Matura 2014 HARMONOGRAM + PROGRAM + TERMINY. Matura 2014 zasady. To musisz wiedzieć

MOKR
Egzamin maturalny w jednym z katowickich liceów
Egzamin maturalny w jednym z katowickich liceów Arkadiusz Gola
Udostępnij:
5 maja rozpoczęła się matura 2014. Poznaj harmonogram matur i sprawdź terminy egzaminów maturalnych. Formuła egzaminów w tym roku nie zmienia się. Warto jednak wiedzieć, na jakich zasadach odbywa się egzamin, jakie przybory można wnieść do sali, kiedy egzaminy są uważane za zdane, a kiedy dochodzi do ich unieważnienia. Poniżej przypominamy najważniejsze procedury przeprowadzania matury. Podajemy je za Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie. MATURY 2014 ZASADY

ZOBACZ KONIECZNIE SPECJALNY SERWIS DLA MATURZYSTÓW 2014:
MATURA 2014 TUTAJ PYTANIA + ODPOWIEDZI + PRZECIEKI

I. Maturzysta zdaje obowiązkowo w części ustnej:

a) język polski (egzamin bez określania poziomu),
b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (egzamin także bez określania poziomu).
Z kolei w części pisemnej absolwent zdaje:
a) język polski na poziomie podstawowym,
b) matematykę na poziomie podstawowym,
c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym.

MATURA - 2014: ZOBACZ TAKŻE:
* Matura 2014 z j. angielskiego [ARKUSZE, PRZECIEKI, TESTY, PYTANIA] Przykładowe testy z angielskiego
* Matura 2014 z matematyki [ARKUSZE, PRZECIEKI, TESTY, PYTANIA] Przykładowe pytania z matematyki

* Matura 2014 z polskiego [ARKUSZE, PRZECIEKI, TESTY, PYTANIA] Przykładowe pytania z polskiego

Matura 2014 ZASADY

Absolwent może także przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych:
A. w części ustnej:
a) z języka obcego nowożytnego jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy egzamin bez określania poziomu albo jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym na poziomie dwujęzycznym,
b) z języka obcego nowożytnego jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy na poziomie dwujęzycznym, jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym,
c) z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego egzamin bez określania poziomu (prezentacja),
B. w części pisemnej:
a) z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
b) z matematyki na poziomie rozszerzonym,
c) z języka obcego nowożytnego jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym albo jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym na poziomie dwujęzycznym,
d) z języka obcego nowożytnego jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy na poziomie podstawowym albo rozszerzonym albo jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym na poziomie dwujęzycznym,
e) z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
f) z języka mniejszości narodowej na poziomie rozszerzonym jeśli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej, w których zajęcia są prowadzone w tym języku; pozostali absolwenci mogą wybrać ten język na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
5. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka.
6. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach.

ZOBACZ KONIECZNIE SPECJALNY SERWIS DLA MATURZYSTÓW 2014:
MATURA 2014 TUTAJ PYTANIA + ODPOWIEDZI + PRZECIEKI

II. Co powinieneś lub możesz zabrać?

Na egzamin maturalny trzeba przyjść z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem), a w przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły - również ze świadectwem ukończenia szkoły.
1. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
2. Maturzysta w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosiło CKE. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów pomocniczych.
3. Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez CKE lub korzystanie w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym jest podstawą do unieważnienia egzaminu. Egzamin można także unieważnić w przypadku naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, które mogło wpłynąć na wynik egzaminu.

Jakie przybory można wnieść?
1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) - wszystkie przedmioty
linijka - matematyka, geografia
cyrkiel - matematyka
odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami - historia muzyki.
2. Każdy zdający może korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, które powinny się znaleźć w każdej sali egzaminacyjnej:
słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny - język polski
słownik łacińsko-polski, mały atlas historyczny język łaciński i kultura antyczna
karta wybranych tablic chemicznych chemia
karta wybranych wzorów i stałych fizycznych fizyka i astronomia
wybrane wzory matematyczne matematyka
3. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów:
linijka - biologia, chemia, fizyka i astronomia
kalkulator prosty - chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka
lupa - geografia, historia.

ZOBACZ KONIECZNIE SPECJALNY SERWIS DLA MATURZYSTÓW 2014:
MATURA 2014 TUTAJ PYTANIA + ODPOWIEDZI + PRZECIEKI

III. 3. Egzamin pisemny rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej.

4. Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali.
5. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego albo zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, albo wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa i unieważnia egzamin tego zdającego oraz nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w kolejnym roku.

IV. Kiedy egzamin jest zdany?
Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania. Pamiętajmy, że na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe oraz egzaminów zdawanych w drugim języku nauczania. Te egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia.

V. Informacja o wynikach

1. Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne.
2. Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez okręgową komisję egzaminacyjną są ostateczne. OKE przekazuje je przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

VI. Świadectwa dojrzałości

1. Maturzysta, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, w szkole macierzystej, a w przypadku osób skierowanych na cały egzamin przez OKE w szkole, w której zdawali egzamin.
2. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej.
3. Wyniki uzyskane w części pierwszej i w części drugiej egzaminu pisemnego odpowiednio z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym oraz z informatyki, odnotowywane są łącznie.
4. W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego:
a) egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego,
b) rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych w drugim języku nauczania na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego albo dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdawanych w drugim języku nauczania wpisuje się „0 proc.".
5. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wpisuje się „0 proc.". Nie dotyczy to unieważnienia w przypadku zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

ZOBACZ KONIECZNIE SPECJALNY SERWIS DLA MATURZYSTÓW 2014:
MATURA 2014 TUTAJ PYTANIA + ODPOWIEDZI + PRZECIEKI

VII. Zgłaszanie zastrzeżeń

1. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może, w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE.
Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji będącej naruszeniem przepisów.
2. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej szkole lub sali, a także w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor CKE.

MATURA 2014: Jaki kierunek studiów wybrać? [PORADNIK MATURZYSTY]
MATURA 2014: Rodzicu - jak zdać maturę z dzieckiem [PORADNIK MATURZYSTY]
MATURA 2014: Jak walczyć z maturalnym stresem [PORADNIK MATURZYSTY]
MATURA 2014: Autoprezentacja przed egzaminem ustnym [PORADNIK MATURZYSTY]
MATURA 2014: Co jeszcze przed maturą? Podrasuj sobie mózg [PORADNIK MATURZYSTY]

VIII. Unieważnienie egzaminu

Z kolei unieważnienie egzaminu następuje w przypadku:
a) stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego,
b) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów,
c) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym,
d) stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej,
e) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu,
f) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.

ZOBACZ KONIECZNIE SPECJALNY SERWIS DLA MATURZYSTÓW 2014:
MATURA 2014 TUTAJ PYTANIA + ODPOWIEDZI + PRZECIEKI

IX. Termin dodatkowy

1. Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym (w czerwcu 2014 r.).
2. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Dyrektor szkoły przekazuje go wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
4. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie internetowej CKE. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor właściwej OKE ogłasza na stronie OKE w ostatnim tygodniu maja 2014 r.
5. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w terminie dodatkowym, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w swojej szkole w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Egzamin ustny powinien odbyć się nie później niż do 18 czerwca 2014 r.

X. Termin poprawkowy

1. Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie poprawkowym) jest przeprowadzany w sierpniu 2014 r., w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.
2. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:
- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony
- nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej
- w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 4 lipca) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.
3. Absolwent przystępujący do części ustnej egzaminu z języka polskiego może wraz z oświadczeniem złożyć poprawioną bibliografię do tematu zadeklarowanego w deklaracji ostatecznej.
4. Dyrektor szkoły w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca) przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej określonej przez OKE informacje o osobach, które złożyły oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.
5. Ponowny egzamin (egzamin w terminie poprawkowym) w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego (między 25 a 29 sierpnia), a w części pisemnej (26 sierpnia) w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE.
Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej OKE w terminie do 8 sierpnia 2014 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu.


*Matura 2014 ARKUSZE + KLUCZ ODPOWIEDZI + PRZECIEKI
*Pogoda na weekend majowy 2014: Będzie ciepło, ale nie upalnie MAJÓWKA 2014
*Weź udział w quizach Dziennika Zachodniego. SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ]

Wideo

Komentarze 10

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

F
Fakt
"Uwaga, uwaga i jeszcze raz uwaga na oszustów!
Tym razem piszą w sieci, że w niektórych zadaniach były błędy i każdy dostanie za ich rozwiązanie maksymalną liczbę punktów. Żeby poznać szczegóły, trzeba oczywiście obejrzeć reklamy, wypełnić ankiety, czasem wysłać SMS-a (drogiego). Nie dajcie się nabrać na te bzdury! Centralna Komisja Egzaminacyjna nie potwierdza informacji o błędach."
G
Gość
ZADANIE Z PRĘDKOŚCIĄ JEST BŁĘDNE ZOBACZ ARTYKUŁ
wwx.pl/-pO
a
abc
Jak podroby, to tylko do KFC trzeba uderzać
m
marek
to co tu podajecie to jakies podroby.
na oglaszamy24 poszukajcie, tam typ wysle wam nawet wybrane przez was fragmenty.
m
maturzyści
Ściągnij zatem sam te arkusze i udostępnij je wszystkim za darmo. Czy jest to problem dla ciebie? Czekamy na szybką odpowiedź!
K
Kamil
Pomyłka w komentarzu poniżej. Oczywiście mam arkusze i odpowiedzi do matury 2013, te na 2014 udostępnię w czerwcu!
K
Kamil
ja tylko ją z ciebie ściągnąłem, ona nie jest dla ciebie
h
hehehe
szukasz naiwnych?
A
Administrator
To jest wątek dotyczący artykułu Matura 2014 HARMONOGRAM + PROGRAM + TERMINY. Matura 2014 zasady. To musisz wiedzieć
k
konar21
Wielkie dzięki uratowałeś mnie ! l ;)
K
Kamil
Hej, mam arkusze i odpowiedzi do matury 2014 do wszystkich części, które załatwił mi znajomy. Nie wiem jak, ale korzystajcie póki są jeszcze dostępne! ;)

matura2014arkusze.blogspot.com
Dodaj ogłoszenie