Wojsko wyprzedaje sprzęt na przetargu AMW - NOWA OFERTA DEMOBIL [CZERWIEC 2019] Agencja Mienia Wojskowego: 10. 6. 2019 AKTUALIZACJA

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
Zobacz pełną ofertę na kolejnych slajdach ZDJĘCIA + OPIS >>>>
Przetarg Agencji Mienia Wojskowego. Już 11 czerwca 2019 Oddział Regionalny AMW w Szczecinie organizuje przetarg sprzętu o charakterze mienia wojskowego niekoncesjonowanego. To oznacza, że każdy może stanąć do przetargu i kupić po okazyjnych cenach sprzęt, który nie nadaje się do celów militarnych i nie jest używany przez armię. Tym razem lista oferowanego sprzętu jest bardzo ciekawa: samochody osobowe, samochody terenowe, autobusy, sprzęt pływający, sprzęt sportowy i treningowy, ciągniki, przyczepy, a nawet pianina i inny sprzęt mizyczny. Oferta AMW dotyczy oddziału w Szczecinie. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach.

Przetargi Agencji Mienia Wojskowego

Oddział Regionalny AMW w Szczecinie

O G Ł A S Z A PRZETARG PISEMNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONEGO SPRZĘTU (ARTYKUŁÓW)

ZOBACZCIE OFERTĘ NA ZDJĘCIACH

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie OR AMW w Szczecinie, ul. Potulicka

 1. 2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 07.06. i 10.06.2019 r., w godz. 10:00-14:00
  oraz w dniu przetargu w godz. 8:00-10:00, w następujących miejscach:
   poz. 1 w SSI Kobylanka k. Stargardu, p. Urbański 261 451 739;
   poz. 2 w JW 1749 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 250, p. Gutowski 505 036 959;
   poz. 3÷6 w JW 2901 Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 42, poz. 3, 6 – p. Wiórowski 261 454 711; poz. 4, 5 – p.
  Krysiak 261 454 707;
   poz. 7÷11 w JW 5889 Stargard, ul. Zwycięzców 1, p. Grzesiak 261 451 352;
   poz. 12÷13 w 15 WOG Szczecin, ul. Wojska Polskiego 250, poz. 12 – p. Grycko 697 544 157; poz. 13 – p.
  Grymaszewski 261 454 312;
   poz. 14 w JW 4057 Szczecin, ul. Ku Słońcu 33, p. Stramowski 570 080 004;
   poz. 15÷18 w 16 WOG Oleszno, ul. Główna 1, p. Deja 261 474 579;
   poz. 19 w GZ Złocieniec, ul. Czwartaków 4, p. Dybowski 261 465 617;
   poz. 20 w JW 4092 Wałcz, ul. Kościuszki 24, p. Tyda 261 472 856;
   poz. 21÷22 w 17 WOG Koszalin, ul. 4-go Marca 5, p. Korszun 261 456 207;
   poz. 23÷28 w JW 4224 Cybowo, p. Drozd 261 478 135;
   poz. 29 w JW 4224 Mosty, p. Kaszuba 261 453 269;
   poz. 30÷63 w 21 BLT Świdwin, ul. Połczyńska 32, poz. 30 – p. Kaźmierczak 261 532 691; poz. 31, 32, 62, 63 – p.
  Białecki 261 533 829; poz. 33-50, 61 – p. Mulawka 261 532 859; poz. 51-56 – p. Pielak 261 533 331;
  poz. 57 – p. Suszyński 261 532 957; poz. 58 – p. Daśko 533 656 996; poz. 59, 60 – p. Makowiak
  261 532 691;
   poz. 64 w JW 4338 Mirosławiec, p. Zioło 261 525 420, p. Wojciechowski 261 525 432;
   poz. 65 w JW 1905 Dziwnów, ul. Dziwna, p. Szymański 261 248 188;
   poz. 66÷73 w KPW Świnoujście, ul. Steyera 28, poz. 67 – p. Pałka 261 242 232; poz. 68 – p. Palus 261 242 968;
  poz. 66, 69 – p. Welka 261 242 457/307; poz. 70 – p. Łachmanowicz 601 643 006; poz. 71, 72, 73 – p.
  Ciesielski 603 265 267;
   poz. 74÷81 w magazynie OR AMW Szczecin, ul. Potulicka 2, p. Szpaczek 506 399 285;
   poz. 82÷102 w ZZ Mrzeżyno, p. Grześkowiak 261 564 792.

ZOBACZCIE, CO SPRZEDAJE WOJSKO

3. Nabywca zobowiązany jest
4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz.: 4, 5, 13, 14, 20, 28, 57, 58, 61, 66, 68, 74-76, 80, 102 do wglądu
na stronie internetowej - www.amw.com.pl oraz u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych
pozycji przetargowych. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w
Banku Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin, ul. Tkacka 4, nr konta: 29 1130 1176 0000 0060 0720 0036,
podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.
6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego
zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.
7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
 oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
go o przyjęciu jego oferty,
 oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.
8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu
pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu
na poczet ceny nabycia.
9. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację.
Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ
dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 667).

Nie przegapcie

10. Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie, ul. Potulicka 2, pok. nr 18
w terminie do dnia 11.06.2019 r. do godziny 11:00.
11. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób
jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej
(zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
 nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
 nazwę i adres organizatora przetargu;
 dopisek: „Przetarg nr 7/MR/OS/2019 – nie otwierać przed 11.06.2019 r. do godziny 12:00”.
12. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
 dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
 oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
 oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
 wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
 wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia - jeżeli
są wymagane).
13. Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Szczecinie od dnia
28.05.2019 r. do dnia 10.06.2019 r., w godz. 8:00-15:00 oraz w dniu przetargu do godz. 10:30, w Biurze Obsługi
Interesantów lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt
wojskowy – Przetargi”.

Zobaczcie koniecznie

14. Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia,
a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.
15. Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej
w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być
w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą
w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć
ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie
z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję
przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te
podlegają odrzuceniu.
Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie
podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty.
Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e)
ofertę.
Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.
Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu
postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.
16. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się
do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie
licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.
17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu
poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.
18. Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia
(załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.
Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.
Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów
stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.
19. Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
20. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę,
sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.
21. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone
na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy –
Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Szczecinie oraz zostaną przekazane w momencie
pozyskiwania danych osobowych.
22. Szczegółowe informacje: e-mail: d.ewicz@amw.com.pl oraz tel. 91 447 20 52 od poniedziałku do piątku w godz.
8:00-15:00.

Jakie auta kupują Polacy?

Co zmienia Konstytucja Biznesu?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie