MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wojsko wyprzedaje sprzęt z demobilu MAJ 2019 - NOWA OFERTA. Przetarg Agencji Mienia Wojskowego OKAZYJNE CENY

Stefan Kowlaski
Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności MERCEDES 290GD (przebieg: 375 631 km, stan techniczny: liczne ślady korozji na blacharce - m.in. prawy tylni błotnik, brak kierunkowskazu lewego, tylnego, korozja wokół Cena 40 000 zł
Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności MERCEDES 290GD (przebieg: 375 631 km, stan techniczny: liczne ślady korozji na blacharce - m.in. prawy tylni błotnik, brak kierunkowskazu lewego, tylnego, korozja wokół Cena 40 000 zł
Przetarg Agencji Mienia Wojskowego. Wojsko znowu wyprzedaje sprzęt z demobilu. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału w Krakowie. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. W ofercie są m.in. samochody, ciężarówki, ale też namioty, agregaty czy łodzie.

Przetarg Agencji Mienia Wojskowego MAJ 2019 NOWA OFERTA

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Każdego miesiąca organizuje przetargi na sprzęt wojskowy, który jest już wojsku niepotrzebny lub zużyty. Ale nadal może z powodzeniem służyć celom cywilnym. Każdego miesiąca przetargi cieszą się ogromnym zainteresowaniem potencjalnych kupców.

ZOBACZCIE KONIECZNIE NOWĄ OFERTĘ PRZETARGOWĄ AMW W CZERWCU

Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności TARPAN 4012Ilość:1NR fabryczny:SUR032800635FSRRok produkcji:1993Cena:4 000

Wojsko wyprzedaje sprzęt z demobilu CZERWIEC 2019 NOWY PRZET...

  • Odbiór zakupionych rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych następuje w terminie określanym każdorazowo przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego, po dokonaniu pełnej zapłaty, powiększonej o podatek VAT w wysokości ustawowo określonej dla danego rodzaju sprzętu (artykułu/odpadu).
  • W odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

ZOBACZCIE , CO SPRZEDAJE WOJSKO
Przetarg AMW w Warszawie CENY + ZDJĘCIA

Sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych prowadzona jest przez Oddziały Regionalne Agencji Mienia Wojskowego i odbywa się w trybie przetargowym - według reguł określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.) oraz poprzetargowym i bezprzetargowym.

Menażki 3-częścioweCena: 50 zł

Wojskowy sprzęt z demobilu bez przetargu. Co wyprzedaje Wojs...

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie OR AMW w Krakowie ul. Montelupich 3 (wjazd od ul. Kamiennej).

Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1-101 w terminie do dnia 28.06.2019 r.

Nie przegapcie

Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1÷2 86, 88÷89, 92÷101 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

Opisy dot. utworów plastycznych mają charakter poglądowy i nie są sporządzone przez rzeczoznawcę.

Utwory plastyczne (egzemplarze utworów) były uprzednio publicznie udostępnione poprzez zawieszenie ich w miejscach dostępnych dla osób trzecich (żołnierzy, pracowników, osób odwiedzających) m.in. na korytarzach jednostek wojskowych, bądź to w pokojach ich dowódców.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków, nr konta 83 1130 1150 0012 1243 8520 0020, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

Zobacz kolejne oferty na następnych zdjęciach >>>

Wojsko wyprzedaje sprzęt z demobilu NOWE OFERTY MAJ 2019 Oka...

Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:

oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,

oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

Do przetargu na poz. 2, 89, 92÷101 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:

zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu,

zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych,

zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych.

Dokumenty te należy dołączyć do oferty w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Dodatkowo, podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, zobowiązane są dołączyć do oferty oświadczenie, iż we wniosku do tego rejestru, ujęte były rodzaje odpadów, nabyciem których są zainteresowane. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.

Nabywca zobowiązany będzie również do podpisania:

umowy sprzedaży,

„Karty przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów (w dniu odbioru).

Na pozycje 98÷101 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami zamierzające wykorzystać odpady na własne potrzeby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93), bez konieczności spełnienia warunków przewidzianych dla podmiotów gospodarczych, o których mowa w pkt. 9. Jednocześnie nabywca odpadów zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia odbioru odpadów na własne potrzeby. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Krakowie, ul. Montelupich 3, w terminie
do dnia 14.05.2019 do godziny 12.30.

Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:

nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta,

nazwę i adres organizatora przetargu,

dopisek: „Przetarg nr 2/2019 – nie otwierać przed 14.05.2019 do godziny 13:00”.

Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:

dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe,

oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty,

oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi,

wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty,

podpisane oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny - dotyczy poz. nr 2, 89, 92÷96,

wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia - jeżeli są wymagane).

Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Krakowie od dnia 30.04.2019 r. do dnia 13.05.2019 r., w godz. 7:00 - 15:00 oraz w dniu przetargu do godz. 12:00, w Biurze Obsługi Klienta. lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”.

Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej
w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.

Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.

Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.

Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.

Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.

Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

Do wylicytowanej ceny sprzętu (artykułów/odpadów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %, za wyjątkiem poz. 2, 89, 92÷96 dla których podatek VAT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) rozlicza nabywca będący podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W przypadku nabycia poz. 87 stawka VAT wyniesie 8 %, na podstawie art. 41 ust. 2, w związku z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zał. nr 3, poz. 18.

W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie
i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Krakowie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], faks 12 211 4005 oraz tel. 12 211 4012 lub 12 211 4116 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Zobaczcie koniecznie

Zaskakująca wystawa STOP SMOG w Katowicach

Europejski Kongres Gospodarczy EEC Katowice

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni