytant nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia udzielenia mu przybicia,

- licytant uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

9. Wadium złożone przez licytantów, których ceny nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Pozostałą część kwoty należy wpłacać przelewem na konto w BGK O/Gdańsk nr 27 1130 1121 0006 5589 8520 0009.

10. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, z późn. zm.).

11. Przedstawiciele uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pisemne pełnomocnictwo (upoważnienie) w oryginale lub jego kopię do dokonania określonych czynności w imieniu mocodawcy.

12. Wzory umowy sprzedaży, pełnomocnictwa, upoważnienia i oświadczeń są do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.

13. Licytanci reprezentujący podmioty gospodarcze powinni posiadać oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających zarejestrowanie prowadzonej działalności gospodarczej (NIP, Regon, KRS).

14. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

15. Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.

Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.

Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

16. Do wylicytowanej ceny sprzętu (artykułów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, za wyjątkiem poz. 73 dla których podatek VAT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) rozlicza nabywca będący podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Nabywca poz. 73 zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, że jest lub nie jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.
W przypadku nabycia poz. 92 stawka VAT wyniesie 8%, na podstawie art. 41 ust. 2, w związku z art. 146a pkt 2 ww. ustawy, zał. nr 3, poz. 18.

17. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

18. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy - Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Gdyni oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

19. Szczegółowe informacje: e-mail: w.dudek@amw.com.pl oraz tel. 58 501 88 10, p.wysocki@amw.com.pl oraz tel. 58 501 88 08 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

Zobaczcie koniecznie

Zaskakująca wystawa STOP SMOG w Katowicach

Najciekawsze startupy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 1

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

R
R go

Dlaczego auta nie mają tablic rejestracyjnych i ubezpieczeń? Ja nie mogę Taurus czasowo wyrejestrować a taki min może i to jest uczciwe.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3