Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wojsko sprzedaje dziś sprzęt wojskowy i samochody. Jest nowy przetarg AMW. Zobaczcie, co oferuje Agencja Mienia Wojskowego [12.08.2020]

Stefan Kowlaski
Samochód osobowy VAN Volkswagen Caddy 1.2 TSIIlość:1NR fabryczny:WVZZZ2KZCX095540Rok produkcji:2012Cena:18000 Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Samochód osobowy VAN Volkswagen Caddy 1.2 TSIIlość:1NR fabryczny:WVZZZ2KZCX095540Rok produkcji:2012Cena:18000 Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Wojsko sprzedaje sprzęt wojskowy. Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg sprzętu wojskowego z demobilu. Tym razem sprzęt z wystawia jednostka w Poznaniu. Oferta jest naprawdę bogata, choć dosyć nietypowa. Znalazły się w niej m.in. hełm bojowy Milicji Obywatelskiej, czyli odpowiednika policji w czasach PRL-u. Są też nieliczne wojskowe pojazdy.

Sprzęt wojskowy na wyprzedaży

Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg sprzętu wojskowego z demobilu. Tym razem sprzęt z wystawia jednostka w Poznaniu. Oferta jest naprawdę bogata, choć dosyć nietypowa.

Znalazły się w niej m.in. hełm bojowy Milicji Obywatelskiej, czyli odpowiednika policji w czasach PRL-u. Są też nieliczne wojskowe pojazdy.

ZOBACZCIE OFERTĘ Z CENAMI

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu, ul. Dojazd 30.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 10-11.08.2020 r. w godz. 09.00-13.00 oraz w dniu przetargu w godz. 08.00-10.00 w następujących miejscach:
• poz. 1÷10 JW 1156 Śrem • poz. 11 JW 3293 Jarocin • poz. 12÷21 33 BLTr Powidz
• poz. 22÷55 OR AMW Poznań • poz. 56÷66 14 WOG Poznań • poz. 67÷71 JW 1151 Sieradz • poz. 72÷79 31 BLT Poznań • poz. 80÷82 JW 1156 Leszno • poz. 83÷91 JW 3293 Jarocin • poz. 92÷95 33 BLTr Powidz poz. 96 14 WOG Poznań • poz. 97÷98 JW 1156 Leszno • poz. 99 JW 1156 Śrem
Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane do kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 02.10.2020 r.

4. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.

5. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 3÷6, 9, 10, 13, 15÷17, 19÷21, 56÷58, 65, 66, 72÷76, 78, 79 oraz 81÷99 do wglądu na stronie internetowej www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać tylko przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań nr konta: 03 1130 1088 0001 3115 8520 0013, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.
Wysokość wadium dla pozycji przetargowych stanowiących odpady wynosi: poz. 83 – 3,60 zł, poz. 84 – 40,00 zł, poz. 85 – 23,00 zł, poz. 86 – 15,00 zł, poz. 87 – 40,00 zł, poz. 88 – 50,00 zł, poz. 89 – 50,00 zł, poz. 90 – 25,00 zł, poz. 91 – 10,00 zł, poz. 92 – 0,76 zł, poz. 93 – 0,90 zł, poz. 94 – 134,44 zł, poz. 95 – 2,05 zł, poz. 96 – 13,20 zł, poz. 97 – 30,90 zł, poz. 98 – 1 298,30 zł, poz. 99 – 310,82 zł.

7. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

8. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
• nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
• uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

10. Do przetargu na poz. 83÷99 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów.
Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

11. Na pozycje 83÷86, 90÷92 oraz 93 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

12. Od odpadów z poz. 94 (przepracowany spirytus) został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości.

13. Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30, pok. nr 33 w terminie do dnia 12.08.2020 r. do godz. 10.00.

14. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr 4/OP-DG/2020 – nie otwierać przed 12.08.2020 r. do godziny 12.30”.

15. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

16. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Poznaniu od dnia 29.07.2020 r. do dnia 11.08.2020, w godz. 8.00-15.00 oraz w dniu przetargu w godz. 08.00-10.00, pok. nr 33 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

Nie przeocz

17. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

18. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

19. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

20. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

21. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

22. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

23. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

24. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

25. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

26. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl.

27. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], tel. 61 660 67 06, [email protected], tel. 61 660 67 80 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Musisz to wiedzieć

Zobacz koniecznie

Bądź na bieżąco i obserwuj

od 7 lat
Wideo

Dzień pamięci - ZBRODNIA KATYŃSKA

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera