MATURA 2016 HISTORIA 17 maja 2016. ROZWIĄZANY ARKUSZ, ODPOWIEDZI Jakie były pytania?

MMM
Matura z historii 17 maja 2016 na poziomie rozszerzonym. ARKUSZ CKE PDF
Matura z historii 17 maja 2016 na poziomie rozszerzonym. ARKUSZ CKE PDF
Udostępnij:
Matura z historii 17 maja 2016 na poziomie rozszerzonym. Dziś tegoroczni maturzyści zdają maturę z historii na poziomie rozszerzonym. W naszym serwisie specjalnym dowiecie się jakie były pytania? arkusze i odpowiedzi.

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY. ROZWIĄZUJEMY ARKUSZ CKE Z HISTORYKIEM ZOSTAŃCIE Z NAMI, A ZOBACZYCIE ODPOWIEDZI I PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA. #teraz

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 1.1. (0–1)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Wydarzenia opisane w tekście rozegrały się
A. przed bitwą pod Maratonem.
B. między bitwą pod Termopilami a bitwą pod Salaminą.
C. między bitwą pod Platejami a bitwą pod Cheroneą. - POPRAWNA ODPOWIEDŹ
D. po bitwie pod Issos.

Rozstrzygnij, czy wydarzenia opisane w tekście dotyczą wojen grecko-perskich.
Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do źródła.

NIE. Ateńczycy i Lecedemończycy (Spartani) to Grecy, dzieło Tukidydesa poświęcone jest wojnie peleponeskiej, nie wojnom perskim.

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 2.

Na podstawie tekstu podaj dwa argumenty, które potwierdzają tezę rzymskiego poety
Horacego: zdobyta Grecja podbiła dzikiego zdobywcę.
1. Pisze także w języku greckim.
2. Lubi korynckie naczynia.

KOLEJNE ODPOWIEDZI NA NASTĘPNEJ PODSTRONIE. KLIKNIJ I ZOBACZ
MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 3.
NIE.
Plan bitwy przedstawia bitwę pod Kannami, która rozegrała się podczas DRUGIEJ wojny punickiej, była bitwą LĄDOWĄ i zakończyła się KLĘSKĄ Rzymian. Wódz kartagiński Hannibal podjął ryzyko – gdyby Rzymianie zorientowali się w jego planie, czekałaby go klęska.

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 4.

1. F
2. P
3. F

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 5.

Romański portal, gotycka rozeta

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 6.

Łamanie prawa podczas prowadzenia interesów , wzrost stopy procentowej

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 7.

dynastia andegaweńska
zapewnienie sukcesji polskiego tronu jednej z córek.

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 8.

Trasa wyprawy 1.

KOLEJNE ODPOWIEDZI NA NASTĘPNEJ PODSTRONIE. KLIKNIJ I ZOBACZ

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 9.

Małżeństwo Iwana III Srogiego z Zoe z dynastii Paleologów, bratanicą ostatniego cesarza bizantyjskiego

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 10.

Nazwa wydarzenia: rokosz Lubomirskiego
Elekcja vivente rege: wybór następcy jeszcze za życia panującego króla

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 11.

Podaj nazwę miasta: Buczacz
Na podstawie mapy można stwierdzić, że - D. Prusy Książęce w czasie potopu szwedzkiego zmieniły swój status polityczny.

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 12.

Pierwszy autor jest zwolennikiem absolutyzmu, drugi jego przeciwnikiem

KOLEJNE ODPOWIEDZI NA NASTĘPNEJ PODSTRONIE. KLIKNIJ I ZOBACZ

Zadanie 13.

P
P
F

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 14.

D

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 15.1

B

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 15.2.

Atak uczestników spisku podchorążych na wielkiego księcia Konstantego

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 16

1. Zginął z rąk uczestników tzw. nocy listopadowej, gdyż odmówił udziału w powstaniu - Maurycy Hauke
2. W okresie Wiosny Ludów uczestniczył w działaniach polskiej formacji wojskowej we Włoszech - Władysław Leopold Hauke
3. Był współpracownikiem Romualda Traugutta oraz dowódcąoddziału walczącego w Górach Świętokrzyskich - Józef Ludwik Hauke-Bosak
4. W 1865 r. podjął decyzję o wystawieniu w Warszawie prapremiery opery Stanisława Moniuszki Straszny dwór - Aleksander Hauke

KOLEJNE ODPOWIEDZI NA NASTĘPNEJ PODSTRONIE. KLIKNIJ I ZOBACZ

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 17.

Pieczęć – nawiązuje do wspólnoty Polski, Litwy i Ukrainy oraz demokratycznych ideałów (Rząd Narodowy, równość...) - podkreślanie zaś że Polska jest monarchią budziłoby reakcyjne skojarzenia.

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 18.

Nacjonalizm

Autor kładzie nacisk na odrębność narodu polskiego i jego kultury, podkreśla jego siłę i walory. A tym autorem jest Roman Dmowski. :)

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 19.

Francja-Marianna jest prezentowana jako matka, która troszczy się o swe dzieci – tubylców w koloniach. Zapewnia im żywność (róg obfitości), oświatę (książka) i bezpieczeństwo (żołnierz)

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 20.

Grafika powstała w okresie gdy o losie wspominanych w niej ziem miały zdecydować plebiscyty. Zapowiadała, że ich mieszkańcy opowiedzą się za Polską

KOLEJNE ODPOWIEDZI NA NASTĘPNEJ PODSTRONIE. KLIKNIJ I ZOBACZ

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 21.

Stanisław Wojciechowski,
przewrót majowy 1926

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 22.

P
F
F

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 23.

C - 1942

W roku 1939 i 1940 Hitler i Mussolini nie byli wrogami ZSRR, a USA nie uczestniczyły w wojnie. W 1942 ZSRR był już w stanie wojny z Niemcami i Włochami, a USA uczestniczyły w wojnie. Wprawdzie w 1944 było już po kapitulacji Włoch, ale uwolniony Mussolini na czele Republiki Salo stał u boku Hitlera, jednak data 1942 tak czy inaczej jest wcześniejsza niż 1944.

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 24.

Plan Marshalla.
Nie objął Polski, ponieważ była już w bloku sowieckim. Stalin zaś nie chciał, by podporządkowane mu państwa przystąpiły do Planu Marshalla.

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 25.1

1.B
2.A

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 25.2

Cytaty: „przyjaźń z narodem radzieckim zapuściła głębokie korzenie”, „wyróżnionym motywem prowokacji katyńskiej”. Ten drugi to szczególnie cyniczna próba oskarżenia Amerykanów o zbrodnie ludobójstwa na masową skalę (a korzystając z okazji, zaprzecza się odpowiedzialności Sowietów za tę zbrodnię).

MATURA 2016 Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 26

C. Grudzień ’70

Matura 17 maja 2016 historia.

Egzamin maturalny z historii sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu historii określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym mogą również odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych.

 • TU OPUBLIKUJEMY ARKUSZE CKE PDF Z EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII 17 MAJA 2016 NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

 • TU OPUBLIKUJEMY PYTANIA I ODPOWIEDZI Z EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII 17 MAJA 2016 NA POZIOMIE ROZSZERZONYM


MATURA 2016 HISTORIA - ZOBACZ, JAKIE BYŁY PYTANIA?

Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegółowe. Wymagania ogólne – jako syntetyczne ujęcie nadrzędnych celów kształcenia – informują, jak rozumieć podporządkowane im wymagania szczegółowe, które odwołują się do ściśle określonych wiadomości i umiejętności. W szczególności zadania w arkuszu maturalnym z historii na poziomie rozszerzonym mają na celu sprawdzenie umiejętności z zakresu: chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej, tworzenia narracji historycznej.

Wyróżnione kompetencje integrują wiedzę i umiejętności oraz stanowią podstawę do kształtowania myślenia historycznego młodzieży na wszystkich etapach edukacji historycznej.

Egzamin maturalny z historii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Do egzaminu z historii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej (por. punkt G. „Ocenianie i wyniki egzaminu” w CZĘŚCI OGÓLNEJ Informatora o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015). Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z historii – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych – nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.

Arkusz egzaminacyjny z historii na poziomie rozszerzonym Arkusz egzaminacyjny z historii będzie zawierał około 30 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym: będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej;

 • 1 W przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016.
 • 2 Z wyjątkiem sytuacji, w której egzamin z historii został zadeklarowany przez zdającego jako jedyny przedmiot dodatkowy, po czym zdający nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin ten został mu unieważniony.

Pytania będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, takie jak analiza, porównywanie, klasyfikacja, wnioskowanie, syntetyzowanie, uogólnianie; będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi; będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego, prawda / fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie. W arkuszu będą przeważały zadania otwarte; będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych; będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. tekstu, mapy, diagramu, wykresu, tabeli, ilustracji, rysunku, tablicy genealogicznej; będą uwzględniać pięć epok historycznych (starożytność, średniowiecze, dzieje nowożytne, wiek XIX oraz wiek XX), problematykę historii Polski i historii powszechnej, a także zagadnienia z zakresu historii politycznej, społeczno-gospodarczej oraz historii kultury. Polecenie zawiera czasownik określający czynność, którą należy wykonać, rozwiązując zadanie. Zdający powinien dokładnie zrozumieć ten czasownik, aby poprawnie wykonać polecenie.

Takich czasowników w różnych zadaniach występuje wiele – poniżej zostały wymienione i krótko scharakteryzowane te, których zrozumienie często sprawia trudność zdającym.

 • Oceń, czyli sformułuj (wydaj) opinię o faktach/zjawiskach/procesach historycznych na podstawie własnej wiedzy i/lub materiału źródłowego.
 • Porównaj, czyli wskaż podobieństwa i/lub różnice między faktami/zjawiskami/procesami historycznymi, także nazwij dostrzeżone podobieństwa i/lub różnice.
 • Rozstrzygnij, czyli zajmij stanowisko, czy podane informacje są: prawdziwe/fałszywe, słuszne/niesłuszne, użyteczne/nieużyteczne itp.
 • Rozważ, czyli podaj argumenty i kontrargumenty dla podanej tezy oraz oceń ich prawdziwość (słuszność).
 • Scharakteryzuj, czyli opisz przebieg wydarzeń historycznych z podaniem najważniejszych wydarzeń, przyczyn, następstw, głównych uczestników wydarzeń.
 • Udowodnij, czyli dobierz odpowiednie argumenty dowodzące prawdziwości/ nieprawdziwości podanej tezy związanej z faktami/zjawiskami/procesami historycznymi.
 • Uzasadnij, czyli przedstaw argumenty pokazujące sposób rozumowania, a więc dochodzenia do istnienia związków/zależności między podanymi faktami/zjawiskami/procesami historycznymi.
 • Wyjaśnij, czyli przedstaw rozumowanie, w którym na podstawie własnej wiedzy i/lub podanego materiału źródłowego przedstawisz istotę podanych faktów/zjawisk/procesów historycznych; także przedstaw fakty i/lub przyczyny/skutki działań ludzkich (jednostek, grup, instytucji), relacje/zależności między faktami/zjawiskami/procesami historycznymi; także przedstaw przyczyny/skutki powstawania różnych interpretacji historii.
 • Wykaż, czyli udowodnij, że istnieją/nie istnieją związki/zależności między faktami/ zjawiskami/procesami historycznymi.
 • Wymień (podaj), czyli na podstawie własnej wiedzy i/lub podanego materiału źródłowego wypisz oczekiwane cechy faktów/zjawisk/procesów historycznych lub same fakty/zjawiska/ procesy historyczne, według podanego kryterium zawartego w poleceniu.

Arkusz egzaminacyjny z historii zawiera także zadanie rozszerzonej odpowiedzi. Rozwiązując to zadanie, zdający powinien przygotować wypowiedź pisemną na jeden Opis egzaminu 11 z pięciu podanych tematów. Tematy te są zróżnicowane według epok (starożytność, średniowiecze, dzieje nowożytne, XIX i XX wiek) oraz obszarów historii (historia polityczna, społeczno-gospodarcza oraz historia kultury). Obejmują historię Polski i historię powszechną. Część tematów wypracowania jest dodatkowo zaopatrzona w materiał źródłowy. Zadanie rozszerzonej odpowiedzi najpełniej sprawdza złożone umiejętności historyczne. Odzwierciedla proces rozumowania, który zależy nie tylko od zasobu wiedzy, ale również od takich umiejętności historycznych, jak: analiza, porównywanie, klasyfikacja, wnioskowanie, syntetyzowanie, uogólnianie. Zwiększenie puli tematów wychodzi naprzeciw zainteresowaniom osób zdających egzamin maturalny z historii. Umożliwi zdającym prezentację własnych zainteresowań historycznych. Może to także sprzyjać indywidualizacji kształcenia historycznego w szkole.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA ODPOWIEDZI UDZIELONYCH PRZEZ ZDAJĄCYCH W ZADANIACH OTWARTYCH 1. Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. 2. Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy zdającego, które dotyczą polecenia. 3. Komentarze, nawet poprawne, wykraczające poza zakres polecenia nie podlegają ocenianiu. 4. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka wzajemnie sprzecznych odpowiedzi, uznaje się je za niepoprawne. 5. Jeżeli zamieszczone w odpowiedzi informacje (również dodatkowe, które nie wynikają z treści polecenia) świadczą o zasadniczych brakach w rozumieniu omawianego zagadnienia i zaprzeczają udzielonej prawidłowej odpowiedzi, to za odpowiedź taką zdający otrzyma 0 punktów. 6. Jeśli w zadaniu otwartym zdający w odpowiedzi poda więcej elementów (nazw, cech, argumentów itd.), niż wynika z treści polecenia, to ocenionych zostanie tyle kolejnych elementów odpowiedzi (licząc od pierwszej), ile wskazano w poleceniu. 12 Informator o egzaminie maturalnym z historii od roku szkolnego 2014/2015

SKALA OCENIANIA WYPOWIEDZI ZDAJĄCYCH W ZADANIACH ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI Zadanie rozszerzonej odpowiedzi sprawdza różnorodne umiejętności historyczne, w tym umiejętność tworzenia zgodnej z tematem, poprawnej merytorycznie wypowiedzi pisemnej. Zadanie oceniane jest zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania, odpowiadającymi wymaganiom holistycznego sprawdzania osiągnięć uczniów, gdzie ocenie podlega: zawartość merytoryczna pracy (zgodność z aktualnym stanem wiedzy naukowej, dobór treści, selekcja i hierarchizacja informacji), umiejętność rozumowania historycznego (wnioskowanie przyczynowo-skutkowe, dostrzeganie kontekstu historycznego, interpretacja i ocena faktów historycznych, uwzględnianie we własnej refleksji różnych opinii i odmiennych stanowisk w ocenie wydarzeń historycznych), umiejętność skonstruowania przejrzystej i logicznej, spójnej wewnętrznie wypowiedzi.

Dokonując oceny wypowiedzi pisemnej, egzaminator patrzy na pracę jako całość i – w zależności od stopnia realizacji tematu – kwalifikuje wypowiedź na jeden z czterech poziomów (I–IV), a następnie przyznaje punkty z zakresu określonego dla każdego poziomu. Egzaminator może również przyznać za wypowiedź 0 punktów. Maksymalnie za wypowiedź pisemną można uzyskać 12 punktów.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

M
Maturzysta
Zadanie 25. to B; A. Wojna koreańska to lata 50.
Przejdź na stronę główną Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie