MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin Test Wiedzy „Stal w Twoim Domu: Czy Wiesz, Gdzie Ją Znajdziesz?”

DM
Test Wiedzy

REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą TEST WIEDZY „Stal w Twoim Domu: Czy Wiesz, Gdzie Ją Znajdziesz?”.

Art.1 Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przebiegu konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu pod nazwą TEST WIEDZY „Stal w Twoim Domu: Czy Wiesz, Gdzie Ją Znajdziesz?”. Link do Regulaminu Konkursu znajduje się w formularzu konkursowym zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie (patrz Art.1 ust.3 Regulaminu).
2.Organizatorem Konkursu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
3.Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział w Sosnowcu i będzie prowadzony poprzez webankietę na łamach serwisu www.dziennikzachodni.pl oraz www.slaskie.naszemiasto.pl, zwanego dalej „Serwisem” i będzie realizowany na terenie województwa śląskiego.
4.Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie 3 (trzech) osób będących pracownikami Organizatora oraz przedstawicielami ArcelorMittal Poland S.A., al. Józefa Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, KRS: 0000115891. Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizacja wszelkich powierzonych jej przez Organizatora zadań, opisanych treścią Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłonienie Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie.
5.Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator i odpowiada również za ich wydanie.
6.Zasady oraz czas Konkursu opisane są w paragrafach poniżej.
7.Wszelkie pytania dotyczące informacji o prowadzonym Konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres [email protected] .

Art.2 Uczestnicy Konkursu i zgłoszenia do udziału w Konkursie
1.Konkurs ma charakter otwarty.
2.Uczestnikiem w Konkursie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, mieszkająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w województwie śląskiego, spełniająca wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3.Uczestnik w Konkursie może startować wyłącznie osobiście i indywidualnie, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
4.W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników, przy czym jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
5.Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:
5.1 Wypełnienia formularza zamieszczonego w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie, co wymaga podania następujących rzeczywistych danych Uczestnika:
a. Imię i Nazwisko,
c. Numer telefonu,
d. Miejscowość zamieszkania.
5.2 Zaakceptowania niniejszego Regulaminu w sposób określony w Serwisie i wyrażenia zgody, w sposób określony w formularzu, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
5.3 Udzielenia poprawnych odpowiedzi na zamknięte pytania konkursowe oraz udzielenia autorskiej, kreatywnej, nieszablonowej, poprawnej językowo odpowiedzi na pytanie otwarte. Uczestnik może przysłać treść odpowiedzi na pytanie otwarte wyłącznie taką, która jest wytworem oryginalnej twórczości Uczestnika, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany - dotyczy to także publikacji internetowych.
6.Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zgadza się na nieodpłatną publikację treści odpowiedzi na pytanie otwarte do Konkursu oraz imienia, nazwiska Uczestnika w serwisach i tytułach Organizatora.
7.Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do treści odpowiedzi na pytanie otwarte.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności
z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu. Jednakże w przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego, poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 5 Regulaminu.
9.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
10.W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w pkt. 9 powyżej.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art.3 Przebieg i zasady Konkursu
1.Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 25.06.2024 r. od godz. 10:00:00 do dnia 07.07.2024 r. do godz. 23:59:00.
Celem konkursu jest zwiększenie świadomości internautów na temat roli stali w ich codziennym życiu oraz sprawdzenie wiedzy uczestników w powyższym temacie poprzez webankietę.
2.Wszelkie informacje dotyczące niniejszego Konkursu będą opublikowane w artykułach oraz w formularzu Konkursowym dostępnym na stronach Serwisu.
3.Pytania zamknięte punktowane są po 1 pkt. każde w przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi, a 0 pkt. w przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej, zaś pytanie otwarte punktowane będzie w skali od 1 do 10, gdzie im ciekawsza, bardziej kreatywna, odpowiedź, tym więcej punktów może uzyskać Uczestnik. Odpowiedź musi być ciekawa, kreatywna, autorska, nieszablonowa, poprawna językowo i nie może być nigdzie wcześniej publikowana ani nagradzana.
4.W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników.
5.Brak odpowiedzi jest uważany za odpowiedź nieprawidłową.
6.Wynik Uczestnika stanowi suma uzyskanych punktów.
7.Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie Konkursu niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet oraz zasad współżycia społecznego.

Art. 4 Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników Konkursu
1.W konkursie nagrodzone zostaną 3 osoby, które uzyskają jak największą liczbę punktów biorąc pod uwagę poprawne odpowiedzi na ą na pytania zamknięte oraz uzyskaną liczbę punktów w pytaniu otwartym - przyznając miejsca od 1 do 3.
2.Komisja Konkursowa po wyłonieniu laureatów, powiadomi ich telefonicznie o wygranej i zajętym miejscu zgodnie z art. 5 pkt 8.
3.Ogłoszenie wyników na łamach serwisu dziennikzachodni.pl nastąpi 12 lipca 2024 r.

Art.5 Nagrody w Konkursie
1.Fundatorem nagród jest Organizator
2.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu nagrody w formie pieniężnej.
3.Nagrodami w konkursie są:
a)I nagroda – weekend w SPA dla dwóch osób
b)II nagroda – głośnik JBL
c)III nagroda – głośnik JBL
4.Wartość pojedynczych nagród przyznanych laureatom nie przekracza 2000 zł i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.
5.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie Plebiscytowym.
6.W przypadku wskazanym w pkt 5 podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Organizatora, a w przypadku nieodebrania nagrody zostanie ona wysłana do laureata na koszt Organizatora.
8.Każdy z laureatów Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika w formularzu numer telefonu. W ciągu 7 dni od dnia od otrzymania takiej wiadomości Uczestnik powinien podać Organizatorowi informacje niezbędne do przekazania Nagrody, w szczególności adres korespondencyjny znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe dane Zgłaszający powinien przesłać do Organizatora wiadomości na adres e-mail: [email protected].
9.W przypadku nieprzekazania w terminie i na zasadach określonych w ust.8 powyżej danych niezbędnych do wysyłki nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną nagrodę zgodnie z procedurą określoną Regulaminem. Miejsca zajęte przez danego laureata w takim przypadku nie zostaną pogorszone.

Art.6 Postępowanie Reklamacyjne
1.Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailem na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Polska Press sp. z o.o. Oddział Śląsk, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec
2.Reklamacja powinna zawierać:
a.Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja – „Stal w Twoim Domu: Czy Wiesz, Gdzie Ją Znajdziesz?”
b.Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;
c.Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d.W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis reklamującego.
3.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
5.Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6.Uczestnik ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art.7 Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ TEST WIEDZY „Stal w Twoim Domu: Czy Wiesz, Gdzie Ją Znajdziesz?”
1.Administrator danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: [email protected] (dalej jako: „my”, „Administrator” lub „Polska Press”).

2.Zakres danych osobowych i źródło ich pozyskania. Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, gdy dokonujesz zgłoszenia do konkursu pod nazwą „Stal w Twoim Domu: Czy Wiesz, Gdzie Ją Znajdziesz?” (dalej jako: „Konkurs”). Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do oznaczenia Twojej tożsamości i umożliwienia nam kontaktu z Tobą w sprawach związanych z prowadzonym Konkursem. W przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do rozpatrzenia sprawy oraz udzielenia Ci na nią odpowiedzi. Administrator przetwarza więc imię, nazwisko, numer telefonu, miejscowość, a w przypadku osób składających reklamacje może także przetwarzać adres e-mail i adres korespondencyjny.

3.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz podjęcie wszelkich działań z tym związanych, w szczególności w zakresie: przyjmowania i oceny zgłoszeń i prac konkursowych, przygotowania materiałów konkursowych oraz informacji o przebiegu Konkursu do publikacji w tytułach prasowych Administratora (zarówno w ramach serwisów internetowych, jak i prasy drukowanej) wraz z informacjami o kandydatach (w tym z podaniem danych uczestnika w zakresie wskazanym w Regulaminie) oraz informacji o wykonanej pracy konkursowej, umożliwienie bieżącego kontaktu pomiędzy Organizatorem a uczestnikami we wszelkich sprawach związanych z Konkursem, wydanie nagrody laureatom w sposób określony w Regulaminie, sporządzenie protokołu wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Polska Press jest zawarta umowa, zawierana poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe laureatów będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na rozwijaniu naszej działalności i prowadzeniu działań analitycznych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu rozpatrywania Twoich zapytań i reklamacji, jak również dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności zapewnienia prawidłowej obsługi skarg i reklamacji, a także dochodzenia naszych praw i obrony naszych interesów. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu przez nas działań marketingowych i promujących naszą działalność. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

4.Dobrowolność podania danych osobowych. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

5.Odbiorcy danych osobowych. W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
·podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna
·innym odbiorcom danych - fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej (GK Orlen) – jeśli będzie to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno - obsługowych, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,

6.Transfer danych poza EOG.
W przypadku konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (co może mieć miejsce w szczególności w ramach korzystania przez Administratora z niezbędnych narzędzi w zakresie IT), zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

7.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

8.Okres przechowywania danych osobowych. Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane co do zasady przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, określony w Kodeksie cywilnym. Jeśli w związku z udziałem w Konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres tzw. przedawnienia podatkowego. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
W przypadku, gdy praca konkursowa nadesłana przez uczestnika zostanie opublikowana wraz z imieniem, nazwiskiem oraz miejscowością uczestnika w tytułach prasowych Administratora, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe uczestników, będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora.

9.Pouczenie o przysługujących prawach. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień. Posiadasz prawo do:
·żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
·wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
·przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Punkt kontaktowy Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej. Kontakt z nami możliwy jest:
1.droga mailową na adres: [email protected]
2.pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, Twoje imię i nazwisko. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

11.Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected].

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Grecy będą pracować 6 dni w tygodniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni