Dziś wielki przetarg AMW. Sprzęt wojskowy z demobilu. Zobacz cała ofertę. Wyprzedaż AMW 27 maja. Od saperek po ciężarówki

red
Wielki przetarg AMW już 27 maja. To pierwsza okazja, aby kupić sprzęt wojskowy od czasu ogłoszenia pandemii koronawirusa i zawieszenia wszelkich przetargów. Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu organizuje przetarg na używany sprzęt wojskowy z demobilu. Asortyment artykułów wystawianych na sprzedaż przez AMW jak zawsze jest bogaty. Co znajdziemy w ofercie AMW? Przekrój oferty Agencji Mienia Wojskowego jest szeroki. Naprawdę długa lista pozycji jest obejmuje m.in. różne pojazdy - samochody, autobusy, ciągnik, żuraw na podwoziu ciężarówki... A prócz tego wiele innych artykułów, w tym nawet... papier toaletowy! Z tej oferty wybraliśmy największe hity i wyjątkowe okazje. Zobacz kolejne zdjęcia z oferty i CENY >>>
Wielki przetarg AMW już 27 maja. To pierwsza okazja, aby kupić sprzęt wojskowy od czasu ogłoszenia pandemii koronawirusa i zawieszenia wszelkich przetargów. Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu organizuje przetarg na używany sprzęt wojskowy z demobilu. Asortyment artykułów wystawianych na sprzedaż przez AMW jak zawsze jest bogaty. Co znajdziemy w ofercie AMW? Przekrój oferty Agencji Mienia Wojskowego jest szeroki. Naprawdę długa lista pozycji jest obejmuje m.in. różne pojazdy - samochody, autobusy, ciągnik, żuraw na podwoziu ciężarówki... A prócz tego wiele innych artykułów, w tym nawet... papier toaletowy! Z tej oferty wybraliśmy największe hity i wyjątkowe okazje. Zobacz kolejne zdjęcia z oferty i CENY >>>
Wielki przetarg AMW już 27 maja. To pierwsza okazja, aby kupić sprzęt wojskowy od czasu ogłoszenia pandemii koronawirusa i zawieszenia wszelkich przetargów. Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu organizuje przetarg na używany sprzęt wojskowy z demobilu. Asortyment artykułów wystawianych na sprzedaż przez AMW jak zawsze jest bogaty. Co znajdziemy w ofercie AMW? Przekrój oferty Agencji Mienia Wojskowego jest szeroki. Naprawdę długa lista pozycji jest obejmuje m.in. różne pojazdy - samochody, autobusy, ciągnik, żuraw na podwoziu ciężarówki... A prócz tego wiele innych artykułów, w tym nawet... papier toaletowy! Z tej oferty wybraliśmy największe hity i wyjątkowe okazje. Zobaczcie ZDJĘCIA i CENY.

Wielki przetarg AMW sprzętu wojskowego

Najnowszy przetarg AMW. Organizuje go Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu. W ofercie znalazło się wyjątkowo dużo sprzętu. To gratka nie tylko dla fanów militariów.

Kliknij poniżej i zobacz zdjęcia

Obejrzyj dokładnie

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2020 r. o godz. 11:30 w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 20.05 i 21.05.2020 r., w godz. 9:00 – 13:00 w następujących miejscach:
• poz. 1÷30 magazyn OR AMW we Wrocławiu, ul. Poznańska 58, p. Cygan tel. 696 457 187;
• poz. 31 WT Oleśnica, ul. Wileńska 14, p. Ciura tel. 261 665 232;
• poz. 32 GZ Oleśnica, ul. Wileńska 14, p. Zapart tel. 261 665 507;
• poz. 33÷35 SOI Oleśnica, ul. Wileńska 14, p. Jański tel. 608 389 039;
• poz. 36 JW 2286 Szumirad k. Opola, p. Chazy tel. 261 696 125;
• poz. 37 2 WOG Wrocław, ul. Obornicka 108, p. Wieloch tel. 261 657 165;
• poz. 38 2 WOG GZ Wrocław, ul. Obornicka 108, p. Olbert tel. 261 656 465;
• poz. 39 2 WOG GZ-3 Wrocław, ul. Graniczna 13, p. Kuprański tel. 690 114 540;
• poz. 40÷44 10 BLog Opole, ul. Domańskiego 68, p. Waldowska tel. 261 625 989;
• poz. 45÷55 2 WOG GZ Brzeg, ul. Sikorskiego 6, p. Zadorożny tel. 606 437 414;
• poz. 56÷59 4 WOG SOI Krapkowice, p. Szkudlarek tel. 261 624 136;
• poz. 60÷62 4 RBLog Skład Krapkowice, p. Grecki tel. 261 624 106;
• poz. 63÷65 4 RBLog Skład Jastrzębie, poz. 63, 64 p. Gajewski tel. 261 662 290, poz. 65 p. Gajda tel.261 662 297;
• poz. 66 4 RBLog Skład Milicz, p. Korzeniowski tel. 261 662 531;
• poz. 67÷71 4 RBLog RWT Jastrzębie, poz. 67-69 p. Wasilewski tel. 261 662 347, poz. 70,71 p. Lew tel. 261 662 142;
• poz. 72 2 WOG SOI Jastrzębie, p. Janiszyn tel. 261 662 284;
• poz. 73÷75 2 WOG SOI Kłodzko, ul. Walecznych 59, poz. 73, 75 p. Kwapisz tel. 501 654 139, poz. 74 p. Karmazyn tel. 261 647 165;
• poz. 76 2 WOG GZ Kłodzko, ul. Walecznych 59, p. Warczyk tel. 261 647 320;
• poz. 77÷80 odpady wystawione do przetargu znajdują się w jednostkach wojskowych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego (Wrocław) oraz opolskiego (Opole, Brzeg). Szczegółowe dane wykazane są w wykazie miejsc przechowywania odpadów, dostępnego na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego, www.amw.com.pl, w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”.
Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winny być zaopatrzone w rękawiczki oraz maseczki ochronne.

3. Przetarg obejmuje sprzedaż jednemu oferentowi wszystkich odpadów wyszczególnionych w danej pozycji przetargowej.

4. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷80 w terminie do dnia 03.07.2020 r.

5. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 28, 30, 31, 37, 45, 65 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 47÷55 i 67÷69, do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych, w tym na stanowiące odpady: poz. 77 – 711,00 zł, poz. 78 – 351,00 zł, poz. 79 – 43,00 zł, poz. 80 – 200,00 zł. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław przy ul. Malarskiej 26, nr konta: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

7. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

8. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
• oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
• oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Pozostałą część kwoty należy wpłacić przelewem na konto BGK O/Wrocław nr 49 1130 1033 0000 0060 0720 0006.

10. Do przetargu na poz. 77÷80 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:
• zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu,
• zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych,
W przypadku, gdy oferent nie uzyskał zmiany posiadanych uprawnień wymaganych do gospodarowania odpadami w zakresie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument poświadczający, że w terminie do dnia 5 marca 2020 r. złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji oraz, że we wniosku tym, zawarł kody odpadów będące przedmiotem jego oferty,
• zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych,
• w przypadku poz. 79 zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie zbierania, przetwarzania albo recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Dokumenty te należy dołączyć do oferty w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Dodatkowo, podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, zobowiązane są dołączyć do oferty oświadczenie, iż we wniosku do tego rejestru, ujęte były rodzaje odpadów, nabyciem których są zainteresowane. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.
Nabywca zobowiązany będzie również do:
• podpisania umowy sprzedaży,
• potwierdzenia odbioru odpadów, w „Karcie przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
• przesłania „Karty przekazania odpadów” potwierdzających odbiór odpadów niebezpiecznych w terminie i w sposób wskazany w umowie sprzedaży.

11. Warunkiem wydania Kupującemu olejów przepracowanych jest uprzednie lub równoczesne odebranie przez Kupującego przepracowanych płynów zapobiegających zamarzaniu – z danego miejsca ich magazynowania, wskazanego w „Wykazie miejsc przechowywania odpadów” – dotyczy pozycji przetargowej nr 80.

12. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

13. Z nabywcą mienia z poz. 28 zostanie zawarta umowa, zobowiązująca nabywcę do dokonania na własny koszt jego demontażu zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP oraz wywozu mienia i uporządkowania pomieszczenia/terenu. Organizator przetargu pobierze kaucję w wysokości 20% wylicytowanej ceny na rzecz uporządkowania pomieszczenia/terenu po demontażu. Kaucja zostanie zwrócona w ciągu pięciu dni od daty odbioru pomieszczenia/terenu przez organizatora przetargu.

14. Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu, ul. Sztabowa 32, w terminie do dnia 25.05.2020 r. do godz. 10:00.

15. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr 2/OR/2020 – nie otwierać przed 26.05.2020 r. do godziny 11:30”.

16. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia - jeżeli są wymagane).

17. Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać od dnia 12.05.2020 r. do dnia 24.05.2020 r., ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

18. Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

19. Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.
Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.
Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

20. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

21. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

22. Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.
Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.
Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

23. Do zakupionego sprzętu (artykułów/odpadów) zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.).

24. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

25. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW we Wrocławiu oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

26. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], faks 71 710 72 01 oraz tel. 71 710 72 66, 71 710 72 55, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00.

Zobacz koniecznie

Bądź na bieżąco i obserwuj

Gazeta Lubuska. Ewakuacja w Zielonej Górze. W garażu były bomby

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie