MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Agro 2019”

DM
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Agro 2019” zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub "Plebiscytem".

Art. 1 Informacje ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Agro 2019”.
2.Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3.Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział Śląsk i będzie prowadzony na łamach Dziennika Zachodniego nazwanego dalej "Gazetą". Plebiscyt prowadzony będzie również na stronie serwisu www.dziennikzachodni.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
4.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5.Plebiscyt polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w następujących kategoriach:
a.Sołtys Roku,
b.Sołectwo Roku,
c.Rolnik Roku,
d.Gospodyni Roku,
e.Koło Gospodyń Wiejskich Roku,
f.Gospodarstwo Agroturystyczne Roku,
6.Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach.
a.Głosowanie w pierwszym etapie Plebiscytu będzie trwać od dnia 23 sierpnia 2019 r. do dnia 18 września 2019 r., do godz. 21:00
b.Głosowanie w drugim etapie Plebiscytu - wojewódzkim finale Plebiscytu będzie trwać od dnia 20 września 2019 r. do dnia 27 września 2019 r., do godz. 21:00
7.Pierwszy etap plebiscytu w poszczególnych kategoriach będzie prowadzony w następujących zasięgach:
a.Sołtys Roku - osobno w powiatach województwa śląskiego
b.Sołectwo Roku - osobno w powiatach województwa śląskiego
c.Rolnik Roku - osobno w powiatach województwa śląskiego
d.Gospodyni Roku - osobno w powiatach województwa śląskiego
e.Koło Gospodyń Wiejskich Roku - osobno w powiatach województwa śląskiego
f. Gospodarstwo Agroturystyczne Roku - osobno w powiatach województwa śląskiego
8.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9.Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w Art. 4 ust.2 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego serwisu zdefiniowane jest w Art. 4 ust. 3-5 poniżej.
10.W przypadku zgłoszenia mniej niż trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatów
w danej kategorii, w danym powiecie Organizator może podjąć decyzję
o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych powiatach. Organizator może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.
11.Do materiałów plebiscytowych, przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów lub osoby zgłaszające Kandydatów, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.dziennikzachodni.pl/regulamin,
w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
12.Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio zgoda na kandydowanie i akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego
i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazecie, Tygodniku i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę
i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety, Tygodnika i Serwisu.

Art. 2 Warunki udziału w Plebiscycie. Kandydaci i Głosujący.

1.Plebiscyt ma charakter otwarty.
2.Kandydatami w Plebiscycie mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w województwie śląskim, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3.W Plebiscycie nie mogą być kandydatami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4.Kandydat może brać udział w więcej niż jednej kategorii Plebiscytu.
5.W kategorii Sołtys Roku może wziąć udział obecnie urzędujący Sołtys.
6.W kategorii Rolnik Roku może wziąć udział osoba posiadająca gospodarstwo rolne.
7.W kategorii Gospodyni Roku mogą wziąć udział mieszkanki sołectw.
8.W kategorii Sołectwo Roku wezmą udział wszystkie sołectwa znajdujące się na terenie województwa.
9.W kategorii Koło Gospodyń Wiejskich mogą wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne podmioty prowadzące działalność o charakterze koła gospodyń wiejskich działające na terenie województwa.
10.W kategorii Gospodarstwo Agroturystyczne Roku mogą wziąć udział Gospodarstwa Agroturystyczne działające na terenie województwa.
11.W przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli Kandydat, Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres e-mail: [email protected] .
W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę.
12.Kandydat, który w czasie trwania Plebiscytu prześle zdjęcia oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.
b.Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania oraz publikowania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).
c.Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
d.Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
13.Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
14.Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
15.Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
16.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia.

1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie na stronie internetowej w Serwisie może dokonać każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych.
2.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.
3.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać do dnia 9 września 2019 r.
4.W przypadku kategorii Sołtys Roku zgłoszenie powinno zawierać:
a.Imię i nazwisko Sołtysa (obowiązkowe);
b.Wskazanie kategorii Plebiscytu;
c.Wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe);
d.Nazwa Sołectwa (obowiązkowe);
e.Kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe);
f.Imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej Sołtysa (obowiązkowe);
5.W przypadku kategorii Rolnik Roku zgłoszenie powinno zawierać:
a.Imię i nazwisko Rolnika (obowiązkowe);
b.Wskazanie kategorii Plebiscytu;
c.Wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe);
d.Miejscowość zamieszkania Rolnika (obowiązkowe);
e.Kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe);
f.Imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej Rolnika (obowiązkowe);
6.W przypadku kategorii Gospodyni Roku zgłoszenie powinno zawierać:
a.Imię i nazwisko Gospodyni (obowiązkowe);
b.Wskazanie kategorii Plebiscytu;
c.Wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe);
d.Miejscowość zamieszkania Gospodyni (obowiązkowe);
e.Kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe);
f.Imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej Gospodynię(obowiązkowe);
7.W przypadku kategorii Koło Gospodyń Wiejskich zgłoszenie powinno zawierać:
a.Pełną nazwę Koła Gospodyń Wiejskich (obowiązkowe);
b.Wskazanie kategorii Plebiscytu;
c.Wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe);
d.Miejscowość działania zgłaszanego Koła Gospodyń Wiejskich (obowiązkowe);
e.Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich (obowiązkowe);
f.Imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej Koło Gospodyń Wiejskich (obowiązkowe);
8.W przypadku kategorii Gospodarstwo Agroturystyczne Roku zgłoszenie powinno zawierać:
a.Pełną nazwę Gospodarstwa (obowiązkowe);
b.Wskazanie kategorii Plebiscytu;
c.Wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe);
d.Miejscowość działania zgłaszanego Gospodarstwa (obowiązkowe);
e.Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu właściciela Gospodarstwa (obowiązkowe);
f.Imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej Koło Gospodyń Wiejskich (obowiązkowe);
9.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności
z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego Art. 3, Art. 2 oraz prawem.
10.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.
11.W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie, zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 6 poniżej.
12.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 4 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
13.W dniu 23 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
14.Dla zweryfikowanych pozytywnie Kandydatów mogą zostać przygotowane spersonalizowane materiały promocyjne. W przypadku materiałów zawierających dane osobowe materiały te przeznaczone są wyłącznie dla Kandydatów biorących udział w Plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie i wybór laureatów.

1.Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b.Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 3) od dnia 30 września 2019 r.
c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety lub Tygodnika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT)
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata
f.Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto
g.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora, do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
h.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
i.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4.Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
5.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF
b.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c.Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu
d.Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów
e.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione
w wynikach Plebiscytu.
6.Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
7.O awansie do II etapu Plebiscytu - finału wojewódzkiego - decyduje największa liczba głosów w poszczególnych powiatach i kategoriach, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium
8.Awans do finału wojewódzkiego w każdej z kategorii uzyskuje jeden Kandydat w każdym z powiatów. Awansując do finału, Kandydat zachowuje zdobyte w głosowaniu w etapie powiatowym głosy.
9.W przypadku gdy dwóch lub więcej Kandydatów będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów do finału wojewódzkiego awansują wszyscy ci Kandydaci.
10.O zwycięstwie w każdej kategorii Plebiscytu w finale wojewódzkim decyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium
11.W przypadku, gdy dwóch lub więcej Kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

Art.5 Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie.

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 27 września 2019 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3.Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, osobno w każdym powiecie, w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich zajmą miejsce pierwsze uzyskają:
-tytuł Koła Gospodyń Wiejskich Roku w powiecie
-zaproszenie na uroczystą wojewódzką galę plebiscytu
-dyplom wręczany podczas gali
-awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów
4.Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, osobno w każdym powiecie, w kategorii Gospodyni Roku zajmą miejsce pierwsze uzyskają:
-tytuł Gospodyni Roku w powiecie
-zaproszenie na uroczystą wojewódzką galę plebiscytu
-dyplom wręczany podczas gali
-awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów
5.Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, osobno w każdym powiecie, w kategorii Sołtys Roku zajmą miejsce pierwsze uzyskają:
-tytuł Sołtysa Roku w powiecie
-zaproszenie na uroczystą wojewódzką galę plebiscytu
-dyplom i medal wręczany podczas gali
-awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów
6.Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, osobno w każdym powiecie, w kategorii Sołectwo Roku zajmą miejsce pierwsze uzyskają:
-tytuł Sołectwa Roku w powiecie
-zaproszenie na uroczystą wojewódzką galę plebiscytu
-dyplom wręczany podczas gali
-awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów
7.Kandydaci, którzy w drugim, wojewódzkim etapie Plebiscytu, w kategorii Sołectwo Roku zajmą miejsca od drugiego do trzeciego uzyskają:
-dyplomy
-vouchery na zakup materiałów budowlanych o wartości 2000 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w rankingu wojewódzkim sołectw
8.Kandydaci, którzy w pierwszym, pierwszym etapie Plebiscytu, osobno w każdym powiecie, w kategorii Rolnik Roku zajmą miejsce pierwsze uzyskają:
-tytuł Rolnika Roku w powiecie
-zaproszenie na uroczystą wojewódzką galę plebiscytu
-dyplom i medal wręczany podczas gali
-awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów
9.Kandydat, którzy w drugim etapie - wojewódzkim finale Plebiscytu, w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich zajmie miejsce drugie oraz trzecie uzyskaja:
-dyplomy
-vouchery na zakup sprzętu RTV lub AGD o wartości 2000 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w rankingu wojewódzkim kół gospodyń wiejskich
10.Kandydat, który w drugim etapie - wojewódzkim finale Plebiscytu, w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich zajmie miejsce pierwsze uzyska:
-tytuł Koło Gospodyń Wiejskich Roku Województwa Śląskiego 2019
-nagrodę w postaci profesjonalnego filmu prezentującego koło, publikacji filmu w serwisie www.dziennikzachodni.pl i promocji filmu na Facebooku
-dyplom wręczany na scenie podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
-voucher o wartości 3000 złotych na zakup sprzętu RTV lub AGD
-zaproszenie na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie koło Warszawy
-awans (z zachowaniem zdobytych głosów) do ogólnopolskiego plebiscytu Mistrzowie Agro Polski, którego zasady regulować będzie osobny regulamin
11.Kandydat, który w drugim etapie - wojewódzkim finale Plebiscytu, w kategorii Gospodyni Roku zajmie miejsce pierwsze uzyska:
-tytuł Gospodyni Roku Województwa Śląskiego 2019
-dyplom i statuetkę wręczaną na scenie podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
-dwuosobowe zaproszenie na weekendowy pobyt w Mazowsze Medi Spa w Ustroniu
-dwuosobowe zaproszenie na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie koło Warszawy
-awans (z zachowaniem zdobytych głosów) do ogólnopolskiego plebiscytu Mistrzowie Agro Polski, którego zasady regulować będzie osobny regulamin
k.Dyplom
12.Kandydaci, którzy w drugim etapie - wojewódzkim finale Plebiscytu, w kategorii Gospodyni Roku zajmą miejsce drugie i trzecie uzyskają:
-dyplomy
-dwuosobowe zaproszenie na weekendowy pobyt w Resort Jura Kroczyce
13.Kandydat, który w drugim etapie - wojewódzkim finale Plebiscytu, w kategorii Sołtys Roku zajmie miejsce pierwsze uzyska:
-kosiarka STIGA COMBI
-tytuł Sołtysa Roku Województwa Śląskiego 2019
-dyplom i statuetkę wręczaną na scenie podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
-dwuosobowe zaproszenie na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie koło Warszawy
-statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali na Centralnych Targach Rolniczych
-awans (z zachowaniem zdobytych głosów) do ogólnopolskiego plebiscytu Mistrzowie Agro Polski, którego zasady regulować będzie osobny regulamin
-voucher do Fly Spot
-voucher na kolację do ekskluzywnej restauracji
14.Kandydaci, którzy w drugim etapie - wojewódzkim finale Plebiscytu, w kategorii Sołtys Roku zajmą miejsce drugie i trzecie uzyska:
-dyplomy
-dwuosobowe zaproszenie na weekendowy pobyt w Resort Jura Kroczyce
15.Kandydat, który w drugim etapie - wojewódzkim finale Plebiscytu, w kategorii Sołectwo Roku zajmie miejsce pierwsze uzyska:
-tytuł [b]Sołectwa Roku Województwa Śląskiego 2019

-nagrodę w postaci profesjonalnego filmu prezentującego sołectwo, publikacji filmu w serwisie www.dziennikzachodni.pl i promocji filmu na Facebooku
-dyplom wręczany na scenie podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
-voucher o wartości 3000 złotych na zakup materiałów budowlanych
-zaproszenie na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie koło Warszawy
-awans (z zachowaniem zdobytych głosów) do ogólnopolskiego plebiscytu Mistrzowie Agro Polski, którego zasady regulować będzie osobny regulamin
16.Kandydat, który w drugim etapie - wojewódzkim finale Plebiscytu, w kategorii Sołectwo Roku zajmie miejsce drugie uzyska:
-dyplomy
-vouchery na zakup materiałów budowlanych o wartości 2000 złotych
17.Kandydat, który w drugim etapie - wojewódzkim finale Plebiscytu, w kategorii Sołectwo Roku zajmie miejsce trzecie uzyska:
-dyplomy
-vouchery na zakup materiałów budowlanych o wartości 1000 złotych
18.Kandydat, który w drugim etapie - wojewódzkim finale Plebiscytu, w kategorii Rolnik Roku zajmie miejsce pierwsze uzyska:
-traktor ogrodowy STIGA ESTATE
-nagrodę finansową w wysokości 5000 złotych
-voucher na pobyt w Mazowsze Medi Spa w Ustroniu
-tytuł Rolnika Roku Województwa Śląskiego 2019
-dyplom wręczany na scenie podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
-dwuosobowe zaproszenie na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie koło Warszawy
-statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali na Centralnych Targach Rolniczych
-awans (z zachowaniem zdobytych głosów) do ogólnopolskiego plebiscytu Mistrzowie Agro Polski, którego zasady regulować będzie osobny regulamin
19.Kandydat, który w drugim etapie - wojewódzkim finale Plebiscytu, w kategorii Rolnik Roku zajmie miejsce drugie uzyska:
-dyplomy
-nagrodę finansową w wysokości 3000 złotych
-voucher na pobyt w Resort Jura Kroczyce
20.Kandydat, który w drugim etapie - wojewódzkim finale Plebiscytu, w kategorii Rolnik Roku zajmie miejsce trzecie uzyska:
-dyplomy
-nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych
-voucher na pobyt w Resort Jura Kroczyce
20. SOŁECTWO ROKU - Sołectwa, które w każdym powiecie zdobyły najwięcej głosów otrzymają:
-tytuł Sołectwa Roku w powiecie
-zaproszenie na uroczystą wojewódzką galę plebiscytu
-dyplom wręczany podczas gali
-awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów
Sołectwa, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:
-tytuł Sołectwa Roku Województwa Śląskiego 2019
-nagrodę w postaci profesjonalnego filmu prezentującego sołectwo, publikacji filmu w serwisie www.dziennikzachodni.pl i promocji filmu na Facebooku
-dyplom wręczany na scenie podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
-voucher o wartości 3000 złotych na zakup materiałów budowlanych
-zaproszenie na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie koło Warszawy
-awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów
21.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
22. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w dniu … podczas… lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora w Sosnowcu mieszczącej się pod adresem: ul. Baczyńskiego 25a, 41-200 Sosnowiec lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
23.Nagrody w Plebiscycie zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę
2000 zł brutto, po stronie Uczestnika Plebiscytu powstaje obowiązek podatkowy.
24.W przypadku otrzymania wyłącznie nagrody rzeczowej Laureat Plebiscytu przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora 10% wartości brutto nagrody tytułem podatku od nagród.
25.W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej, lub nagrody łączonej pieniężnej i rzeczowej kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik Plebiscytu niniejszym wyraża zgodę.
26.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie.
27.Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6 Reklamacje.

1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres 41-200 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Agro 2019”
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Agro 2019” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo, gdy osoba trzecia zgłosiła Ciebie), albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c.Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.Droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b.Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>
8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w plebiscycie lub od Ciebie jeśli głosujesz z użyciem numeru telefonu.
9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
1)W przypadku kategorii Sołtys Roku:
•Imię i nazwisko;
•Wskazanie kategorii Plebiscytu;
•Wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie;
•Nazwa Sołectwa;
•Kontaktowy numer telefonu;
2)W przypadku kategorii Rolnik Roku:
•Imię i nazwisko;
•Wskazanie kategorii Plebiscytu;
•Wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie;
•Miejscowość zamieszkania;
•Kontaktowy numer telefonu;
3)W przypadku kategorii Gospodyni Roku:
•Imię i nazwisko;
•Wskazanie kategorii Plebiscytu;
•Wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie;
•Miejscowość zamieszkania;
•Kontaktowy numer telefonu;
4)W przypadku kategorii Koło Gospodyń Wiejskich:
•Pełną nazwę Koła Gospodyń Wiejskich;
•Wskazanie kategorii Plebiscytu;
•Wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie;
•Miejscowość działania zgłaszanego Koła Gospodyń Wiejskich;
•Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich;
5)W przypadku kategorii Gospodarstwo Agroturystyczne Roku :
•Pełną nazwę Gospodarstwa;
•Wskazanie kategorii Plebiscytu;
•Wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie;
•Miejscowość działania zgłaszanego Gospodarstwa;
•Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu właściciela;
6)W przypadku gdy głosujesz przy użyciu telefonu:
•Numer telefonu

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Ubezpieczenie maszyn rolniczych. Kiedy jest obowiązkowe?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni