DZIEWCZYNA LATA | Regulamin

DM
Udostępnij:
Regulamin plebiscytu „Dziewczyna lata 2017”

Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy ul. Domaniewskiej 45, Oddział Śląsk ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Dziewczyna lata 2017”
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania najładniejszego, wakacyjnego zdjęcia dziewczyny w wieku 16-26 lat, pochodzącej z województwa śląskiego.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 24.07.2017 do dnia 30.08.2017.
5. Organizator powołuje 2 osobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą Krzysztof Gronowicz oraz Klaudia Łuniewska.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu www.dziennikzachodni.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie
1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. Kandydatkami w plebiscycie mogą być dziewczyny w wieku od 16 do 26 lat (biorąc pod uwagę pełną datę urodzenia), mieszkające na terytorium województwa śląskiego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które przesłały do plebiscytu swoje wakacyjne zdjęcie, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie może dokonać osobiście kandydatka (w przypadku, gdy jest osobą pełnoletnią) lub opiekun prawny kandydatki działający w jej imieniu. Opiekun prawny dokonujący zgłoszenia w imieniu kandydatki pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, zapewnia, że uzyskał akceptację zgłaszanej do udziału w plebiscycie kandydatki na udział w Plebiscycie i przetwarzanie danych osobowych kandydatki na cele Plebiscytu, w szczególności zgodę na nieodpłatne opublikowanie imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania kandydatki oraz wizerunku kandydatki prezentowanej na zdjęciu przesłanym w ramach zgłoszenia do udziału w Plebiscycie.
4. Nastolatka, która do dnia dokonywania zgłoszenia do udziału w Plebiscycie nie ukończyła 18. roku życia może wziąć udział w plebiscycie wyłącznie za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (zwanego dalej Opiekunem), który w jej imieniu dokona zgłoszenia jej kandydatury do udziału w Plebiscycie.
5. W plebiscycie głos może oddać każdy.
6. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęcia na potrzeby plebiscytu. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety oraz Serwisu.
Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu
I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 28.07.2017 do 30.08.2017 r. do godz. 21:00. Przy czym zgłoszenia będą przyjmowane od 24.07.2017 do 18.08.2017 r. do godz. 16:00.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. wskazanie miejscowości zamieszkania
b. zdjęcie kandydatki zgłaszanej do udziału w Plebiscycie
c. imię i nazwisko kandydatki prezentowanej na zdjęciu
e. datę urodzenia kandydatki prezentowanej na zdjęciu
f. numer telefonu i adres e-mail kandydatki prezentowanej na zdjęciu
g. dane opiekuna prawnego - imię i nazwisko i numer telefonu i adres e-mail - tylko
w przypadku, gdy zgłoszenia kandydatka jest osobą niepełnoletnią
h. zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia w plebiscycie
3. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie można dokonać drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej w Serwisie lub mailowo na adres: [email protected] Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza lub maila do godz. 16:00 w dniu 18.08.2017.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 w art. 3 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane zachowując termin przesyłania zgłoszeń lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. Jeżeli jedna kandydatka prześle kilka zdjęć, to Komisja Plebiscytowa wybierze jedno zdjęcie, które według Komisji będzie najładniejsze.
6. W dniu 28.07.2017 na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana pełna lista zweryfikowanych kandydatur biorących udział w Plebiscycie.
II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 28.07.2017 do 30.08.2017 do godz. 20:59 na następujących warunkach:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Dziennika Zachodniego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść; oddania głosu dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując poprawny prefiks wybranego kandydata (prefiks przypisany do wybranego zdjęcia)
b. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
c. jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie oddany na daną kandydatkę
d. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
e. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
f. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
g. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
h. dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. O zwycięstwie decyduje największa suma liczby głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium na daną kandydatkę (na dane zdjęcie kandydatki).
3. W przypadku, gdy dwie lub więcej kandydatek będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez Komisję Plebiscytową.
Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu
1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 31.08.2017 na stronie internetowej w Serwisie.
Art. 5
Nagrody w Plebiscycie
1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Kandydatka, której zdjęcie po zakończeniu głosowania w Plebiscycie uzyska największą liczbę głosów (zajmie pierwsze miejsce) otrzyma:
a. udział w profesjonalnej sesji fotograficznej w Pałacu Dietla,
b. voucher do POZIOM 511 **** DESIGN HOTEL & SPA
c. zestaw markowych kosmetyków
3. Laureatka drugiego oraz trzeciego miejsca otrzyma zestaw markowych kosmetyków oraz voucher do POZIOM 511 **** DESIGN HOTEL & SPA.
4. Kandydatki, które zajmą pierwsze 10 miejsc otrzymają kostiumy kąpielowe firmy SPIN.
5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
6. Nagrody zostaną wręczone w Tarnowskich Górach podczas „Gwarków 2017”.
Uczestnik plebiscytu musi odebrać nagrodę osobiście w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Nieodebrane nagrody przechodzą na własność Organizatora.
7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Organizator może przyznać wymienionym wyżej zwycięzcom Plebiscytu dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.
Art. 6
Reklamacje
1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Dział Marketingu Polska Press, ul. Baczyńskiego 25 a, 41-203 Sosnowiec z dopiskiem „Dziewczyna Lata 2017”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
Art. 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez ww. ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w ww. celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).
8. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny. Akceptując udział w Plebiscycie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
Art. 8
Odpowiedzialność
1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu na stronie serwisu internetowego www.dziennikzachodni.pl
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Zachodni