Dziś wielki Przetarg AMW. Sprzęt wojskowy z demobilu za grosze: OFERTA. Wyprzedaż Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy 10. 10. 2019 r.

Stefan Kowlaski
Wielki przetarg AMW w Bydgoszczy. Zobacz pełną ofertę>>>>
Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy 10 października 2019 organizuje duży przetarg na używany sprzęt wojskowy z demobilu. AMW przyzwyczaiła klientów do bogatego asortymentu wystawianych na sprzedaż artykułów. Przekrój oferty Agencji Mienia Wojskowego jest więc naprawdę urozmaicony. Co znajdziemy w ofercie AMW? M.in. samochody terenowe i ciężarowe, samochód chłodnię, a nawet quad! Lista artykułów wystawionych na sprzedaż jest długa. Wybraliśmy z niej największe hity i wyjątkowe okazje. Zobaczcie ZDJĘCIA i CENY. Wyprzedaż AMW już 10. 10. 2019!

Nowy przetarg AMW. Wyprzedaż sprzętu wojskowego już dziś

Najnowszy przetarg AMW już 10 października. Organizuje go Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy. W ofercie znalazło się wyjątkowo dużo sprzętu. Szczególnie atrakcyjną część oferty stanowią samochody i ciężarówki. To gratka dla fanów militariów i nie tylko.

Zobacz zdjęcia:

Zobaczcie koniecznie

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2019 r. o godz. 12.00 w Bydgoszczy, ul. Sułkowskiego 52a w Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 02 i 03.10.2019 r. w godz. 9.00-14.00 w następujących miejscach (wskazany jest kontakt telefoniczny z wymienionymi osobami przed oględzinami, zdjęcia wskazanych sprzętów są zdjęciami poglądowymi):
• poz. 1÷25 w Magazyn OR AMW Bydgoszcz, ul. Szubińska, p. Bielawski - tel. 693 080 592;
• poz. 26 ÷30 w Skład Nr 1 Toruń, ul. Balonowa 1, p. Dembiński - tel. 261 432 860;
• poz. 31, 32 w RCI Bydgoszcz, ul. Gdańska 147, p. Knopik - tel. 261 412 998 lub p. Komińczak - tel. 261 413 267;
• poz. 33 w 3 RBLog Kraków - Skład Gałkówek, p. Kurowska - tel. 515 953 403;
• poz. 34 w SOI Łódź, ul. Źródłowa 52, p. Kamola lub p. Kłos - tel. 261 444 842;
• poz. 35÷43 w 1 RBLog Skład Nr 2 Toruń, ul. Okólna 37, p. Kujawa - tel. 261 433 603;
• poz. 44, 45, 47 w 11 WOG Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2, p. Roszak – tel. 605 733 844;
• poz. 46 w 11 WOG Bydgoszcz, ul. Gdańska 147, p. Zych – tel. 723 682 209;
• poz. 48÷51 w 11 WOG Bydgoszcz, ul. Fabryczna, p. Matysiak – tel. 261 412 918 lub 261 412 920;
• poz. 52 w 11 WOG Bydgoszcz, ul. Szubińska, p. Matysiak – tel. 261 412 918 lub 261 412 920;
• poz. 53 w 11 WOG Bydgoszcz, ul. Szubińska, p. Szałajski – tel. 601 638 274;
• poz. 54÷56 w KWP Radom, Magazyn Uzbrojenia Płock, ul. Zglenickiego 42, p. Łodygowski – tel. 48 345 27 58 – oględziny tylko w dniu 03.10.2019;
• poz. 57÷61 w 1 RBLog Wałcz - Skład Dolaszewo, p. Palicka - tel. 261 473 306;
• poz. 62 w RBLog - Skład Grudziądz, ul. Czwartaków 1, p. Cywka- tel. 261 482 941;
• poz. 63 w 13 WOG Grudziądz, ul. Czwartaków 1, p. Oleksa – tel. 261 482 953;
• poz. 64 w 13 WOG JW. 1109 Grudziądz, p. Osiński – tel. 722 384 451;
• poz. 65÷70 w 13 WOG Grudziądz, Grupa, p. Stępniewski – tel. 261 482 764;
• poz. 71÷73 w 13 WOG Grudziądz, Grupa, p. Żurawski– tel. 261 484 465;
• poz. 74 w 13 WOG Grudziądz, GZ Brodnica, ul. Czwartaków 1, p. Lewczuk - tel. 782 040 065;
• poz. 75÷77 w 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław, ul. Dworcowa, p. Sawicki - tel. 261 436 526 lub 696 634 874;
• poz. 78-80 w 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław, ul. Jacewska 73, p. Budzński - tel. 261 437 244;
• poz. 81 w 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław, ul. Jacewska 73, p. Stachurka - tel. 505 993 476;
• poz. 82÷85 w 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław/ Sławęcinek, p. Stachurka - tel. 505 993 476;
• poz. 86 w 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław/ Sławęcinek, p. Miłkowski – tel. 660 663 669;
• poz. 87 w12 WOG Toruń ul. Okólna 37, p. Mądrzejewski – tel. 261 433 509 lub 791 690 106;
• poz. 88 w 12 WOG Toruń ul. Okólna 37, p. Tabor – tel. 663 224 580;
• poz. 89÷92 w 12 WOG Toruń, ul Podgórska 14, p. Sitkowski – tel. 261 433 326;
• poz. 93÷95 w 12 WOG Toruń, ul. Podgórska 14, p. Miłkowski – tel. 660 663 672;
• poz. 96 w 12 WOG Toruń ul. Podgórska 14, p. Zglinicki – tel. 608 610 975;
• poz. 97, 98 w 31 WOG Zgierz/ SOI Leźnica Wielka, p. Wawrzyniak - tel. 261 168 734;
• poz. 99 w 1 RBLog - Skład Maksymilianowo, p. Ciżmowski – tel. 261 419 421;
• poz. 100 w JW. 1158 Łask, p. Frontczak - tel. 501 040 33 lub p. Zaręba – tel. 661 032 033;
• poz. 101 w JW. 1158 Łask, p. Frontczak - tel. 501 040 335;
• poz. 102 w JW. 1158 Łask, p. Zaręba - tel. 661 032 033.;
• poz. 103, 104 w RWT Bydgoszcz, ul. Zaświat, p. Zielińska - tel. 261 413 250;
• poz. 105 w 1RBLog - Skład Maksymilianowo, p. Kuchno - tel. 261 419 461;
• poz. 106 w 31 WOG Zgierz/ SOI Kutno, p. Waszak – tel. 261 430 161 lub 261 430 115 lub p. Kołodziej – tel. 261 430 141;
• poz. 107÷111 w D1BLog Bydgoszcz, p. Zyśk - tel. 888 408 372;
• poz. 112÷115 w WWSM Kutno, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, p. Waszak – tel. 603 055 451;
• poz. 116, 117 w 26 WOG Zegrze, Skład Soczewka, p. Szczęsny – tel. 606 353 236;
• poz. 118÷128 w Skład Piła, p. Ryczkowski - tel. 723 254 351;
• poz. 129 w AMW Kwatera Piła, p. Tuńska - tel. 693 080 235.

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 15.11.2019 r.

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 7, 21, 25, 30÷32, 34, 44, 46, 47, 51, 53, 63, 96÷98, 100, 104÷106, 112÷114, 117÷119 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 76, 77 do wglądu na stronie internetowej - www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Toruń, nr konta 10 1130 1075 0002 6129 7320 0012, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy - AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
• oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty;
• oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

10. Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a, pok. nr 110, w terminie do dnia 10.10.2019 r. do godziny 11.30.

11. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr 8/2019 - nie otwierać przed 10.10.2019 r. do godziny 12.00”.

12. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa, upoważnienia – jeżeli są wymagane);

13. Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie OR AMW w Bydgoszczy od dnia 26.09.2019 r. do dnia 09.10.2019 r., w godz. 8.00-14.00 oraz w dniu przetargu do godz. 10.30 w pok. nr 206 lub ze strony internetowej - www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Sprzęt wojskowy - Przetargi”.

14. Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

15. Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową.
W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.
Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty. Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

16. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

18. Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.
Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.
Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

19. Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

20. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

21. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Sprzęt wojskowy - Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Bydgoszczy oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

22. Szczegółowe informacje: e-mail: m.jaroszewicz@amw.com.pl, tel.52 52 57 823 lub e-mail:, m.kiciński@amw.com.pl, tel. 52 525 78 93 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30.

Nie przegapcie

Kto ma szansę na lepszą pracę?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3