Wojsko sprzedaje odzież, komputery i silniki do samochodów. Przetarg AMW 7.05.2021

RED
Manekin AMBU z oprogramowaniem i komputeremIlość:1NR fabryczny:80589Rok produkcji:xCena:3500 Zobacz kolejne przedmioty na przetargu AMW z cenami . Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Manekin AMBU z oprogramowaniem i komputeremIlość:1NR fabryczny:80589Rok produkcji:xCena:3500 Zobacz kolejne przedmioty na przetargu AMW z cenami . Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się starego, ale wciąż dobrego sprzętu. Oddział AMW w Bydgoszczy przygotował ogromny przetarg, na który wystawiono ponad sto przedmiotów. Wśród nich głównie odzież, sprzęt komputerowy, a także samochody transportowe, sporo sprzętu technicznego - pomp oraz filtrów do oczyszczania wody, a także elementów mundurów. W oczy rzucają się m.in. wóz strażacki i manekin do treningu pierwszej pomocy wraz z oprogramowaniem.

Agencja Mienia Wojskowego Przetarg

Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się starego, ale wciąż dobrego sprzętu. Oddział AMW w Bydgoszczy przygotował ogromny przetarg, na który wystawiono ponad sto przedmiotów. Wśród nich odzież, komputery, samochody transportowe, sporo sprzętu technicznego - pomp oraz filtrów do oczyszczania wody, a także elementów mundurów.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a.

 2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 27 i 28.04.2021 r. o godz. 9.00 i 14.00 w następujących miejscach: • poz. 1÷38 Magazyn OR AMW Bydgoszcz • poz. 39÷41 RZI Bydgoszcz • poz. 42 1 Blog Bydgoszcz • poz. 43÷52 1RBLog - Skład Grudziądz i Grupa • poz. 53÷61 3RBLog Kraków - WWSM Kutno • poz. 62÷67 3 RBlog Kraków - Skład Gałkówek • poz. 68÷70 11 WOG Bydgoszcz • poz. 71÷74 13 WOG Grudziądz - Grupa • poz. 75÷89 13 WOG Grudziądz - GZ Brodnica • poz. 90÷97 13 WOG Grudziądz - GZ Chełmno • poz. 98, 99 32 BLT Łask • poz. 100÷102, 107÷123 12 WOG Toruń • poz. 103÷106 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław • poz. 124÷136 1RBLog Wałcz - Skład Toruń • poz. 137÷143 31 WOG Zgierz - Leźnica Wielka • poz. 144÷146 31 WOG Zgierz - SOI Łódź • poz. 147÷150 31 WOG Zgierz • poz. 151 1RBLog - Skład Piła • poz. 152, 153 JFTC Bydgoszcz • poz. 154÷190 1 RBLog - SM Dolaszewo • poz. 191÷194 14 WOG Poznań - Dolaszewo.

  Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

  Osoby zainteresowane oględzinami proszone są o kontakt telefoniczny ze wskazanymi osobami.

  UWAGA:

  • Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.
  • Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z koronawirusem COVID 19).

  COMPONENT {"params":{"source":"pt","show_thumbnails":true,"prev_id":"15586378"},"component":"gallery"}

 3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷194 w terminie do dnia 01.07.2021 r.

 4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 2, 3, 8, 9, 18, 39, 40, 58, 68÷70, 123, 125÷131, 134, 135, 137, 152, 153 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 55, 136 - do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Toruń, nr konta 10 1130 1075 0002 6129 7320 0012, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

 6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

 7. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:

  • nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
  • uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).
 8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

 9. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163A, w terminie do dnia 07.05.2021 r. do godziny 9.00.

 10. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:

  • nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
  • nazwę i adres organizatora przetargu;
  • dopisek: „Przetarg nr 4/OB-DG/2021 – nie otwierać przed 07.05.2021 r. do godziny 11.00”.
 11. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:

  • dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
  • oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
  • wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
  • wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).
 12. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Bydgoszczy od dnia 22.04.2021 r. do dnia 06.05.2021 r., w godz. 8.00 - 14.00 oraz w dniu 07.05.2021 r., w godz. 7.00 - 9.00 pok. nr 206 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

 13. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

 14. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

 15. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 16. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

 17. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

 18. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

 19. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 20. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

 21. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

 22. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

 23. Szczegółowe informacje: e-mail: m.kiciń[email protected], tel. 52 525 78 93 lub e-mail: [email protected], tel. 52 525 78 23 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30.

Czy technologie niszczą psychikę dzieci?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie